Sunday, October 27, 2013

Kyrie Eleison

frantically
looking for a credible
beginning
I make educated guesses
about my amphibian ancestors

bigger than the hills
the darkness
rolling in

just for a moment
borrowing an angel's tears

my second nature as moth Kyrie, Eleisonleder hektisk
efter en troværdig
begyndelse
mine kvalificerede gætterier
om mine amfibiske forfædre

større end bakkerne
mørket
der ruller ind

blot for et øjeblik låner jeg
en engels tårer

min anden natur som møl Kyrie, EleisonWednesday, October 23, 2013

solo yots

slow-motion
a rendez-vous with nutriants
shaped like a sandwich

don't mention the weather
I'm tired of it!

tumbling across
several sore limbs
a heavy Monday

among outdated bank books
a chotki still unusedslow-motion
et rendez-vous med næring
formet som en sandwich

nævn ikke vejret
jeg er træt af det!

tumler hen over
adskillige ømme lemmer
en tung mandag

mellem udtjente bankbøger
en ubrugt chotki
chotki: the Russian name for the Christian Orthodox prayer rope, usually made from wool and with knots instead of beads / den russiske betegnelse for en kristen ortodoks bedekrans, sædvanligvis lavet af uld of med knuder i stedet for perler.

Saturday, October 19, 2013

zipper / lynlås

nothing to fly for a cube of human sweat

intet at flyve efter en terning af menneskesvedbefore me behind me a zipper to darkness

foran mig bag mig en lynlås til mørkeentangled in branches the wind that blows ill

viklet ind i grene vinden er blæser sygt
come back as a mistake to lift up the cake-rabbit

vend tilbage som en fejl for at løfte kagekaninen
framed sorrows on the waiting room wall on Thursdays

indrammede sorger på venteværelsets væg om torsdagen
anyone with a violin now a goat that's red

enhver med violin nu en ged der er rødfalling with the leaves light of a humming star

falder med bladene lys fra en nynnende stjernehands of emptiness into the frigde for bread

tomhedens hænder ind i køleskabet efter brødbreathing strings that's the bow helping

åndende strenge dét er buen der hjælperthe odd kiss of fate (easier that way) then the table fills up

det tilfældige kys af skæbnen (lettere således) så fyldes bordet op
in less and less light spiders hide under the sink

i mindre og mindre lys gemmer edderkopper sig under vasken


Thursday, October 17, 2013

tanka prose / tanka prose - (tankabun?)

into a windless night

yup it's come to this I step into the shower still wearing glasses and with a cigarette in my mouth on top of that I can dress and undress with a smoke in the gab and the glasses still on without loosing them or burning a hole in the t-shirt

I release a ship
of leaves

here and there crows and ravens inaugurate winter's arrival

to succeed in turning on the kettle
is tailwind to meud i den vindstille nat

jep det er kommet så vidt at jeg går i bad stadig med briller på og en smøg i munden jeg kan ovenikøbet klæde mig af og på med en smøg i kæften og med briller på uden at tabe dem eller brænde huller i t-shirten

sætter jeg et skib
af blade

her og der indvarsler ravne og krager vinterens komme

at lykkes at tænde kedelen
er medvind for mig

Wednesday, October 16, 2013

ku (La Folia)

flattening sunlight between papers any other Tuesday

flader sollys mellem papirer enhver anden tirsdag

:

turning my back to the bag of butterfly-dust. excess courage

vender min ryg til tasken med sommerfuglestøv. overskud af mod

:

into the formula abscess scar (r)egrets small pebbles talking. abendteur

ind i formlen byld ar hejrer småsten taler. abendteur

:

lighting up the court room Spanish madness for viol

sætter hofsalen i brand spansk galskab for viol

:

a file cabinet of flesh I remember having seen my eyes

et arkivskab af kød jeg husker at have set mine øjne

sedoka


so the heavens fall
and I have
my hands full

the holes in my head
too willingly let
the worms in
himlen falder ned
og jeg har
hænderne fulde

hullerne i mit hovede
lukker ormene ind
alt for let


Saturday, October 12, 2013

7th string / 7nde streng

adding a 7th string he gives voice to the dead
tilføjer en 7nde streng han giver stemme til den døde


thin wafers and wine an altar for she who left
tynde kiks og vin et alter for hende som tog af sted


amber and goat intestines that friction between life and sorrow
rav og gedetarme den dér friktion mellem liv og sorg


unable to speak my loving you must be enough
ude af stand til at tale at jeg elsker jer må være nok


two fingers on the horse hair he goes to drown himself
to fingre på hestehårene han går ud for at drukne sig selv


sun not gold on my fingers! the girls are silent
sol ikke guld på mine fingre! pigerne er tavse


the torture of the gift of silence into the lake
lidelsen i stilhedens gave ud i søen


cross country walk pissing is the ornamentation
vandretur gennem landskabet pisseri er ornnamenteringen


like the painter's brush on the canvas so the bow on the strings
som malerens pensel på lærredet således buen på strengene


God's talking he doesn't need music they hide to listen
Gud taler han behøver ikke musik de lytter i skjulstolen caresses in exchange for the denied music
stjålne kærtegn i bytte for den nægtede musik


into the red book stranded on straight lines his grief
ind i den røde bog strandet på lige linjer hans sorg


into what tomb can't I go now tears won't come vainglorious sorrow?
ned I hvilken grav kan jeg ikke gå nu tårerne ikke vil komme forfængelig sorg?


the music of turkeys and elder bushes he sells his horse to stay
kalkuners og enebærbuskes musik han sælger sin hest for at blive


Easter she says that ”the other world” is a leaky boat
Påske hun siger at ”den anden verden” er en utæt båd
This sequence was written under the impression of a film called "Tous les Matins du Monde" a (supposed) "portrait" of the French renaissance/baroque composer M. Sainte-Colombe and his student Marin Marais. This very intense and touching film also promted this row of tanka

Denne sekevens er skrevet over filmen "Tous les Matins du Monde" et (postuleret) portræt af den franske renæssance/barok komponist M. Sainte- Colombe og hans elev Marin Marais. Denne instense og bevægende film affødte også denne række af tanka
Friday, October 11, 2013

close to winter / tæt på vinter - solo yotsumono

close to winter

close to winter
someone cut down
The Swing of Delight

October's last mosquite
merges with the backround radiation

coming
and going beneath Orion
roses and headaches

twenty one years on the beech becomes an hour of warmth

tæt på vinter

tæt på vinter
nogen har skåret
Frydens Gynge ned

oktobers sidste myg
smelter sammen med baggrundsstrålingen

kommer
og går under Orion
roser og hovedpiner

enogtyve år længere fremme bli'r bøgen til en times varme

Thursday, October 10, 2013

black swan / sort svane - solo yotsumono

escaping the Cyclop
we mount
suspended horses

flygtende fra kyklopen
bestiger vi
ophængte heste

a slow clock slits the throat
of father Cronos' slug

et langsomt ur skærer halsen over
på fader Kronos's snegl

to wither
stop the pendulum before it hits
the raspberry bush

for a visne
stop pendulet før det rammer
hindbærbusken

behind my eyes
a black swan sucks up October's light

bag mine øjne opsluger
en sort svane oktobers lys

Monday, October 7, 2013

centenary / hundredårsjubilæum

leaving a skin
of moist and something death-like
on my floor
the autumn air that could carry
a kite if it would

October MMXIII
a hundred years ago
we began leaping

relevant or not
my hand can cover the sun

however endless Hiawatha stops with a hereafterefterlader en hud
af fugt og noget død-lignende
på mit gulv
efterårsluften der ku' bære
en drage hvis den ville

oktober MMXXIII
for hundrede år siden
begyndte vi at springe

relevant eller ej
min hånd kan dække solen

uanset hvor uendelig stopper Hiawatha med et herefter

Friday, October 4, 2013

red barn / den røde lade

in the red barn autopsy of a double spiral

i den røde lade obduktion af en dobbelt spiral


spelling my way to an understanding I come to C-O-P-Y

staver mig frem til en forståelse og kommer til K-O-P-I


as what noise will I return in a shoe under the bed

som hvilken støj kommer jeg tilbage i en sko under sengen


compartmentalizing my inadequacy parts of it slip into the beans

opdeler min utilstrækkelighed dele af den forsvinder ind mellem bønnerne


it's a tango sliding along the rim of the hourglass

det' en tango glider langs kanten af timeglasset


a seahorse in my brain I float into a vortex of frozen beetles

en søhest i min hjerne jeg svæver ned i en malstrøm af frosne biller


withdrawals I chase myself (my self) on the spot

abstinenser jeg jager mig selv (mit selv) på sted


completed the counting of waves a guitar player turns into boxes

fuldendte optællingen af bølger en guitarist forvandles til æsker


against the blue sky the yellow skin from the fairytale

mod den blå himmel den gule hud fra eventyret


into my shoes a hollow morning of crows

ned i mine sko kragernes hule morgen


what's of stone a prayer for the lost key

det der er af sten en bøn for den tabte nøgleTuesday, October 1, 2013

lineoleum - a mixed sequence / linoleum - en blandet sekvens

endless
like a hospital corridor
the road goes on ...
I'm handed a prescription
for a tolerable day

is this it?
waiting in a world
of silent linoleum

coming over the hills
October's light eating wolves

tablets the void between my cells humsendeløs
som en hospitalskorridor
denne landevej ...
jeg får en recept
på en tålelig dag

et det dét?
venten i en verden
af stille linoleum

over bakkerne kommer de
oktobers lysædende ulve

tabletter tomheden mellem mine celler brummer