Wednesday, May 27, 2015

Hey Joe en Francais / Hey Joe på fransk

Hey Joe en Francais

”Hey Joe
Court pas comme ça, dis
Y a pas le feu chez toi
Hey Joe
Vient dire bonjour
T'en mourras pas …

and some more I don't fully understand sneaks into my head as I do the dishes for the last couple of days (some sappy film I didn't zap away from). French rock can be be trés cool (I remember a girl from way back when, who introduced me to Les Rita Mitsouko; we didn't talk much …), but I know the Hendrix tune and do a tremendous guitar solo on the dish brush, even if I say so myself (K.'s out to haunt some airheads thinking they're ghost hunters) and at least it means my hearing is coming back.

staring at fantasy ants
this is where
religion beginsHey Joe på fransk

”Hey Joe
Court pas comme ça, dis
Y a pas le feu chez toi
Hey Joe
Vient dire bonjour
T'en mourras pas …

og noget mere, som jeg ikke helt forstår sniger sig ind i mit hoved, mens jeg tager opvasken fra de sidste par dage (en eller anden vammel film, jeg ikke fik zappet væk fra). Fransk rock kan være trés cool (jeg husker en pige fra for længe siden, som introducerede mig for Les Rita Mitsouko; vi talte ikke meget sammen …), men jeg kender Hendrixsangen og fremfører en fantastisk guitarsolo på opvaskebørsten, hvis jeg selv skal sige det (K. er ude for at hjemsøge nogle dummernikker, der tror, de er spøgelsesjægere) og i det mindste tyder det på, at min hørelse er ved at vende tilbage.

stirrer på fantasi-myrer
det er sådan
religion opstår


....

Johnny Hallyday's French version of Hey Joe
Tuesday, May 19, 2015

rain-pills (da-dum-dee-dum) / regn-piller (da-dum-di-dum)

floating on the table
empty packets
of rain-pills

flyder på bordet
tomme pakker
af regn-piller

:

take one and hover rain-pill

tag én og svæv regn-pille

:

if your horizon hurts a rain-pill will fix it

hvis din horisont gør ondt vil en regn-pille fixe det

:

in the prophet's eye
a sickness curable
by rain-pills

i profetens øje
en sygdom helbredelig
ved regnpiller

:

it's the other scarab
that which is rolling
the rain-pill

det' den anden skarabæ
den, der ruller
regn-pillen


:

half asleep
I trip over
a rain-pill

halvt sovende
snubler jeg over
en regn-pille

:

give 'em up
and you'll dry out
rain-pills

drop dem
og du vil tørre ud
regn-piller

:

demolition balls excrete them rain-pills

nedrivningskugler udstøder dem regn-piller

:

lost in his room
an old man
full of rain-pills

fortabt i sit værelse
en gammel mand
fuld af regn-piller

:

in the waiting room
medical dolls and jars
of rain-pills

i venteværelset
medicinske dukker og glas
med regn-piller

:

weltschmertz
I try to hit the I-squito
with rain-pills

weltschmertz
jeg prøver at ramme jeg-myggen
med regn-piller

:


from the highest tower
of estranged tongues
rain-pills fall

fra det højeste tårn
af fremmedgjorte tunger
falder regn-piller

:

rolling them this way that way
the god of randomness
bored with rain-pills

rullende dem den vej og den anden
tilfældighedernes gud
synes regn-kugler er kedelige


:

intoxicated by rain-pills
a scarecrow sweats
swallows

beruset af regn-piller
sveder et fugleskræmsel
svaler

Tuesday, May 12, 2015

some ku / nogle ku

half deaf I settle for a so-so relationship with the visible universe

halvdøv nøjes jeg med et halvhjertet forhold til det synlige univers

:

half deaf I settle for a nearsighted variation of a banana

halvdøv nøjes jeg med en nærsynet variation af en banan

:

tripping in dark matter my cup runneth over

falder i mørkt stof mit bæger løber over


:

on this hill I shall not want :: now the garden is in the garden

på denne bakke skal jeg ikke mangle :: nu er haven i haven


:

horizontally my blood flow sin sync with cool waters

horisontalt mit blod flyder i sync med kølige vande

:

tread carefully
the snails are chanting
the lettuce sutra

træd varsomt
sneglene reciterer
salat sutraen

:

a staff a snake a burning of dry grass for 70 years

en stav en slange en afbrænding af græs i 70 år

:


in the thickest shadow that counting of flies' wings

i den tykkeste skygge den dér tællen af fluers vinger

:

contritestament

synderbrydning

:

as old as silence sounds

så gammel som stilhed lyde

:

in our bird minds the need for a beginning

i vore fuglesind behovet for en begyndelse

:

Raga Megh and rain's played loose from the clouds

Raga Megh og regnen spillet løs af skyerne

Sunday, May 3, 2015

Cotton / Vat - haibun

Cotton

With an infection in the external auditory meatus of one ear that makes it necessary to fill it with cotton to suck up the pus and the reconstructed other ear that only picks up some frequencies and only on 60% you're practically deaf. The reconstructed ear has this habit of creating sounds on its own: rustling leaves (though it's spring and no leaves have died yet), a trickling stream inside the walls, a host of chirping (and judging from the sound, sparkling, in as far as you can hear ”sparkle”, which you can in poetry) tiny diatoms (which are normally rather silent, but there you have it) and some machinery pouring new stones onto the rail-road track in the pause between the last and the first train (that is real enough though it's taking place beneath a duvet); and it could be entertaining enough if it wasn't for the pain and the constant change of cotton and washing of hands ...


                arctic winds
                the lilacs are still
                just a promise


Vat

Med en infektion i øregangen i det ene øre, én, der nødvendiggør at fylde det med vat, for at opsuge pusset og det rekonstruerede andet øre, der kun opfanger nogle frekvenser og kun ca. 60 % af dem, er de praktisk talt døv. Det rekonstruerede øre har den dér vane med at lave lyde af sig selv: en raslen af blade (selvom det er forår og ingen blade er døde endnu), et klukkende vandløb inde in væggene, en hærskare af kvidrende (og at dømme efter lyden, skinnende, for så vidt man kan høre ”skinnende”, hvilket er muligt i poesiens verden) små bitte diatomeer (som normalt er temmelig stille, men sådan er det) og noget maskineri, der hælder nye sten på togskinnerne mellem det sidste og det første tog (dette er virkeligt nok, selvom det finder sted under en dyne); og det kunne være underholdende, hvis det ikke var for smerten og den konstante udskiftning af vat og håndvask ...

                       arktiske vinde
                       syrenerne er stadig
                       kun et løfte