Monday, December 21, 2015

sequence / sekvens

between the eye and the tongue
a barbed-wire bridge
for dogs

mellem øjet og tungen
en pigtrådsbro
for hunde

were it not for humans
the human condition would be o.k.

var det ikke for mennesker
ville menneskets vilkår være o.k.

taking on a face
my tinnitus looks like
a politician

når den får ansigt på
ligner min tinnitus
en politiker

as night creeps upwards
I move the lamb closer to manger

mens natten kryber opad
flytter jeg et lam tættere på krybben

digging a hole in water
on our way
to greatness

graver et hul i vand
på vor vej
til storhed

stuck in a fairytale
our eyes darkens from within

fastlåst i et eventyr
mørkner vore øjne indefra


Monday, December 14, 2015

German / Tysk

I'm a boy on a grassy field in Germany. Man has just walked on the moon and a boy kicks a ball to me. He's half my age and speaks fluently German. That's the confusing bit.


veiled in clouds Denmark passes through the Geminids 


Jeg er en dreng på en græsmark i Tyskland. Mennesket har lige gået på månen og en dreng sparker en bold hen til mig. Han er halvt så gammel som mig og taler flydende tysk. Det er dét, der er forvirrende.


hyllet i skyer passerer Danmark gennem Geminiderne


Tuesday, December 8, 2015

December 8, 3.30 PM / 8nde december, 15.30

a decent cappuccino on a wobbly bench in the early dusk around 3.30 PM of a wet-ish and warm December day outside a very small coffee shop with room for only one table and two small chairs while we talk about the winters in our past that were really tough and when you couldn't leave the house/village/town because of snow and the road departments ran out of salt and salt didn't work anyway because it was too cold and the music from the inside comes out to us and it's Siouxsie & the Banshees Tinderbox and the fish monger from next door says that we shouldn't buy fish these days ”They're too expensive. Hardly anyone has landed anything because of the storms and what makes it to the shop is far too expensive”, and the young woman beside me says that she doesn't like fish anyway and I have sweetened my drink with lots of sugar and gulp down a couple of painkillers and we talk about how to save dry tobacco with slices of potato or apple and agree that potatoes are best because they don't give off taste and the guy on the other side tells me that he once lived in a place where he was snowed in for a month and the snow drifted to make piles four bicycles tall and I forget to ask how he measured that


between Venus and Mars clouds touching a church tower


en ordentlig cappuccino på en vakkelvorn bænk i det tidlige tusmørke ved 15.30 tiden på en fugtig og varm decemberdag udenfor en meget lille kaffebar der kun har plads til eet bord og to små stole mens vi taler om de vintre for nogle år siden der var virkelig hårde og hvor man ikke kunne komme ud af huset/byen/landsbyen på grund af sne og vejvæsenet løb tør for salt og salt virkede ikke alligevel fordi det var for koldt og musikken indefra kommer ud til os og det er Siouxsie and the Banshees' Tinderbox og fiskehandlere fra ved siden af siger at vi ikke skal købe fisk for tiden ”De er for dyre. Der er næsten ingen, der har landet noget på grund af stormene og det, der kommer til butikken er alt for dyrt”, og den unge kvinde ved siden af mig siger at hun heller ikke kan lide fisk og jeg har sødet min drik med masser af sukker og sluger et par smertestillende piller og vi snakker om hvordan man redder tør tobak med skiver af kartoffel eller æble og bli'r enige om at kartofler er bedst fordi de ikke afgiver smag og fyren ved siden af mig siger at han engang boede et sted hvor han var sneet inde en måned og sneen lavede driver der var fire cykler høje og jeg glemmer at spørge om hvordan han fik målt det


mellem Venus og Mars skyer der rører et kirketårnSunday, December 6, 2015

power-cut / strømafbrydelse


writing by candle light
(and with a fountain pen)
I'm given the name of the rose

skriver ved levende lys
(og med fyldepen) -
jeg får rosens navn

:

writing with ink
darkness is drawn out
to resemble letters

skriver md blæk
mørket strækkes ud
til at ligne bogstaver

:

power-cut
the wind is everything
now

strømafbrydelse
vinden er alting
nu

:

howling wind
this is how the West
is known

brølende vind
det er sådan vesten
kendes

:

falling out of the darkness a dog's barks

falder ud af mørket en hunds gøen

:

inside this pen
horses gallop across
a steppe

inde i denne pen
galoperer heste over
en steppe

:

mother tongue -
as is swells
it becomes emptier

modermålet -
når det svulmer
bliver det tommere

:

steadily through the power-cut growing hyacinths

støt og roligt gennem strømafbrydelsen voksende hyacinter


Saturday, November 28, 2015

Success / Succes

A footballer tells us how he overcame adversities and became successful thanks to a Chinese smartphone. Outside the air hurries from the West to the East and we let it. Once we had a window that sounded like a saxophones when that happened.

veiling unveiling the moon industrious penguins
En fodboldspiller fortæller os om, hvordan han overvandt modgang og fik succes takket været en kinesisk smartphone. Udenfor skynder luften sig fra vest mod øst, og vi lader den. Engang havde vi et vindue, der lød som en saxofon, når det skete.

slører afslører månen foretagsomme pingviner

Clouds / Skyer - short haibun / kort haibun

For a brief moment we could make small clouds with our breath the other day. It meant nothing.

between observable super novae an espresso and a smoke


I et kort øjeblik ku' vi lave små skyer med vor ånde den anden dag. Det betød ingenting.

mellem observerbare supernovaer en espresso og en smøg

Friday, November 20, 2015

The Tale / Fortællingen

The Tale 
(The Hole in the Lake 2)

”If you can see it, don't stare at it”. That was, and still is, the old saying going round the village. ”If you stare at it, it's like the ”things” (and people would make, and is still making, quotation marks in the air with the 'pointing finger' and the 'long man' – that's the middle one – on both hands lifting them to align with their ears) that live in the hole can sense you more clearly”, and it always sounded like something to be avoided.

between showers playing solitaire with half a card deck

“They'll sense you and seek you out at night”, and you were left to yourself imagining what “they” or “it” would do then. Maybe steal your dreams or make your milk go bad, open and close doors and meddle with your memories.

no swallows but 5000 penguins reinforcing the spire

“Old Mr. X, he who walks the streets at night crying, is said to be one of those who can “see” (the quotation marks again) and he actually stared. At the hole, that is. Then his wife died and his house burned down”.
“No, his wife left him and went to live with Hansen out on the headland”.
“Nonsense. He was never married”.
“He most certainly was! I was living next to them for a couple of years in the big copper beech down by the old mill”.
“He never lived in the copper beech!”
“He did too!”

adjusting the atomic clock by a light year meticulous penguins

Whatever the “thing” or “things” in the hole in the lake (in as much they're real, which I begin to think is a possibility) do, it – or they - create confusion and disagreement. Not that that's something hard to accomplish anyway ...

one drop two drops a million and one autumn rain

“Is it even possible to live in a copper beech? What do you do when winter comes?” The coot, which has stood at a little distance, and yet isn't at an evolutionary stage that allows it to ask these questions for anyone other than itself as anything but a quiet inner wonder, waddle back down the trail to the lake, the lake with hole.
Historien
(Hullet i søen 2)

”Hvis man kan se det, skal man ikke stirre på det”. Det var, og er stadig, det, man siger i landsbyen. ”Hvis man stirrer på det, er det ligesom om ”tingene” (og folk ville lave, og laver stadig, citationstegn i luften med pegefingeren og langemanden på begge hænder, mens de løftede dem op i luften, til de flugtede med deres ører), der bor i hullet kan fornemme een mere tydeligt”, og det lød altid som noget, man burde undgå.

mellem byger lægger jeg kabaler med et halvt sæt kort

”De kan fornemme dig og vil opsøge dig om natten”, og det var overladt til een selv, at forestille sig, hvad ”de” eller ”det” så ville gøre. Måske stjæle dine drømme eller gøre din mælk sur, måske åbne og lukke døre eller blande sig i og rode med dine erindringer.

ingen svaler men 5000 pingviner forstærker spiret

”Gamle Hr. X, ham, der går rundt på gaden om natten og græder, siges at være een af dem, der kan ”se” (de dér citationstegn igen) og han stirrede faktisk. På hullet, altså. Så døde hans kone og huset brændte ned”.
”Nej, hans kone forlod ham og flyttede sammen med Hansen ude på næsset”.
”Vrøvl. Han har aldrig været gift”.
”Det var han så sandelig! Jeg boede lige ved siden af dem i nogle år i den store blodbøg ned ved den gamle mølle”.
”Han har da aldrig boet i blodbøgen!”
”Det har han i hvert fald!”

justerer atomuret med et lysår omhyggelige pingviner

Uanset hvad ”tingen” eller ”tingene” i hullet i søen (for så vidt de er virkelige, hvilket jeg begynder at tro på muligheden af) gør, så skaber den - eller de – forvirring og uenighed; ikke noget, der er vanskeligt at afstedkomme under alle omstændigheder ...

en dråbe to dråber en million og en efterårsregn

”Er det overhovedet muligt, at bo i en blodbøg? Hvad gør man så, når det bli'r vinter?” Blishønen, som har stået lidt på afstand, og som endnu ikke befinder sig på et evolutionært stadie, der tillader den at stille disse spørgsmål til andre end sig selv som andet end en stille indre undren, vralter tilbage ned ad stien til søen, søen med hullet.Wednesday, November 18, 2015

The Hole in the Lake / Hullet i søen

The Memory
(The Hole in the Lake 1)

For as long as anyone could remember there was a hole in the lake. A hole that came and went in the eyes of some or was permanent for those who “had eyes that saw”, as they who “saw” said not without feeling a bit more chosen than the ones who only saw it from time to time.

for all my good intentions rotting bean sprouts

When you stood behind the church under the trees overgrown with vines as old as the hill on which the somewhat younger church was built and looked towards the pig farm on the other side of the lake you could see it. The hole. (If one had “the eyes”, for course). Ducks, coots, swans and the occasional grebe (all the kinds of birds that (theoretically) could be seen on the lake were depicted on a sign almost faded the same way as the photos in the long closed hair dressing salon (there aren't that many blue birds in Denmark, if any)) would paddle around it, perhaps looking down into it (who can say what birds pay attention to) without falling into it. As legend has it the hole didn't create a vortex or a waterfall.
You could stand there staring for hours, and never see a swan struggle to keep clear of it.

deep within the sound of rain a bacteria smelling of star anise

No, no one had ever seen anything fall down into the hole, any birds, that is, but there were stories about something looking like a person, or persons, depending on who told the story, exiting and entering the hole in the lake.

tracked by a satellite (of love?) I circle the meat counter“It's portal”, says one.
“It's wizardry”, says another.
“It's not edible”, says a coot and coots away into the reeds.Erindringen
(Hullet i søen 1)

Lige så længe nogen kunne huske, har der været et hul i søen. Et hul der kom og gik i nogles øjne eller var permanent for de, der ”havde øjne der kunne se”, som de, der kunne ”se” sagde ikke uden at føle sig en smule mere udvalgt end de, der kun så det engang i mellem.

på trods af mine bedste intentioner rådnende bønnespirer

Når man stod bag kirken under træerne, der var helt overgroede af efeu så gammel som højen, som den noget yngre kirke var bygget på og kiggede mod svinefarmen på den anden side af søen, kunne man se det. Hullet. (Hvis man altså havde ”øjnene”, selvfølgelig). Ænder, blishøns, svaner og en enkelt lappedykker nu og da (alle de arter af fugle, der (teoretisk) kunne ses på søen var afbilledet på et skilt, der var falmet på samme måde, som fotografierne i den for længst lukkede frisørsalon (der er ikke så mange blå fugle i Danmark)) svømmede (eller padlede) rundt om det og kiggede måske ned i det (hvem véd egentlig hvad fugle lægger mærke til) uden at falde. Historien ville vide, at hullet ikke frembragte en malstrøm eller et vandfald.
Man kunne stå der i timevis uden at se en svane kæmpe med at holde sig fri af det.

dybt inde i lyden af regn en bakterie der lugter af stjerneanis

Nej, ingen havde nogensinde set noget falde ned i hullet, i det mindste ingen fugle, men der fandtes historier (og de findes vel endnu), som fortalte om noget, der lignede et mennesker, eller mennesker, afhængig af hvem, der fortalte historien, der kom op af hullet eller forsvandt ned i hullet i søen.

sporet af en (kærligheds?-) satellit går jeg rundt om køddisken

 
”Det' en portal”, siger een.
”Det' trolddom”, siger en anden.
”Det' ikke spiseligt”, siger en blishøne og blishøner ind i sivene.

Monday, November 16, 2015

Time / Tid

The day after another attack I unroll a measuring tape and pressing a button it flies back into it's container. It's 2 metres out and 2 metres in. Getting it back in is quicker than rolling it out. Is there a lesson there?

mid November
some clouds get thinner
when they rain

At least there's peace inside the range of the tape.Dagen efter endnu et angreb ruller jeg et målebånd ud, og ved at trykke på en knap flyver det tilbage ind i dets beholder. Det er 2 meter ud og 2 meter ind. At få det ind er hurtigere end at rulle det ud. Er der en lektie her

midt november
nogle skyer bliver tyndere
når de regner

I det mindste er der fred inden for målebåndets rækkevidde.

Saturday, November 7, 2015

An Ordinary Death / En almindelig død

In a short intense visit a bluebottle flies frantically around my rooms on a dark November night bumping into the even darker eyes of the windows and my one hanging lamp. It expires on the floor some 15 minutes later as the first sounds of the bass from a party at the inn across the road manages to make its way into my inner ear filled with the fluid the head cold caused. Though inhibited in movement due to the abnormal pressure behind it the eardrum manages to pass on some reminiscent bars of a country and western song which my mind of course completes with the notes I cannot hear (it's not difficult filling out the blanks in a c&w construction) and I hurry up to close the window.

where the green ones were yellow and death

I can't f*cking stand country and western music.


I et kort intenst besøg flyver en spyflue febrilsk rundt i mine stuer på en mørk novemberaften bumpende ind i de endnu mørkere vinduesøjne og min eneste hængelampe. Den udånder på gulvet næsten 15 minutter senere, da de første lyde af bassen fra en fest på kroen på den anden side af vejen formår at finde vej til mit indre øre fyldt med væsken forkølelsen har skabt. Selvom den er hæmmet på grund af det unormale tryk bag den, lykkes det for trommehinden at videregive nogle ufuldstændige takter af en country og western sang, som min hjerne selvfølgelig fuldender med de toner, jeg ikke kan høre (det er ikke svært at udfylde de blanke steder i en c&w konstruktion), og jeg skynder mig at lukke vinduet.


hvor de grønne engang var gule og døde

Jeg kan kraftedeme ikke fordrage country og western musik.

Monday, November 2, 2015

diary ku November 2nd 2015 / dagbogsku 2nden november 2015

up close it's nothing fog

tæt på er den ingenting tågen

:

inside it cows and horses and houses

inde i den køer og heste og huse

:

barely visible the white church in/of solid fog

knap nok synlig den hvide kirke i/af solid tåge

:

psychoeducation a diamond that's not a bridge

psykoedukation en diamant der ikke er en bro

:

out from it's hiding under the table a square sun

ud fra dens hi under bordet en kvadratisk sol

:

fog anything could be in there

tåge hvadsomhelst ku' være inde i den

:

if not darkness descended clouds

hvis ikke mørke nedstigende skyer


Tuesday, October 27, 2015

acrostic / akrostikon


AUTUMN


all that colour on our way to darkness

u cld ave sd smthng rshng into th room wind

these days wolves and moles pretend to be people

under the clouds above ground rotten pears

morning sneeze I release my first-born jellyfish

nothing as unfathomable as everything and the light

EFTERÅR


endelig alle de farver på vejen til mørket

fr fan du ku ha sgt ngt før du km nd i stuen vind

typisk ulve og muldvarpe spiller mennesker

endnu under skyerne over jorden rådnende pærer

rusket af morgennys sætter jeg min førstefødte vandmand fri

år ud år ind intet så ufatteligt som alt og lyset

regn det ku' være sådan men

Monday, October 26, 2015

yotsumonoturn right!
an European interpretation
of ”love thy neighbour”
 
cleaning the mirror uncovering
the face of a dog
 
under a sudden blue patch
the ancient hallowed hill
stays
 
a bit more lazy
air without swallows
 
 
 
 
 
 
 
højre om!
en europæisk fortolkning
af ”elsk din næste”
 
pudser spejlet og afslører
en hunds ansigt
 
under en pludselig blå plet -
den gamle hellige høj
står fast
 
en smule mere doven
luften uden svaler

Sunday, October 25, 2015

mackerel bones / makrelben

a plateful of mackerel bones
the village lies open
to the universe
en tallerken fuld af makrelben
landsbyen ligger åben
for universet

Saturday, October 24, 2015

unsent / ikke sendt


not like anything else that resurfaced lake

ikke som noget som helst andet den dér genskabte sø

:

clearing the third ear for non-sociable athletes

renser det tredje øre for uomgængelige atleter

:

among cods pissed out anti-depressants

mellem torsk udpissed antidepressiver

:

8 minutes after photons bounce off a clock

8 minutter efter banker fontoner ind i et ur

:

in(de)visible man's first shadow a turtoise

u(sand)synlig menneskets første skygge en skildpadde

:

acc. to memory the special taste of the redhead's nipple

iflg. erindringen den særlige smag af den rødhåredes brystvorte

:

my interior of peaks and valleys on a grid and no beep

mit indre af bjerge og dale på et gitterværk og intet bip

:

in the centre of my room I grow an endless drum solo again

i midten af min stue dyrker jeg en endeløs trommesolo igen

:

heartaches of sugary strands tying birds to the ribs

binder fugle til ribbenene hjertesmerter af sukkertråde

:

what it boils down to hay fever and vertigo

det det ender med i sidste ende er høfeber og højdeskræk

:

leaving the lachrymal gland a glass gondola and fluorescent squids

ud af tårekirtelen en glasgondol og selvlysende blæksprutterThursday, October 22, 2015

Oct 22nd -15 / 22. okt. -15


in the drums of the tears the heritage of wari tårernes trommer krigens arv
:
the pain in the writing fingers so far from a clear skysmerten i de skrivende fingre så langt fra en klar himmel
:
Pushing him up the hill the man in the wheelchair tells me “I'm 73. I was born in -42, so I must be 73. I'm 73. I'm 73, I was born in -42, so I must be 73. There's the station. Just get me over there. Oh, there goes the train. What the heck, another will be here in half an hour and it doesn't rain. Here's a coin, young man. I'm 73. I was born in -42, so I must be 73.”.


in the toilet too autumn arrives in the shape of a dead leaf


The warmth of the coin slowly evaporates in the autumn gale.Mens jeg skubber ham op ad bakken, siger manden i rullestolen til mig ”Jeg er 73. Jeg blev født i -42, så jeg må være 73. Jeg er 73. Jeg blev født i -42, så jeg må være 73. Der er stationen. Jeg skal bare derover. Nå, der kører toget. Hvad pokker, der kommer et til om en halv time, og det regner ikke. Her er en skilling, unge mand. Jeg er 73. Jeg blev født i -42, s jeg må være 73”.


også i lokummet ankommer efteråret i form af et dødt blad


Møntens varme fordamper langsomt i efterårskulingen.
:
how they increase in numbers puddleshvor de vokser i antal pytter
:
all the zig-zags of my brain crammed into two eyesalle min hjernes zig-zagger presset ind i to øjne


Monday, October 19, 2015

yotsumono

a room full of October dusk
light reveals its nature
as an exception

under temporary stars
I refuse to give the ocean a personality

not an applause
but a flock of birds talking
behind the trees

oom-chikka-oom-chikka somewhere
a party refuses to die

et værelse fuldt af oktobermørkning
lyset afslører sin natur
som udtagelse

under midlertidige stjerner
nægter jeg at give havet en personlighed

ikke et bifald
men en flok fugle der snakker
bag træerne

um-chikka-um-chikka et sted
nægter en fest at dø

Sunday, October 18, 2015

haibun


A Sunday Evening Conversation

”It's just a black spot, a smudge, probably ink or paint, and not a spider”, you tell your eyes as you turn on the light in the kithcen. ”You really should be more careful with ink and paint”, you can hear your upper-ego say, that voice that incorporates all you might assume so-called normal people would say. But normal people really don't interest you and you grab a pen and give the splotch 8 legs.

beneath temporary stars I refrain from giving the ocean a personalityEn søndagsaftensamtale

”Det' kun en sort plet, en plamage, sikkert tusch eller maling, og ikke en edderkop”, siger du til dine øjne, da du tænder for lyset i køkkenet. ”Du sku' virkelig være mere forsigtig med tusch og maling”, hører du over-jeget sige, den stemme, der er udtryk for, hvad du formoder såkaldt normale mennesker ville sige. Men normale mennesker interesserer dig egentlig ikke, og du griber en pen og giver plamage 8 ben.

under midlertidige stjerner afstår jeg fra at give havet en personlighed

ku

under temporary stars the path les pleurs make

under midlertidige stjerner stien les pleurs laver

:

it's no use unwinding it the horizon

det er nytteløst at trevle den op horisonten

:

one foot behind the other or in front what's the difference?

een fod bag den anden eller foran hvilken forskel gør det?

:

human or not these drops falling into the new old lake

menneskelige eller ikke disse dråber der falder ned i den nye gamle sø

:

there's this one word apart

der er dette ene ord adskilt

:

falling asleep the birch looks smaller

faldende i søvn ser birken mindre ud

:

jackdaws and whatever they're saying it's probably irrelevant

alliker og hvad det end er de siger er det sikkert ligegyldigt

:

it's speeding up now leaf-death in the trees

den tager fart nu bladdøden i træerne

:

the sound of waves closer than the waves

lyden af bølgerne tættere på end bølgerne

:

there's a lot of them and they stay in place trees

der er mange af dem og de bli'r på stedet træerne


”Les Pleurs”, Msr. de Sainte-Colombe https://www.youtube.com/watch?v=ueaFIqmDWh4

Thursday, October 15, 2015

Enough / Nok - another autumnal yotsumono

I have enough
a whisper
in the darkness

cut out from the clouds a gull

before I was born
you knew me – then
I forgot

bead by bead by word I becomejeg har nok
en hvisken
i mørket

skåret ud af skyerne en måge

før jeg blev til
kendte du mig – så
glemte jeg det

perle efter perle efter ord bliver jeg til


Wednesday, October 14, 2015

Schlummert ein - autumnal yotsumono

Schlummert ein ...
the cloud carpet
lies still

it's a matter of giving
yourself just giving

walking in the dusk
we look
like each other

in the end too rain

...


Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!


Fall asleep, you weary eyes,
close softly and pleasantly!J. S. Bach, Cantata 82 ”Ich habe genug” (”I have enough”)Schlummert ein ...
skytæppet
ligger stille

det er om at give
sig selv bare give

vandrende i tusmørket
ligner vi
hinanden

også mod slutningen regn


...


Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!


Slummer ind, dine trætte øjne,
lukker blidt og saligt i!

 
J. S. Bach, Cantate 82 ”Ich habe genug” (”Jeg har nok”)

Monday, October 12, 2015

Dusk / Mørkning


Dusk


in becoming a prayer in becoming

up from the earth falling darkness

with empty hands holding emptiness

shouting into the wind shouting

all around left places

all there's left to do: knead a heart from autumn duskMørkning


for at blive til en bøn for at blive til

op fra jorden faldende mørke

holder med tomme hænder tomheden

skriger ind i den skrigende vind

alle vegne forladte steder

alt der er tilbage at gøre: forme et hjerte af efterårsmørkning

Monday, September 28, 2015

blood moon / blodmåne

unbearably white the moon turns red

ubærlig hvid bliver månen rød

:

blood moon another trick of the light

blodmåne endnu et trick med lys

:

blood moon nothing will end here

blodmåne intet vil ende her

:

blood moon the colour of the Mediterranean

blodmåne i Middelhavets farve


:

rising to piss a moon gone

står op for at pisse en måne der er vækFriday, September 18, 2015

Video haibun


red berries
suddenly I recall
the rosary of pain

røde bær
pludselig kan jeg huske
smertens rosenkrans

Tuesday, September 8, 2015

two new books in print / to nye bøger på tryk

Two new books in print 
(the e-versions are still free at
http://january-stones.blogspot.dk/p/books.html) 
 
 
”K. I” - tiny haibun (Danish and English)

https://www.createspace.com/5720868  
 
 
”Beatitudes / Saligprisninger” - tanka, gogyohka

https://www.createspace.com/5720951 

Both will soon be available at Amazon

Thursday, September 3, 2015

Moses and Bear / Moses og bjørn

of course
the stoneware bear

next to

the wooden
Moses
selvfølgelig
stentøjsbjørnen

ved siden af

Moses
af træ


:


the original
installation disks

covered
in dust
de originale
installationsdiske

dækket
af støv


:


dead flies

around
the feet

of Mosesdøde fluer

omkring
fødderne

på Moses


:


they're
hidden

Moses'
feetde er
skjulte

Moses'
fødder


:


it's going nowhere

the stoneware
bear
den går ingen steder

stentøjs
bjørnen


:


moving
an orchid

to another
room

without
bear
flytter
en orkide

til et andet
værelse

uden
bjørn


:


a quick
nap

Dexter mixes

with owls
in Romaniaen hurtig
lur

Dexter
blander sig

med ugler
i Rumænien


:


sit up

notice
the mantra

did I remember
carrots?sid op

læg mærke
til mantraet

huskede jeg
gulerødder?


:


dead flies

who
invites
them?døde fluer

hvem
inviterer
dem?