Thursday, December 27, 2012

the letter pt. 3 / brevet del 3

It's odd getting a letter these days. A handwritten letter in times where more and more people seem to forget how to write with their own hands. Not to mention a letter seemingly written with old fashioned ink and pen, and that kind of ink that etches holes in the paper, in itself. Maybe even odder getting a letter that seems to have been several hundred years on its way from who knows where. It's an old kind of letter of the type where one of the pages also is the envelope, folded in a special way and sealed with wax. Now, that's handiwork and a physical approach to writing. I bet it wasn't easy doing it like this. But it's here and in my hands. As I see him riding off into the sunset waving his hat I wonder if he was leaving that “lady of waters” he mentions in almost every haiku. And was haiku as form even known in the times I imagine him living in? No!

Det er underligt at få et brev nu om dage. Et håndskrevet brev i tider, hvor flere og flere mennesker synes at glemme at skrive med deres egne hænder. For ikke at nævne et brev tilsyneladende skrevet med gammeldags blæk og pen, og dét den type blæk, der æder huller i papiret, i sig selv. Måske er det endnu mærkeligere, at få et brev, der ser ud til at have været flere hundrede år undervejs fra gud-véd-hvor. Det er et gammeldags brev af den type, hvor én af siderne er foldet på en speciel måde, så det udgør kuverten; og det hele forseglet med voks. Se, det er håndværk og en fysisk tilgang til det at skrive. Jeg tør vædde med, at det ikke var nemt. Men her er det, og i mine hænder. Som jeg ser ham ride af sted i solnedgangen, mens han vinker med sin hat, tænker jeg på, om han var på vej væk fra sin ”vandenes frue”, hende han nævner i næsten ethvert haiku. Og var haiku som form overhovedet kendt i de tider, jeg forestiller mig ham levende i? Nej!Wednesday, December 26, 2012

the letter pt. 2 / brevet del 2
I looked at the artful yet wobbly handwriting and signature of the letter. I saw an elderly man of the world before me dressed in clothes fitting the late Baroque period. Or the Mozart period. Something like the typical “Three Musketeers” but with dirty and worn clothes as the logical result from an unattached dreamy way of living. A hopeless romantic's roughed feathers. But a romantic nonetheless. And for some reason he's on a prancing horse waving his hat. The paper carries the scent of tobacco.


flow as you like
I'm an uphill man'o'mud
for my lady
Jeg kiggede på brevets kunstfærdige og dog usikre, rystede håndskrift og signatur. Jeg så for mig en verdensmand klædt i tøj, der ville passe til den sene barok. Eller Mozarts tid. Noget i retning af det typiske for ”De Tre Musketerer” , men med snavsede og slidte klæder som det logiske resultat af et frit liv og et drømmeagtigt liv. En håbløs romantikers pjuskede fjer. Men ikke desto mindre en romantiker. Og af en eller anden grund sidder han på en stejlende hest og svinger sin hat. Papiret dufter af tobak.


flyd som du vil
jeg er en opadbakke-muddermand
for min frue

Sunday, December 23, 2012

a mysterious letter / et mystisk brev

I received a mysterious letter. It contained only a series of haiku about a "lady of waters". Could it be the one who offered king Arthur the sword Excalibur, a loved one who drowned or a mysterious being made from water? I don't know. The paper seemed quite old as did the handwriting but even that could be faked. It is signed: Giovanni Monte - a name that means nothing to me ... Nevertheless I will work on translating the haiku into Danish and present them here on the blog. Here's the first haiku:


lady of waters
would you mirror
a violin?Jeg modtog et mystisk brev. Det indeholdt kun en serie af haiku om en "vandenes frue eller fruen af vandet". Kunne det være den frue, der tilbød Kong Arthr sværdet Excalibur, en elsket, der var duknet eller en mystisk skabelse lavet udelukkende af vand? Jeg ved det ikke. Papiret så gammelt ud, ligesom skriften, men begge dele kunne jo sagtens være forfalskede. Det var underskrevet: Giovanni Monte - en navn, der ikke siger mig noget ... Ikke desto mindre vil jeg udarbejde en oversættelse g præsentere dem her på bloggen. Her er det første haiku:


vandenes frue
ville du spejle
en violin?Sign.:


Tuesday, December 18, 2012

The Nameless Ship / Skibet Uden Navn

house of cards
I live in
the Queen of Hearts

korthus
jeg bor i
Hjerter Dame

*

a bamboo saint bent as a bow
the cooling table enacts
Genesis

en bambushelgen bøjet som en bue
det kølende bord opfører
Skabelsen

*

hiding my face within my face
I become my granddad
on Tuesdays

gemmer mit ansigt inde i mit ansigt
jeg bliver min farfar
om tirsdagen

*

short of breath
my hand opens itself
for the evening train

stakåndet
min hånd åbner sig
for aftentoget

*

dragging truncks of sorrows
the sulky ladies board
The Nameless Ship

trækkende kufferter af sorger
surmulende kvinder border
Det Navnløse Skib

Saturday, December 15, 2012

Bones - a journal for contemporary haiku / Bones - et tidsskrift for samtidig haiku

Bones no. 1 is out. It's a slim journal with contemporary haiku from many parts of the world. It goes well with phones, pads & "puters".

You can read it here: www.bonesjournal.com


Bones nr. 1 er ude. Det er et slankt tidsskrift med samtidig haiku fra mange dele af verden. Det passer fint til telefoner, tabletter (pads) & computere.

Du kan læse det her: www.bonesjournal.com

Friday, December 14, 2012

ambitions like a shovel / ambitoner som en skovl

as simple as this
snow


så enkelt som dette
sne


*

seem
ing
ly
pure
snow


til
syne
lad
ende
rent
sne

*

out
here

white
is
white

piled
upher
ude

hvidt
er
hvidt

i
bunker


*

it's just a reminder snow in drifts

det' kun en påmindelse sne i driver*


ambi
tions
like
a
shovel

to
move
snow
drifts
 


ambi
tioner
som
en
skovl

at
flytte
sne
driver


*

the great white and the great white white

det store hvide og den store hvide hvidhvidtThursday, December 6, 2012

New Order / Ny orden

new order
a homeless person mimicks
a chrysalis

ny orden
en hjemløs person efterligner
en puppe

with a white finger
I point at a snowflake

med en hvid finger
peer jeg på et snefnug

during the night
a star
went red

i nattens løb
blev en stjerne
rød

nothing left to do
but rub the shoulders

ikke mere at gøre
end at massere skuldrene

Monday, December 3, 2012