Thursday, November 29, 2012

one-line

night. another cigarette goes out. birds get eaten


nat. endnu en smøg går ud. fugle bliver spist

Wednesday, November 28, 2012

LIX - 8 tubes of daylight / 8 rør med dagslys

crumbling paint
how I'd like to rust
in your arms

smuldrende maling
jeg ville gerne ruste
i dine arme

does the word “chair”
live in some trees only?

lever ordet “stol”
kun i bestemte træer?

a yellow bathing duck
falls back down
the stairs

en gul badeand
falder tilbage ned
ad trapperne

8 tubes of daylight
I can switch on/off

8 rør med dagslys
jeg kan tænde/slukke

Tuesday, November 27, 2012

LVIII - BIg Harves / Stor Høst

Homunculus summit meeting
a blue tie divides itself
infinitely

Homunculus topmøde
et blåt slips deler sig
uendeligt

a christmas tree
pining

et juletræ som
på nåle

The Big Harvest comes
a tribe of shadows
in a white church

Den Store Høst kommer
en stamme af skygger
i en hvid kirke

infam ... infall ...
infallibility

ufald … ufjeld
ufejlbarlighedMonday, November 26, 2012

LVII - 8 mm (if you remember)

curia central committee
a hand held cherub
re-charging

kuriens centralkomite
en håndholdt kerub
genoplader

he is old enough
to be on 8mm

han er gammel nok
til at være på 8mm

a fish bleeds
all over
an earthquake in Iran

en fisk bløder
ud over
et jordskælv i Iran

an old chair tunes
a two string guitar

en gammel stol stemmer
en to-strenget guitar


Sunday, November 25, 2012

LVI - and a rotten corps of power

“look away, son ...”
crows are cleaning
the corpse of power

“kig væk, søn ...”
krager piller
magtens lig

don't ask again tomorrow I'll have a non-answer

spørg ikke igen i morgen jeg har et ikke-svar


behind my pocket
           (the one in the god-blue shirt)
I have
a heart


bag min lomme
(dén på den gudsblå skjorte)           
har jeg
et hjerte


the can of hollow I have have not

dåsen med hult jeg har har ikke


Saturday, November 24, 2012

LV - misericordia is quite needed


misericordia:
a foretold cloudburst
finally arrives

misericordia:
endelig kommer
et varslet skybrud

an old church replaces
a heart with barbed wire

en gammel kirke udskifter
et hjerte med pigtråd

from a hole in a dictionary
a group of gymnasts
whirls out

fra et hul i en ordbog
hvirvler en gruppe gymnaster
ud

getting milk and soap
I pass a rose in November

henter mælk og sæbe
jeg går forbi en rose i november


Friday, November 23, 2012

LIV - misericordia

“it's branches”
a teen feels
unloved

“det er grene”
en teenager føler sig
uelsket


a toast branded with
the face of the virgin

en toast brændemærket
med jomfruens ansigt

reinvent myself?
images of household appliances
flash before me

genopfinde mig selv?
billeder af husholdningsartikler
flagrer forbi mig

citizenship reduced to
employee / consumer statistics

medborgerskab reduceret til
medarbejder / forbruger statistik

Wednesday, November 21, 2012

LIII - psycho killer ...

wailing whales
traded for a missile
containing god

klagende hvaler
byttet for et missil
med gud i

a stale pizza is granted
a sky burial

en tør pizza får
en himmelbegravelse

”psycho-killer, qu'est-ce que c'est?
we move among
singing houses

psycho-killer, qu'est-ce que c'est?
vi går mellem
syngende huse

oh, yes
I have more than one shirt

åh, ja
jeg har mere end én skjorte

Tuesday, November 20, 2012

LII - Goliath was David once / Goliat var engang David


after the rain
two or three strokes on
a false leg

efter regnen
to eller tre strøg på
et kunstigt ben

Goliath forgets
he once was David

Goliat glemmer
han engang var David

a Peruvian apple
came all the way here
to rot

et æble fra Peru
kom hele vejen hertil
for at rådne

the window to the South
is filled with South

vinduet mod syd
er fuldt af sydMonday, November 19, 2012

LI - transparent nail / gennemsigtig nagle

let's call them “clouds” ...
the pause I once was
is shattered too

lad os kalde dem “skyer” …
den pause jeg engang var
er også smadret

a nail in the flesh
in mid November

en nagle i kødet
i midt november

in every generation
someone is born
transparent

i enhver generation
fødes nogen
gennemsigtig

is she too fragile
to look at herself?

er hun for skrøbelig
til at kigge på sig selv?

L as in surreal / L som i surrealistisk

marble feet
we're stuck where
the turtle found us

marmorfødder
vi sidder fast hvor
skildpadden fandt os

in the bog
destiny sits eating biscuits

på lokummet
sidder skæbnen og spiser kiks

a blue suit
beckons the river
to run backwards

en blå habit
trygler floden om
at løbe baglæns

8 hours after
der Sprache wird geändert

8 timer efter
der Sprache wird geändert

Saturday, November 17, 2012

Upcoming book release

"Yettobenamedfreepress" have to my great joy agreed to publish a book of "parallels". Planned release is January 1st 2013

More info here

My parallel writing grows here

XLIX - solo yots

a wordless song
among the flies one
with my name on it

en sang uden ord
mellem fluerne een
med mit navn på

another self-annointed king
wears the emperor's clothes
(cherry coloured air)

endnu en selvudråbt konge
i kejserens klæder
(kirsebærfarvet luft)

a wrist watch
absorbing
all light

et armbåndsur
opsluger
alt lys

and then the birdmen
migrate along a southern sound

og så trækker fuglemændene
langs en sydlig lyd


Friday, November 16, 2012

XLVIII - BLINGual solo yots and a laughing ivy

blurred vision
I could tell you about
the captured sea
tåget syn
jeg ku' forælle dig om
det tilfangetagne hav

I have a finger, I have ten
they're cold

jeg har en finger, jeg har ti
de fryser

in a house of cards
a centipede (called Mike) lies
under a bed

i et korthus
ligger et tusindben (kaldet Mike)
under en seng

(I think I saw the ivy
laugh at the beech)

(jeg tror jeg så efeuen
grine ad bøgen )


Thursday, November 15, 2012

Ginyu No. 56 - Naked Tree / Nøgent træ

This series/sequence was published in Ginyu No. 56, a haiku magazine edited by Ban'ya Natsuishi & Sayumi Kamakura, Though a Japanese magazine it also brings haiku in more languages and articles/essays in English by English language writers. You can find haiku from many parts of the world here. I'm sorry I can't show you Ban'ya's Japanese translation of my haiku.

Ginyu has a web-site here

Denne serie/sekvens er udgivet i Ginyu No. 56, et haikumagasin redigeret af Ban'ya Natsuishi & Sayumi Kamakura. Selvom det er et japansk tidsskrift bringer det også haiku og artikler/essays på andre sprog. Man kan finde haiku fra mange dele af verden her. Jeg er ked af, at jeg ikke kan bringe Ban''yas japanske oversættelser af mine haiku.

Ginyiu har et website her

Naked Tree / Nøgent træ
Haiku by Johannes S. H. Bjerg

sensitive skin
separated from non-being
a naked tree

følsom hud
adskilt fra ikke-væren
et nøgen træ


hold me tight
as the horse dissolve
winter queen


hold mig tæt
mens hesten opløser
vinterdronningen


softly, speak softly
we'll glue gull's eyes on
a blind god

sagte, tal sagte
vi vil lime mågeøjne på
en blind gud


gathered
like a handful of nails
the bones in me

samlet
som en håndfuld søm
mine knogler


hiccups
the train's nature of unravelling
landscapes


hikke
det er toget natur at optrevle
landskaber

toilet green
a hand slips into Time
holding a lighter

lokumsgrøn
en hånd glider ind i Tiden
med en lighter


first metal
a guitar string shapes
a brain

det første metal
en guitarstreng former
en hjerne


ethnocentric ants
a legend of sugar told
to the larvae

etnocentriske myrer
en legende om sukker fortalt
til laverne


my name evaporates
I follow the trail of
the jelly-fish saint

mit navn fordamper
jeg følger
vandmandshelgenens spor


Wednesday, November 14, 2012

XLVII - photons in jelly and a ps saxophone quintet

Babylon Tower or not
a path of swan feathers
to the sea

Babylons tårn eller ej
en sti af svanefjer
til havet

I'm sure today's photons
are stuck in jelly

jeg er sikker på at dagens fotoner
sidder fast i gele

heaven hangs low
another aviation company
goes bankrupt

himlen hænger lavt
endnu et luftfartsselskab
går bankerot

a church warden with bad teeth
sweeps the graveyard

en kirkeværge med dårlige tænder
fejer kirkegården


...(and then I imagine
A Whole Lotta Love played
by a sax quintet)

(og så forestiller jeg mig
A Whole Lotta Love spillet
af en saxofon kvintet)

Tuesday, November 13, 2012

XLVI - solo yots and Kaffeekantate

abscess (spiritual)
the kathisma* for the 9th hour
bleeds

byld (sprituel)
kathisma'en* for den 9ende time
bløder

a novice ties together
33 dust bunnies

en novice binder 33
nullermænd sammen


wish I could shut up
but: I saw the sun
today

bare jeg ku' holde kæft
men: jeg så solen
i dag

Schweigt stille, plaudert nicht**
coffee taken in silence

Schweigt stille, plaudert nicht**
kaffe drukket i stilhed---

* katihsma (hard t) = (sitting) the 3 David Psalms read during the Orthodox reading of the hours (horologion)
* kathisma = (siddende) læsningen af de 3 Davidssalmer i den Ortodokse timebøn (horologion)


** Kaffeekantate, Coffee Cantata, Kaffekantate J. S. Bach
http://www.youtube.com/watch?v=YC5KpmK6oOs&feature=related
Monday, November 12, 2012

XLV - (Xerxes, Ludovico, Vernon?) solo (again) yots

om shanti shanti shantoo
reciting the Gita
a penguin sneezes

om shanti shanti shantoo
en pingvin nyser mens
den reciterer Gitaen

a rare guest
the November sun

en sjælden gæst
novembersolen

somehow
the egg timer seems
eager

på en måde
synes æggeuret
at være ivrigt

I'll ask again (rhetorically)
can stones dream?

jeg spø'r igen (retorisk)
kan sten drømme?Sunday, November 11, 2012

XLIV - solo yotsumono and gloves

November mist
a pair of gloves seems
unnaturally real

novembertåge
et par handsker forekommer
unaturligt virkelige

from eyes to feet and back
in a body that won't sleep

fra øjne til fødder og retur
i en krop der ikke vil sove

it is as it is
but can you say:
the crow sings?

det er som det er
men kan man sige:
kragen synger?

at the center of the room
the center of the room

i midten af værelset
midten af værelset

Saturday, November 10, 2012

XLIII - solo yots (not a mouse)

stuck in darkness -
November moves ahead
in clumsy boots

sidder fast i mørke -
november går fremad
i klodsede støvler

the same suit
but different (blank) faces

det samme jakkesæt
men de samme (blanke) ansigter

they split up
he singles out the word
frigid

de går hver til sit
han fremhæver ordet
frigid

I'm not a mouse
but I'm happy anyway

jeg er ikke en mus
men jeg er glad alligevel

Friday, November 9, 2012

XLII - oops, a trilingual yots

still more secrets
the light comes later
than the morning of man

stadigt flere hemmeligheder
lyset kommer senere
end menneskets morgen

washing apples (again those apples)
while the wind blows

vasker æbler (igen de dér æbler)
mens vinden blæser

she dyes
her hair
red

hun farver
sit hår
rødt

keep in mind:
Es geht Alles vorüber

husk på:
Es geht Alles vorüber

Thursday, November 8, 2012

XLI - solo yots w/chorus - solo yots m omkvæd

Chorus:

shame shame shame
shame shame shame
shame

Omkvæd:

skam skam skam
skam skam skam
skam

--*--


still no snow
most trees sleep
in the nude

stadig ingen sne
de fleste træer sover
nøgne

this time (too)
the weak pay

(også) denne gang
betaler de svage

not even Breughel
could dream up the body
of an Agent Orange child

ikke engang Breughel
kunne drømme om kroppen
hos et Agent Orange barn

40 years later
the poison still works

40 år efter
virker giften stadig

Wednesday, November 7, 2012

XL (no, not extra-large) solo yots

a sermon for a salmons
Kefas' left ear
itches

en prædiken for laks
Kefas ventre øre
klør


phew! the night almost
slipped inside

pyha! natten slap næsten
indenfor


apropos night:
does it have a corridor
where the wind howls?

apropos nat:
har den en korridor
hvor vinden hyler?


he cleans his brushes
surrounded by portraits of S&M girls

han renser sine pensler
omgivet af SMpigers portrætter

Tuesday, November 6, 2012

XXXIX - solo yots in black and red

in November too
the ink bottle holds
Noah's Arc

også i november
indeholder tuschflasken
Noahs Ark


too
lazy
to
go
to
the
laundromat


for
doven
til
at
tage
vaskeriet


nothing special
a sea turtle mates with
a coke bottle

ikke noget særligt
en havskildpadde parrer sig
med en cola flaske


weighed down by guns
a giant drowns in the tide

tynget ned af våben
drukner en kæmpe i tidevandetMonday, November 5, 2012

XXXVIII - solo yotsumono and grim birds

a simple man
to protect the sky
I lie it green

en enfoldig mand
for at beskytte himlen
lyver jeg den grøn

on the ivory tower
the birds of disappointment

på elfenbenstårnet
skuffelsens fugle

not sure
the frost this morning
really meant it
         (to come, that is)

ikke sikker på
at frosten her til morgen
virk'lig mente det
(at komme, mener jeg)         

that noise? it's
a clash of eyes

den larm? det er
et sammenstød af øjne

Sunday, November 4, 2012

XXXVII - solo totsumono w experimental drone

a faint meow
the Cat Planet
gets nearer

et svagt miav
Katteplaneten
nærmer sig

Om bhur bhuwa swaha

for once
a room full of light

for en gangs skyld
et værelse fyldt af lys

Tat savitur varenyam

a good day
for blowing gas tanks
up

en god dag
til at sprænge gastårne
itu

Bhargo devasya dhimahi

everything runs smooth
in the fearfactory

alt går som det skal
i frygtfabrikken

Dhiyo yo nah prachodayat

(the "drone" - the text in grey - is the Gayatri Mantra)

Saturday, November 3, 2012

XXXVI - solo yotsumono (and imaginary soundtrack)

release party for a beer
             (a strong one)
the brain dead fills
the streets

release party for en øl
               (en stærk én)                
de hjernedøde fylder
gaderne

the cheapest candles
were dark blue

de billigste lys
var mørkeblå

floating in a dream
med a Harrison
soundtrack

flyder i en drøm
med et Harrison
lydspor

the orchids standing by Vishnu
keep their flowers

orkideerne der står ved Vishnu
beholder blomsterne


Friday, November 2, 2012

XXXV - solo yots and death/unbeing

above mit hatless head
a satellite of
black mirrors

over mit hatteløse hoved
en satellit af
sorte spejle


a couple of breaths
and we're gone

et par åndedrag
og vi er væk


”I'd be better off dead …
did I take
my vitamins?”

”jeg ville ha' det bedre som død …
tog jeg nu
mine vitaminer?”


for some reason
I picture the quantum field blue

af en eller anden grund
ser jeg kvantefeltet som blåt

Thursday, November 1, 2012

XXXIV - solo yots and mud

the day before
Armageddon
we go shopping

dagen før
Armageddon
shopper vi

a sudden urge to say
“Charlie Parker” in French

en pludselig trang til at sige
“Charlie Parker” på fransk

to hide the smell
I draw
a rose

for at skjule lugten
tegner jeg
en rose

I was a muddy field …
still am occasionally

jeg var en mudret mark …
det er jeg stadig af og til