Sunday, November 30, 2014

grumpy / gnaven - ku

there must be more to it than remembering

der må være mere i det end erindring

:

the long fingers of cold wind it's uphill away from myself

de lange fingre af kold vind det' op ad bakke væk fra mig selv

:

staring at a fantasy ant all day this is where religion begins

stirrende på en fantasimyre hele dagen det' her religion begynder

:

after reading that club zine the clouds thicken

efter at ha' læst den klubavis tykner skyerne

:

not moving time in imaginary Tealand

bevæger sig ikke tiden i det uvirkelige Teland

:

probably what we settle for a lump of memory fluff

sandsynligvis det vi nøjes med en klump af erindringsfnuller

:

down the sewer that which would have wanted a place of his own

ned i kloakken det som ville have ønsket et eget sted

:

for fuck's sake a Caucasian Christ with blue eyes for the millionth time

for fanden da en hvid Kristus med blå øjne for den millionte gang

:


probably wasn't Wagner who parted the Red Sea but sounds like it

det var sandsynligvis ikke Wagner der delte Det Røde Hav men det lyder sådan
Saturday, November 29, 2014

Colours / Farver - haibun

Colours

A faint excuse for daylight lets me distinguish these oblong reddish tablets from those oblong reddish tablets. Shiva on the wall is recognizably blue, his son's round belly Aryan white. A drunk leprechaun with a bright red hat throws up in the narrow street that runs between my house and the inn. Tis the season ... and a long one.

Black Friday
another darkness rolls in
from the West

Farver

En bleg undskyldning for dagslys lader mig skelne disse rødlige tabletter fra de dér rødlige tabletter. Shiva på væggen er genkendelig blå, hans søns rund mave arisk hvid. En fuld nisse med en meget rød hue kaster op i den smalle gyde mellem huset jeg bor i og kroen. Det er højtiden, hvor … og en lang én.

Black Friday
endnu et mørke ruller ind
fra vest
Monday, November 24, 2014

tiny haibun: For a While Everything is Illuminated / For et øjeblik er alting oplyst

For a While Everything is Illuminated

For the first time in weeks your place isn't covered by clouds. You paint a green line on a new canvas and watch it dry. November.


hardly long enough to catch the sound of a koto string


For et øjeblik er alting oplyst

For den første gang i ugevis er dit sted ikke dækket af skyer. Du maler en grøn linje på et nyt lærred og ser den tørre. November.


knap lang nok til at fange lyden af en kotostreng


Thursday, November 20, 2014

focus / fokus

a rock 'n' roll do gooder and tax evader breaks an arm in a biking accident while flocks of children scavenges a garbage dump for something to sell or eat. the rocker makes the headlines, the kids get infections. outside the day ends before it begins.

still in the cupboard
an empty bottle labelled
Epiphany -07en rock 'n' roll velgører og skatteunddrager brækker en arm i et motorcykeluheld, mens flokke af børn roder en losseplads igennem for noget at sælge eller spise. musikeren kommer på forsiderne, børnene får infektioner. uden for slutter dagen, før den begynder

stadig i skabet
en tom flaske med etiketten
Epifani -07

Thursday, November 13, 2014

Panorama

Panorama 

”With the first World War
an epoque went under.

Second World War became
an inferno of Totalkrieg.

Ahead of us lies
a technical and scientific triumph.”*

As I listen to one of the important songs of the 80's - before the wall came down and the Cold War became a chilly one - I walk through the puddles in a quiet but persistent drizzle. I manage to avoid a fresh dog pooh and by the train crossing red lights begin to flash.


500 million kilometres out a foot steps on a stone

Panorama

”Med første verdenskrig
gik en epoke under.

Anden verdenskrig
blev et inferno af Totalkrieg.

Forude ligger
en teknisk og videnskabelig triumf.”

Mens jeg lytter til én af de vigtige sange fra 80'erne - fra før muren faldt og Den Kolde Krig blev til en kølig én af slagsen - går jeg gennem pytter i en stille men vedvarende støvregn. Det lykkes mig at undgå en frisk hundelort, og ved togoverskæringen begynder røde lamper at blinke.


500 kilometer ude træder en fod på en sten

* Kliche: Panorama, 1980. https://www.youtube.com/watch?v=Ev4xPN6PhWA

Monday, November 10, 2014

something about postponing / noget om at udsætte

Birds' Chatter


My eyes wander from the laundry bag and out the window to that seemingly eternal wet dusk pretending to be 'a day'. My eyes wander from the laundry bag and out the window to that seemingly eternal wet dusk pretending to be 'a day'. My eyes wander from the laundry bag and out the window to that seemingly eternal wet dusk pretending to be 'a day'. My eyes wander from the laundry bag and out the window to that seemingly eternal wet dusk pretending to be 'a day'.

I do the dishes from yesterday's supper and listen to a distant flock of birds' chatter. The washing up liquid form an igloo of foam in the sink.


in the falling leaves too bits of our exploded mother


Fugles pludren

Mit blik vandrer fra tasken med vasketøj og ud ad vinduet til det dér tilsyneladende uendelige, våde tusmørke, der skal forestille 'en dag'. Mit blik vandrer fra tasken med vasketøj og ud ad vinduet til det dér tilsyneladende uendelige, våde tusmørke, der skal forestille 'en dag'. Mit blik vandrer fra tasken med vasketøj og ud ad vinduet til det dér tilsyneladende uendelige, våde tusmørke, der skal forestille 'en dag'. Mit blik vandrer fra tasken med vasketøj og ud ad vinduet til det dér tilsyneladende uendelige, våde tusmørke, der skal forestille 'en dag'.

Jeg tager opvasken fra gårsdagens aftensmad og lytter til en fjern fuglefloks pludren. Opvaskemidlet laver en iglo af skum i vasken.


også i de faldende blade stykker af vor eksploderede moder

Sunday, November 9, 2014

Heroes

Heroes


”WOW! It's already 25 years since the wall came down!?”
”What wall?”
”The wall in Berlin, stupid.”
”Ah, that. Reminds me of:

I, I wish you could swim
like dolphins, like dolphins can swim
Though nothing,
nothing will keep us together
We can beat them, for ever and ever
Oh we can be Heroes,
just for one day.”*

I play my air-guitar like I've seen Carlos Alomar do it on grainy videos.
“My favourite dolphin song”.
“Ignoramus!”

deep autumn
at least there's the sound
of a distant party
* David Bowie, Heroes


Heroes

”WOW! Det' 25 år siden, at muren faldt!”
”Hvilken mur?”
”Berlinmuren, dumme!”
Ӂh, det minder mig om:


I, I wish you could swim
like dolphins, like dolphins can swim
Though nothing,
nothing will keep us together
We can beat them, for ever and ever
Oh we can be Heroes,
just for one day.”*

Jeg spiller luftguitar, som jeg har set Carlos Alomar gøre det på grynede videoer.
”Min yndlingssang om delfiner.”
”Ignorant!”

sent efterår
i det mindste er der lyden
af en fest langt borteSaturday, November 8, 2014

hymns / hymner

hymn I

smelling of hail the field that eats ur light

the wind-up butterfly will it wake u up and die?

an entrance hymn like buttons hitting asphalt

after ur fall it doesn't swell the pavement

ur remembered by that broken flute of bone

that's the future: wings holding you down creep

enter the egg u came from as an excuse

it won't even articulate u ur firstlast scream
hymne I

den lugter af hagl den mark der æder dit lys

træk-op-sommerfuglen vil den vække dig og dø?

en indgangssalme som knapper der rammer asfalt

efter dit fald hæver det ikke fortovet

du huskes af den der knækkede fløjte af ben

dét er fremtiden: vinger der holder dig nede kryb

træd ind i ægget du kom fra som en undskyldning

det vil ikke engang artikulere dig dit førstesidste skrig
hymn II

u come and a one world becomes another

a realm of foam to bear the youngest dead

compared to the wall ur head is a castle

impossible to forget that stain in the shape of a horse

stand upright and know there's not much else

even in your hellhomecageprisonwomb an ashtray

what's outside is hidden by light like the sun

only bits of u merge with the wind u're bound
hymne II

du kommer og én verden bli'r en anden

et rige af skum til at bære de yngste døde

sammenlignet med væggen er dit hoved et slot

stå oprejst og vid der ikke er meget andet

selv i dit helvedehjemburfængsellivmoder et askebæger

hvad der er udenfor er skjult af lys som solen

kun stumper af dig bli'r ét med vinden du' bundet
hymnn III

another damned thing to face first light

the claws of the creator that keep u suspended neurons

false messengers blocking the hallway of the seahorse

from these walls ur unutterable name oozes

in any fanciful language shit smells

u'll be a human anointed with phrases I'll be phlegm

morning terror u once were whole

t's not under the bed t's in u
hymne III

endnu en forbandet ting at se i øjnene første lys

skaberens klør der holder dig svævende neuroner

falske budbringer blokerer søhestens trappehal

fra disse vægge siver dit uudsigelige navn

på ethvert kunstfærdigt sprog lort lugter

du ka' være et menneske salvet med sætninger jeg vil være slim

morgenvånde engang var du hel

det' ikk' under sengen det' i dig
hymn IV

on needles photons pierce a skin of night

in solar plexus a dream-machine crashes

through the pupils bits of stars and dog

never thought it'd weigh this much absence

resorting to the path of least resistance fall

that rattling in the chest eyes gears of the universe

a mumbling of angels behind the humdrum rain

entering through ur feet the cold of dead stars
hymne IV

på nåle gennemborer fotoner en hud af nat

i solar plexus brænder en drømmemaskine sammen

gennem pupillerne stumper af stjerner og hund

troede ikke det ville veje så meget fravær

tyer til den mindste modstands vej fald

den der raslen i brystet øjne universets gear

en mumlen fra engle bag dagligdagsregnen

kommer ind gennem dine fødder kulden fra døde stjerner
the English versions of nos I and II are published in "moongarlic 3"

the English versions of nos III and IV are published in "Otoliths thirty-five"

Monday, November 3, 2014

green fountain / grønt springvand - (tiny) haibun

Green Fountain

The local pizza and sandwich bar drop their old bread by the duckpond in the park. There's a fountain in the middle of it. The water springs green and thick.

under any yellow moon my sleeping fingers
Grønt springvand

Den lokale pizza- og sandwich bar smider deres gamle brød ved andedammen i parken. Der er et springvand i midten af den. Vandet springer grønt og tykt.


under enhver gul måne mine sovende fingre