Saturday, December 28, 2013

December rain / decemberregn

ku written on the funeral of my ex-brother in law
ku skrevet i anledning af min ex-svogers begravelse


December rain a path of flowers to say goodbye

decemberregn en sti af blomster for at sige farvel


into the eternal summer he set sails before us

ind i den evige sommer satte han sejl før os andre


”blooming like a rose garden” my handkerchief full of thorns

”blomstre som en rosengård” mit lommetørklæde fuld af torne


little by little finding its place in my eyes his coffin

lidt efter lidt finder den sin plads i mine øjne hans kiste


bowed heads notoriuosly unfathomable death

bøjede hoveder notorisk ufattelige død


the only thing certain like a stone in the shoe

den eneste sikre ting som en sten i skoen
blooming like rose garden” (Blomstre som en rosengård): a Danish hymn

Monday, December 23, 2013

sowing swallows / jeg sår svaler - solo yotsumono

winter solstice -
I sow a bucket
of swallows

under the oak tree
the DNA of a watch

on Wednesdays only
dancers pushing angels
off the pin head

right across the Pacific
radioactive blue finns


vintersolhverv -
jeg sår
en spand svaler

under egetræet
et urs DNA

kun på onsdage
dansere der skubber engle
af nålehovedet

tværs over Stillehavet
radioaktive blå finner

Sunday, December 22, 2013

6th birth / 6te fødsel - solo rengay

in a vending machine
I choose a purple sunset
for lunch

the Milky Way mirrored
in my left heart chamber

it might be an illness
this growing a turtle head
on my knee

raga Megh Malhar
the rain inside
the rain

at winter solstice we carve a shenai
from an altar of spoons

yule tide
by my sixth birth
I was a pausei en købeautomat
vælger jeg en lilla solnedgang
til frokost

Mælkevejen spejlet i
mit venstre hjertekammer

det kunne være en sygdom
det skildpaddehovede der vokser
på mit knæ

raga Megh Malhar
regnen inde
i regnen

ved vintersolhverv snitter vi en shenai
af et alter af skeer

juletid
ved min sjette fødsel
var jeg en pause

Friday, December 20, 2013

the blue path / den blå sti - solo yotsumono

Yotsumono on the passing of my ex-brother-in-law
Yotsumono i anledning af min ex-svogers dødfirst light
off he went to walk
the blue path

lingering in the seahorse
his face, his many stories

it's true
you can leave a whole
in the world

for a moment it seems eternal
this day without light
første lys
han tog afsted for at gå
ad den blå sti

dvælende i søheste
hans ansigt, de mange historier

det' sandt
man kan efterlade et hul
i verden

et øjeblik synes den evig
denne dag uden lys

Wednesday, December 18, 2013

more seventeeners / flere syttener

star that's the lonely bit the whole is a bread shared with shadows sighing

stjerne det' den ensomme del helheden et brød delt med skygger


:


a butterfly between flowers this wild mind among fucked up neurons

som en sommerfugl mellem blomster dette sind blandt skodneuroner


:


close to winter equinox there is no day in Tuesday just mumblings

tæt på vintersolhverv der er ingen dag i tirsdag kun mumlen


:


tunnel vision and no choir of angels but a used barometer

tunnelsyn og intet englekor men et godt brugt barometer


:


yes it's the moon and then what? there's 5 photons for every cm3 of earth air

ja, det' månen og hvad så? der er 5 fotoner for hver cm3 luft


:

flayed and drowned she's the messenger of light and faith the coffee's getting cold

flået og druknet er hun lysets og troens røst kaffen er kold


:


this one I know about to leave for good into the great unknown light

een jeg kender på vej væk for altid ind i det ukendte lys


:


before this powerless too and lonely like stars yet I/you/we must

magtesløs foran dette og ensom som stjerner jeg/du/vi måTuesday, December 17, 2013

17 syllables x 4 / 17 stavelser x 4 (one-line ku)

above the xmas tree a wreath of stars with odd names and a sexless moon

over juletræet et vred stjerner med sære navne og en kønsløs kold måne


:


burning my lips on a fag I recall it's granddad's birthday again

brænder mine læber på en smøg husker det' farfars fødselsdag


:


popularizing space science a bear is eaten by a big dog

populariserer rumvidenskab en bjørn spist af en stor hund


:


as my bunion turns East a flock of jackdaws leave the golf course talking

mens min knyst vender mod øst forlader en flok råger golfbanen

Monday, December 16, 2013

haibun

ultimately made from stars I wash the dishes slowly

and then you (I) discover a new pain in a place old as yourself and you start to watch the C-threat movie roll in a place between your eyes and your brain but remind yourself that no one in your family has ever died from it but kept on living as well as they knew how until their heart or their head gave in to the pressure of life and you light another cigarette in a moment on Earth where probably a lot of other folks have more ground shaking experiences

even as we stay silent rain

and you notice from the sound the cars' tires make in contact with the asphalt that December is quite warm warmer than on the phoney Christmas films with third rate American actors playing santas that really don't want to be santas but straight up stupid guys wasting their days away discussing base-ball and drinking beer while expressing their emotions in polishing cars and you ascribe that sort cultural sewage to some kind of mind in the world wanting to remain stupid which is o.k. in small doses even you wouldn't mind a bit of one-track simple mindedness as long as you could switch it off again

Hallelujah the blisters I've got from living pop
ultimativt lavet af stjerner vasker op jeg langsomt

og så opdager du (jeg) en ny smerte på et sted så gammelt som dig selv og du begynder at se C-trussel filmen rulle et sted mellem dine øjne og din hjerne men minder dig selv om at ingen i din slægt er døde af dét men blev ved med at leve så godt de kunne indtil deres hjerter eller hoveder gav efter for presset livet udsatte dem for og du tænder endnu en cigaret i et øjeblik på Jorden hvor en masse andre mennesker sikkert har mere rystende oplevelser

selv mens vi tier regnen

og du lægger mærke til ved den lyd bilernes dæk laver mod asfalten at december er ganske varm varmere end på de falske jule-film med tredjerangs amerikanske skuespillere der spiller julemænd der egentlig ikke vil være julemænd men hellere men ganske almindelige fyre der taler om fodbold og drikker øl mens de udtrykker deres følelser ved at pudse biler og du tilskriver den type af kulturelt spildevand til en vis sindstilstand i verden der ønsker at forblive dum hvilket er o.k. i mindre doser selv ville du ikke have noget imod en simpel og ensporet tankegang når blot du kunne slukke for den igen

Hallelujah vablerne jeg fik af livet brister

Thursday, December 12, 2013

17 syllables in one line / 17 stavelser i een linje

mist as long as I can see and frankly it's not worth writing about

tåge så langt jeg kan se ærligt talt ikk' noget at skrive om


:


burning with the onset of frost fire I hid in the flash of quasars

brænder mens frosten begynder ild jeg gemt i glimtet fra kvasarer


:


by first examination a child of long vanished stars and people

ved første syn et barn af længst forsvundne stjerner og mennesker

Saturday, December 7, 2013

17 syllables / 17 stavelser

There's a ghost of elephant in the room, one long dead but still some hold it to be alive. They were told once it existed as something as stable as gravity but it died as the imaginary being it was and no one told them. The 17 syllable ghost. I invited it to dance with me. 
pouring coffee was there ever a winter's snow in St. Mary Mead

hælder kaffe op var det nogensinde vinter i St. Mary Mead

*

dark voiced instruments that's how a cosy Saturday's murder comes

instrumenter med mørke stemmer sådan starter lørdagens mord


*


by the beef counter (I just got paid) the comfort of London Calling

ved køddisken (har lige fået løn) tryghed ved London Calling


*

as Bing to my parents Clash to me and Suicide by Farfisa

som Bing for mine forældre Clash for mig Suicides Farfisa

Wednesday, November 27, 2013

haibun

opposed thumb
I grab hold of a fleeting
moment


and apparently this new blue pill should provide some sleep not a barbiturate so you won't get addicted but a strong anti-histamine made for motion sickness the doc sounds convinced and I look for signs of her ”programming” me so to speak I say o.k. and try it out at night but …


returning home where the rain fell half a nagging moon

modsatrettet tommelfinger
jeg griber efter et flygtigt
øjeblik


og efter sigende skulle denne nye blå pille give noget søvn ikke et barbiturat så du bliver ikke afhængig men et stærkt antihistamin lavet mod transportsyge lægen lyder overbevisende og jeg kigger efter tegn på om hun forsøger at ”programmere” mig jeg siger o.k. og prøver den om aftenen men …


vender hjem til hvor regnen faldt en halv plagende måne

Sunday, November 24, 2013

rien de tout - Gerald O'Mudd

Found this sequence from May 2012 signed: Gerald O'Mudd
Fandt denne sekvens fra maj 2012 underskrevet: Gerald O'Mudd

nothing, really … / ikk' noget særligtspitting an atom some mucus there and a tree


spytter et atom ud noget slim dér og et træ


:


otherwise engaged one finger taps Bruckner's 9th


optaget til anden side een finger trommer Bruckners 9nde


:


something posing as sky in an idea of a heart


noget der poserer som himmel en ide om et hjerte


:


as I burn seven steps towards the sea


mens jeg brænder syv skridt mod havet


:


my hand in yours or vice-versa a pocket of air


min hånd i din eller vice versa en luftlomme


:


reality tv half the world in a new coma


reality tv halvdelen af verden i en ny koma


:


recession tango and me that hate accordions


recessionstango og mig der hader harmonika


:


a minor mirage statesmen father a jelly-fish


en mindre luftspejling statsmænd bli'r fædre til vandmænd


:


sneaky devils! Higgs-Bosons in the off milk


snu djævle! Higgs-Bosonner i den sure mælk:


a slow death from the word: BE! and diabetes


en langsom død fra ordet: VÆR! og sukkersyge


:


hug me (“hug” = “chop” in my tongue) then run


knus mig (ikke som sten) og løb så


:


don't bother half the Milky Way already decorated


gør dig ingen anstrengelser halvdelen af Mælkevejen er allerede udsmykket


:


some stuff ordered by numbers camels travel in lines

noget er ordnet efter nummer kameler rejser i rækker


:


days in the bar relativity even more relative with peanuts


dage i baren relativiteten endnu mere relativ med peanuts:


“keep it short” a signed X and a boxed animal sound


“gør det kort” underskrevet med X og en dyrelyd i æske


:


giving blood freely the rest is a pawn shop


giver frivilligt blod resten er en pantelåner


:


there's water in everything fishing for redemption in a pocket


der er vand i alting fisker efter forløsning i en lomme


:


“don't mind me” Death drinking in a car park


“tag dig ikke af mig” Døden drikker på en parkeringsplads


:


she wears precisely enough to be nude sunlight


hun har lige nok på til at være nøgen i sollys


:


face it! it's God putting taste in strawberries


indse det! Gud putter smag i jordbær


:


pull down me pants, lassie! subatomic particles on a slow day


træk mine bukser ned, tøsepige! subatomare partikler på en langsom dag


:


“it's a mouthful” the quantum field extends to the next street


“det' en mundfuld” kvantefeltet går helt til næste gade


:


“don't say that” she claims she belongs to a non-laughing god


“sig ikke det!” hun si'r hun tilhører en ikke-grinende gud


:


a language hllwed out by lzinss permafrost and fast-food


et sprog uhlet af dvenskb permafrost og fast-food


:


God Is Great as mortar shells hits the children's ward


Gud er Stor mens mortergranater rammer børneafdelingen


:


rien de tout a politician drops from 60th floor


rien de tout en politiker falder fra 60nde etage
Tuesday, November 19, 2013

solo yotsumono

let's ride the roller coaster
into the sun's
belly

beneath the chattering rooks
I take off my hat

creaking
         the knee and
the heart-frog

in a future lake
we build a shrine of paper
for a fire-god
lad os tage rutsjebanen
ind i solens
mave

under sludrende råger
tager jeg min hat af

knirker
           knæet og
hjertefrøen

i en fremtidig sø
bygger vi et alter af papir
til en ildgud

Thursday, November 14, 2013

Tree Knob / Trædiller - haibun

Tree Knob

”I wanna go somewhere warm. What about Mallorca or Ibiza?”
”Man, you're a tree, you can't go anywhere without the risk of dying. I'm not even sure if birches can cope with the Mallorcan climate.”
“But I hate winter. It's sleep, sleep, sleep and freeze. I want to dance, dance, dance and have a good time. Nothing happens here in winter and especially not in this garden. Only this half-hearted fish pond and the hose constantly pouring water in and you you know how it is when you listen to running water: You gotta piss.”
“Trees don't piss. They haven't got a knob and they don't dance either.”
“Ah, come on. Humour me. Use your imagination.”
I pick up a cardboard tube that has been the inside of a toilet roll, make two small holes and pull a piece of string through them and then I tie it around the tree to show him I do have imagination and will use it.
“Now, it that imaginative enough for ya.”
“Man, you're a bore, you are.”


sharing the caterpillar's hookah
I blow smoke rings
t'wards Orion


“I can't even talk to the kois. They're too stupid.”

Trædiller

“Jeg vil ned til varmen. Hvad med Mallorca eller Ibiza?”
”Mand, du' et træ. Du kan ikke rejse nogen steder uden at risikere at dø. Jeg er ikke engang sikker på, at birketræer kan klare klimaet på Mallorca.”
”Men jeg hader vinteren. Det er søvn, søvn, søvn og kulde. Jeg vil danse, danse, danse og more mig. Der sker ingenting her om vinteren og i hvert fald ikke i den her have. Der er kun den dér halvhjertede fiskedam og slangen, der hele tiden pøser vand i, og du véd, hvad der sker, når man hører en vandhane løbe: man skal pisse.”
”Træer pisser ikke. De har ikke en diller og de danser heller ikke.”
”Arh, la' nu vær'. Føj mig. Brug din fantasi.”
Jeg samler et paprør op, der har været inderst i en toiletrulle, laver to små huller, trækker en snor igennem dem og binder det om træet for at vise, at jeg har fantasi og er klar til at bruge den.
”Er det fantasifuldt nok?”
”Mand, du' sgu da en stivstikker.”

et sug på larvens vandpibe
jeg blæser røgringe
mod Orion

”Jeg kan ikke engang tale med guldfiskene. De' for dumme.”

Wednesday, November 6, 2013

1st shard / 1ste skår

falls
dark

               in
               this
               room

and
with
out

               as
               much

a
word

               sound
               as


falder
mørk

              i det
              her
              værel
              se

og
ud
en

             lige
             så
             meget

et
ord

             lyd
             som

Tuesday, November 5, 2013

on Zephyrs and robins / om Zefyrer og rødkælke

Zephyrs and robins
we're categorized
as snowflakes

Zefyrer og rødkælke
vi er kategoriserede
som snefnug


cancelled trains
where I sleep a gull
is born

aflyste tog
hvor jeg sover fødes
en måge


culturally Christian and tired
by winter solstice
our skulls sing

kulturkristen og træt
ved vintersolhverv
synger vore kranier


as in real life
I'm interrupted by commercials
every 15 minutes

som i det virkelige liv
afbrydes jeg af reklamer
hver 15nde minut


through the window in the dog
I wave at the fairies
igniting the sun

gennem vinduet i hunden
vinker jeg til feerne
der antænder solen


woven into the background radiation
a caterpillar collects
phone numbers

vævet ind i baggrundsstrålingen
samler en larve
telefonnumre

Sunday, October 27, 2013

Kyrie Eleison

frantically
looking for a credible
beginning
I make educated guesses
about my amphibian ancestors

bigger than the hills
the darkness
rolling in

just for a moment
borrowing an angel's tears

my second nature as moth Kyrie, Eleisonleder hektisk
efter en troværdig
begyndelse
mine kvalificerede gætterier
om mine amfibiske forfædre

større end bakkerne
mørket
der ruller ind

blot for et øjeblik låner jeg
en engels tårer

min anden natur som møl Kyrie, EleisonWednesday, October 23, 2013

solo yots

slow-motion
a rendez-vous with nutriants
shaped like a sandwich

don't mention the weather
I'm tired of it!

tumbling across
several sore limbs
a heavy Monday

among outdated bank books
a chotki still unusedslow-motion
et rendez-vous med næring
formet som en sandwich

nævn ikke vejret
jeg er træt af det!

tumler hen over
adskillige ømme lemmer
en tung mandag

mellem udtjente bankbøger
en ubrugt chotki
chotki: the Russian name for the Christian Orthodox prayer rope, usually made from wool and with knots instead of beads / den russiske betegnelse for en kristen ortodoks bedekrans, sædvanligvis lavet af uld of med knuder i stedet for perler.

Saturday, October 19, 2013

zipper / lynlås

nothing to fly for a cube of human sweat

intet at flyve efter en terning af menneskesvedbefore me behind me a zipper to darkness

foran mig bag mig en lynlås til mørkeentangled in branches the wind that blows ill

viklet ind i grene vinden er blæser sygt
come back as a mistake to lift up the cake-rabbit

vend tilbage som en fejl for at løfte kagekaninen
framed sorrows on the waiting room wall on Thursdays

indrammede sorger på venteværelsets væg om torsdagen
anyone with a violin now a goat that's red

enhver med violin nu en ged der er rødfalling with the leaves light of a humming star

falder med bladene lys fra en nynnende stjernehands of emptiness into the frigde for bread

tomhedens hænder ind i køleskabet efter brødbreathing strings that's the bow helping

åndende strenge dét er buen der hjælperthe odd kiss of fate (easier that way) then the table fills up

det tilfældige kys af skæbnen (lettere således) så fyldes bordet op
in less and less light spiders hide under the sink

i mindre og mindre lys gemmer edderkopper sig under vasken


Thursday, October 17, 2013

tanka prose / tanka prose - (tankabun?)

into a windless night

yup it's come to this I step into the shower still wearing glasses and with a cigarette in my mouth on top of that I can dress and undress with a smoke in the gab and the glasses still on without loosing them or burning a hole in the t-shirt

I release a ship
of leaves

here and there crows and ravens inaugurate winter's arrival

to succeed in turning on the kettle
is tailwind to meud i den vindstille nat

jep det er kommet så vidt at jeg går i bad stadig med briller på og en smøg i munden jeg kan ovenikøbet klæde mig af og på med en smøg i kæften og med briller på uden at tabe dem eller brænde huller i t-shirten

sætter jeg et skib
af blade

her og der indvarsler ravne og krager vinterens komme

at lykkes at tænde kedelen
er medvind for mig

Wednesday, October 16, 2013

ku (La Folia)

flattening sunlight between papers any other Tuesday

flader sollys mellem papirer enhver anden tirsdag

:

turning my back to the bag of butterfly-dust. excess courage

vender min ryg til tasken med sommerfuglestøv. overskud af mod

:

into the formula abscess scar (r)egrets small pebbles talking. abendteur

ind i formlen byld ar hejrer småsten taler. abendteur

:

lighting up the court room Spanish madness for viol

sætter hofsalen i brand spansk galskab for viol

:

a file cabinet of flesh I remember having seen my eyes

et arkivskab af kød jeg husker at have set mine øjne

sedoka


so the heavens fall
and I have
my hands full

the holes in my head
too willingly let
the worms in
himlen falder ned
og jeg har
hænderne fulde

hullerne i mit hovede
lukker ormene ind
alt for let


Saturday, October 12, 2013

7th string / 7nde streng

adding a 7th string he gives voice to the dead
tilføjer en 7nde streng han giver stemme til den døde


thin wafers and wine an altar for she who left
tynde kiks og vin et alter for hende som tog af sted


amber and goat intestines that friction between life and sorrow
rav og gedetarme den dér friktion mellem liv og sorg


unable to speak my loving you must be enough
ude af stand til at tale at jeg elsker jer må være nok


two fingers on the horse hair he goes to drown himself
to fingre på hestehårene han går ud for at drukne sig selv


sun not gold on my fingers! the girls are silent
sol ikke guld på mine fingre! pigerne er tavse


the torture of the gift of silence into the lake
lidelsen i stilhedens gave ud i søen


cross country walk pissing is the ornamentation
vandretur gennem landskabet pisseri er ornnamenteringen


like the painter's brush on the canvas so the bow on the strings
som malerens pensel på lærredet således buen på strengene


God's talking he doesn't need music they hide to listen
Gud taler han behøver ikke musik de lytter i skjulstolen caresses in exchange for the denied music
stjålne kærtegn i bytte for den nægtede musik


into the red book stranded on straight lines his grief
ind i den røde bog strandet på lige linjer hans sorg


into what tomb can't I go now tears won't come vainglorious sorrow?
ned I hvilken grav kan jeg ikke gå nu tårerne ikke vil komme forfængelig sorg?


the music of turkeys and elder bushes he sells his horse to stay
kalkuners og enebærbuskes musik han sælger sin hest for at blive


Easter she says that ”the other world” is a leaky boat
Påske hun siger at ”den anden verden” er en utæt båd
This sequence was written under the impression of a film called "Tous les Matins du Monde" a (supposed) "portrait" of the French renaissance/baroque composer M. Sainte-Colombe and his student Marin Marais. This very intense and touching film also promted this row of tanka

Denne sekevens er skrevet over filmen "Tous les Matins du Monde" et (postuleret) portræt af den franske renæssance/barok komponist M. Sainte- Colombe og hans elev Marin Marais. Denne instense og bevægende film affødte også denne række af tanka
Friday, October 11, 2013

close to winter / tæt på vinter - solo yotsumono

close to winter

close to winter
someone cut down
The Swing of Delight

October's last mosquite
merges with the backround radiation

coming
and going beneath Orion
roses and headaches

twenty one years on the beech becomes an hour of warmth

tæt på vinter

tæt på vinter
nogen har skåret
Frydens Gynge ned

oktobers sidste myg
smelter sammen med baggrundsstrålingen

kommer
og går under Orion
roser og hovedpiner

enogtyve år længere fremme bli'r bøgen til en times varme

Thursday, October 10, 2013

black swan / sort svane - solo yotsumono

escaping the Cyclop
we mount
suspended horses

flygtende fra kyklopen
bestiger vi
ophængte heste

a slow clock slits the throat
of father Cronos' slug

et langsomt ur skærer halsen over
på fader Kronos's snegl

to wither
stop the pendulum before it hits
the raspberry bush

for a visne
stop pendulet før det rammer
hindbærbusken

behind my eyes
a black swan sucks up October's light

bag mine øjne opsluger
en sort svane oktobers lys

Monday, October 7, 2013

centenary / hundredårsjubilæum

leaving a skin
of moist and something death-like
on my floor
the autumn air that could carry
a kite if it would

October MMXIII
a hundred years ago
we began leaping

relevant or not
my hand can cover the sun

however endless Hiawatha stops with a hereafterefterlader en hud
af fugt og noget død-lignende
på mit gulv
efterårsluften der ku' bære
en drage hvis den ville

oktober MMXXIII
for hundrede år siden
begyndte vi at springe

relevant eller ej
min hånd kan dække solen

uanset hvor uendelig stopper Hiawatha med et herefter

Friday, October 4, 2013

red barn / den røde lade

in the red barn autopsy of a double spiral

i den røde lade obduktion af en dobbelt spiral


spelling my way to an understanding I come to C-O-P-Y

staver mig frem til en forståelse og kommer til K-O-P-I


as what noise will I return in a shoe under the bed

som hvilken støj kommer jeg tilbage i en sko under sengen


compartmentalizing my inadequacy parts of it slip into the beans

opdeler min utilstrækkelighed dele af den forsvinder ind mellem bønnerne


it's a tango sliding along the rim of the hourglass

det' en tango glider langs kanten af timeglasset


a seahorse in my brain I float into a vortex of frozen beetles

en søhest i min hjerne jeg svæver ned i en malstrøm af frosne biller


withdrawals I chase myself (my self) on the spot

abstinenser jeg jager mig selv (mit selv) på sted


completed the counting of waves a guitar player turns into boxes

fuldendte optællingen af bølger en guitarist forvandles til æsker


against the blue sky the yellow skin from the fairytale

mod den blå himmel den gule hud fra eventyret


into my shoes a hollow morning of crows

ned i mine sko kragernes hule morgen


what's of stone a prayer for the lost key

det der er af sten en bøn for den tabte nøgleTuesday, October 1, 2013

lineoleum - a mixed sequence / linoleum - en blandet sekvens

endless
like a hospital corridor
the road goes on ...
I'm handed a prescription
for a tolerable day

is this it?
waiting in a world
of silent linoleum

coming over the hills
October's light eating wolves

tablets the void between my cells humsendeløs
som en hospitalskorridor
denne landevej ...
jeg får en recept
på en tålelig dag

et det dét?
venten i en verden
af stille linoleum

over bakkerne kommer de
oktobers lysædende ulve

tabletter tomheden mellem mine celler brummer

Tuesday, September 24, 2013

Dali Boulevard

hatching from an angel's egg a row of shadows
ud af en engels ægg en række af skygger


inserting a key in the ram's nostril I recover Bifrost
en nøgle i vædderens næsebor jeg genvinder Bifrost


building a ship from the nails of the dead I fence in winter
bygger et skib af afdødes negle jeg hegner vinteren inde


the fish in the walls thriving on dreams dying moonlight
fiskene i væggen næres af drømme døende månelystwelve hamsters in the hangman's pocket what we do for love
tolv hamstre i bøddelens lomme hvad vi gør for kærlighedena trail of fingers pointing down Dali Boulevard merging with god
ned ad Dali Boulevard et spor af fingre peger smelter sammen med gudmumbling something about a kiss white ravens eat a snake
mumlende noget om et kys hvide ravne der spiser en slangein his moment as chair the absinthe drinker hails the hails
i sit øjeblik som som stol absint-drikkeren hilser haglene

Friday, September 20, 2013

høstmåne / harvest moon

The Danish Haiku Association asked for haiku on the harvest moon. We sent emails to each other and they will be collected in a wee book.

HaikuDanmark spurgte efter haiku om høstmånen. Vi sendte emails til hinanden og de vil blive samlet i et hæfte.


single haiku

høstmånen?
jeg ta'r to ostemadder
til kaffen

harvest moon?
I eat two cheese sandwiches
with the coffee

:

under mine fødder høstmånen og en vandpyt

beneath my feet the harvest moon and a puddle

:

gør mig smal -
høstmånen kryber ned
i min seng

making myself small -
the harvest moon crawls
into my bed

:

zapper søvnløs
høstmånen og jeg kigger
på endnu en krig

zapping sleepless
the harvest moon and I watch
another war

:

som det første menneske høstmånen mellem to fingre

like the first man the harvest moon between two fingers


:

yotsumono (en slags / kinda)

høstmåne -
opvasken ta'r ikke
sig selv

det' bare en klippe
og så lidt støv ovenpå

3 tavse telefoner
ikke et ord om
Den Store Søvn

overskyet
himlen er (stadig) en hemmelighed


:

harvest moon -
the dishes won't
do themselves

it's only a rock
and then some dust on top

3 silent phones
not a word about
The Big Sleep

overcast
the sky is (still) a secret


:


høstmåne/harvest moon - sekvens/sequence

søvnløs igen
høstmånen griner kun
hvis jeg gør

ikke magi sten i rummet reflekterer fotonor

partikel eller bølge
i en parallel verden
sover jeg

ikke til at børste væk månen der hænger i spindelvævet

såsgudaosse!
høstmånen fylder
halvdelen af sofaen

ikke en lyd månelyset trasker gennem stuen

oppe igen -
jeg skriver 'månelys'
med sort blæk

legebarn høstmånen svømmer i fiskedammen

septembers måne …
jætten der æder af dagene
er tilbage

fra træ til gestalt høstmånen er en lurifaks


:

sleepless again
the harvest moon only laughs
if I do

not magic rocks in space reflect photons

wave or particle
in a parallel world
I sleep

not to brush away the moon stuck in cobweb

getouttahere!
the harvest moon
takes half the couch

not a sound the moonlight plods through the room

up again -
I write 'moonlight'
with black ink

oh you kid! the harvest moon swimming in the pond

September's moon …
the day eating giant
returns

from tree to gestalt the harvest moon is a joker