Saturday, August 31, 2013

flop - yotsumono

nameless clouds
the point of departure
floats between ducks

this, my friend, is nowhere
help yourself to the mini-bar

the equation to prove sadness
the 0 I write
stays flat

summer’s coming to an end
my flip-flops just flops

navnløse skyer
udgangspunktet flyder
mellem ænder

dette, min ven, er intetsteds
gå bare løs på minibaren

ligningen der beviser tristesse
0’et jeg skriver
forbliver fladt

sommeren lakker mod enden
mine flip-flopper flopper kun

Friday, August 30, 2013

6 ku

freakin' cold the warm gun against my cheek after

pisse koldt den varme pistol mod min kind efter


a moveable magnetic North I zig-zag or zag-zig

en bevægelig magnetisk nordpol jeg zig-zagger eller zag-zigger


yes, the butterfly and the nectar another game

ja, sommerfuglen og nektaren en anden leg


through the left heart valve a happy-machine like a sub

gennem den venstre hjerteklap en glædesmaskine som en ubåd


de-tuning a one-string guitar Oye Como Va

ustemmer en enstrenget guitar Oye Como Va


nachspiel killer slugs gather on a roadkilled crow

nachspiel dræbersnegle samles på en overkørt krage

Thursday, August 29, 2013

mercury / kviksølv - solo yotsumono

stretching under a grey sky
Ouroboros decides
to be a inch-worm

this is the trick with colours:
they vanish (too)

rolling the dice
a giraffe gazes into
the next world

sleeping on dropped feathers
we dream about mercury


strækker sig under en grå himmel
Ouroboros bestemmer sig for
at være en målerlarve

dette er tricket med farver:
de forsvinder (også)

terningerne ruller
en giraf stirrer ind
i den næste verden

sovende på tabte fjer
drømmer vi om kviksølv

aspen / aspa subversive buzz
going from
angel-bone to angel-bone
we walk three feet
above the nonsense

a brilliant planet
penguins build an spacecraft
from starfish

at this age
teeth are radios

licking the prayer-stone I am a tree (aspen)
en undergravende rus
smitter fra
engleknogle til engleknogle
vi vandrer tre fod
over vrøvlet

en strålende planet
pingviner bygger et rumskib
af søstjerner

i denne alder
er tænder radioer

slikkende på bedestenen bli'r jeg til et træ (asp)


Monday, August 19, 2013

liquid shark / flydende haj

inherent in duality the liquid shark

iboende dualiteten den flydende haj


immediately after the first sunrise the liquid shark sang

umiddelbart efter den første solopgang sang den flydende haj


in a sea of undertones the liquid shark swims

i et hav af undertoner svømmer den flydende haj


when your right eye sees stuff the liquid shark's close

når dit højre øje ser ting er den flydende haj nær


sometimes a politician the liquid shark smokes in hiding

nogle gange en politiker ryger den flydende haj i skjul


filling out the rear view mirror the liquid shark

fylder bakspejlet helt ud den flydende haj


a bottle of soap as the world egg for the liquid shark

en flaske sæbe som verdensægget for den flydende haj


when decadence is your reaction the liquid shark jumps

når dekadence er din reaktion hopper den flydende haj


among blood cells the liquid shark is sand

mellem blodceller er den flydende haj sand


switching day and night the liquid shark eats eyeballs

bytter om på nat og dag den flydende haj æder øjenæbler


a voice reminding you of worms the liquid shark's lullaby

en stemme der minder dig om orme den flydende hajs vuggesang


you dissolve in water like snow the liquid shark's afternoon tea

du opløses i vand som sne den flydende hajs eftermiddagste


from the lake of battery fluid the liquid shark creates a second moon

fra søen af batterivæske skaber den flydende haj måne nummer to


like fake dopamine the liquid shark gets stronger by suggestion

som falsk dopamin bli'r den flydende haj stærkere ved suggestion


you allow it by reading error the liquid shark

du tillader den ved læsefejl den flydende haj


grinning echoes on the screen the liquid shark goes digital

grinende ekkoer på skærmen den flydende haj i digital form


when the floor gets soft beneath you the liquid shark casts shadows

når gulvet bli'r blødt under dig kaster den flydende haj skygger


above the jet stream the liquid shark encircle your dream

over jetstrømmen cirkler den flydende haj en cirkel om din drøm


when you look at your life-line the liquid shark is your thumb

når du ser på din livslinje er den flydende haj din tommelfinger


the shadow in your shadow the liquid shark

skyggen i din skygge den flydende haj


in the iron maiden of economy the liquid shark is the heart spike

i økonomiens jernjomfru er den flydende haj hjertespiret


launching vampires and zombies as entertainment the liquid shark

lancerer vampyrer og zombier som underholdning den flydende haj


the fourth beat in a waltz the liquid shark

den fjerde takt i en vals den flydende haj


entering your house as bags and shoes the liquid shark

kommer ind i dit hus som tasker og sko den flydende haj


a hook in the liquid shark and you're hooked

en krog i den flydende haj og den har dig på krogen


the illusion of freedom by guns the liquid shark's no. 1

illusionen om frihed via våben den flydende hajs nr. 1


a 16 valve ego the liquid shark drains your scrotum

et 16 ventilers ego den flydende haj tømmer din pung


the incompentence of your left hand the liquid shark's feast

din venstre hånds inkompetence den flydende hajs festFriday, August 16, 2013

a wee book / en bitte bog

I uploaded a book containing an experiment with black and white images and bilingual ku to issuu
Read it here

Wednesday, August 14, 2013

metal morning / morgen af metal

metal morning
a sun burns slowly
in the medicine box

metalmorgen
en sol brænder langsomt
i medicinæsken


without warning
a whale is popped out of
a blister pack

unden varsel
poppes en hval ud af en
blisterpakning


a future of dried grass
I can draw only
matchstick men

en fremtid af tørt græs
jeg kan kun tegne
tændstikmænd


gathered for prayer
the penguins eat
The Great Herring

samlet til bøn
spiser pingvinerne
Den Store Sild


the Western wind returned
a hooker from god-knows-where
addresses me ”darling”

vestenvinden er tilbage
en luder fra gud-ved-hvor
tiltaler mig ”elskling”


man-made paradise
at the end of my bed
a rusting angel

menneskeskabt paradis
for enden af min seng
rustende engel

Thursday, August 8, 2013

ku

rain at last he wears a striped tie in it

endelig regn han bærer et stribet slips i den