Tuesday, January 31, 2017

fog meal / tågemåltid


»How can these thin boundries … how were they formed?«
»She's reading "The Sleepwalkers"«

end of the month fog meal»Hvordan kan disse tynde grænser … hvordan blev de skabt?«
»Hun læser "Søvngængerne

sidst på måneden tågemåltid

winter night / vinternat


w        i        n        t        e        r        n        i         g         h         t
v         i        n         t       e        r        n        a         t

Monday, January 30, 2017

Closed Borders / Lukkede grænser - haibun


»They’re planning to close their borders«
»Like, who’d go there anyway? It’s a hole«
»Prob’ly butterflies?«

foggy again
I might be
where I am»De planlægger at lukke deres grænser«
»Som om nogen overhovedet gad rejse dertil. Det’ et hul«
»Sommerfugle måske?«

tåget igen
jeg er måske
hvor jeg er

Sunday, January 29, 2017


after a while: a feather es
                                         capes

et øjeblik efter: en fjer und
                                           slipper

celebrty disordr
kends forstrrlse

Thursday, January 26, 2017

haibun


»Your mother rang!« someone kept saying in a dream and that someone didn’t even bother to dress in a body.fog

half
ing the vil
lage..:..:..»Din mor har ringet!« sagde én eller anden i en drøm, og den ene eller anden gad ikke engang at iklæde sig en krop.tåge

hal
verer lands
byen

Monday, January 23, 2017

minimal haibun / minimale haibun


DANGER

»Look at her hair! She's dangerous!«
»You did get drunk after all«

black socks are black socks
on their own
or togetherFARE

»Se på hendes hår! Hun er farlig!«
»Så blev alligevel du fuld«

sorte sokker er sorte sokker
for sig selv
eller sammen


:::


BLOOD

»Did you clean outside, love?«
»There's blood on his paw«

Monday
it's the photons'
day offBLOD

»Gjorde du rent udenfor, skat?«
»Der er blod på hans pote«

mandag
det er fotonernes
fridag


:::


WORLD ORDER

»The dog world is not the paradise people think«
»Do you still have those pictures of the bike?«

repair the world
order: move
the chair backVERDENSORDEN

»Hundeverdenen er ikke det paradis, folk tror«
»Har Du stadig de billeder af cyklen?«

reparer verdensordenen:
flyt stolen
tilbage


:::


SHARK

»How far back do these recordings go?«
»Even this morning... that story of the shark …«

by c for circumference
the alphabet
becomes circularHAJ

»Hvor langt tilbage går disse optagelser?«
»Selv i morges … den historie med hajen …«

ved o for omkreds
bliver alfabetet
cirkulært


Monday, January 9, 2017

Antonioni, Tarkovsky & Bjerg - tiny haibun


SACRIFICE


»Watch your hands, please«
»Sacrifice? I have no intention of sacrificing myself!«

L'Avventura?
a lacewing changes
colourOFFER

»Pas venligst på hænderne«
»Offer? Jeg har ikke i sinde at ofre mig!«

L'Avventura?
en guldøje skifter
farve


:::


UPSTAIRS

»To think there were woods here once.«
»I was looking for you upstairs.«

fudge
fudge is
a f-wordOVENPÅ

»At tænke sig der engang var skov her«
»Jeg ledte efter dig ovenpå«

feber
feber er
et f-ord


:::


ALONE

»What was it? A meteorite?«
»I suppose I'll spend the weekend alone.«

January
nostalgic I move
the chair backALENE

»Hvad var det? En meteorit?«
»Jeg tror, jeg vil være alene i weekenden«

januar
nostalgisk flytter jeg
stolen tilbage


:::


RONSON

»I dreamed that I found my old Ronson lighter«
»It must be boring, too, all those laws, triangles ...«

looking for signs
I isolate the tu
in tumblerRONSON

»Jeg drømte, jeg fandt min gamle Ronson lighter«
»Det må også være kedeligt, alle de love, trekanter ...«

kigger efter tegn:
jeg isolerer tu'et
i tumbler


fragments of dialogue from "L'Avventura" (M. Antonioni), "Stalker" (A. Tarkovsky) and my own babbling brain

fragmenter af dialog fra "L'Avventura" (M. Antonioni), "Stalker" (A. Tarkovsky) og min egen sludrende hjerne

Thursday, January 5, 2017

tiny haibun / små haibun


EVERYTHING

»Everything is about light and math«
»Try this little lamb chop«

no use tickling it
the cloud
won't moveALTING

»Alting drejer sig om lys og matematik«
»Prøv denne lille lammekotelet«

nytter ikke at kilde den
skyen flytter sig
ikke


:::


RED FLAG

»Why the red flag?«
»The flood«
»The flood?«
»Yea«

hoar frost
I tell my fridge
about the competitionRØDT FLAG

»Hvorfor det røde flag?”
»Stormfloden«
»Stormfloden«
»Jaeh«

hård frost
jeg fortæller mit køleskab
om konkurrencen


:::ACTRESS

»You're not quite yourself today«
»Who am I then?«
»The actress«
»What actress?«
»The blond dead actress«

learning to live with it falling apartSKUESPILLERINDE

»Du er ikke rigtig dig selv i dag«
»Hvem er jeg så?«
»Skuespillerinden«
»Hvilken skuespillerinde?«
»Den blonde døde skuespillerinde«

lærer at leve med det falder fra hinanden

:::


AURA

»My aura thrives in moonlight«
»It's just a button that closes the gate«

storm and the birds hideAURA

»Min aura trives i måneskin«
»Det' kun en kontakt, der lukker porten«

storm og fuglene gemmer sig


:::

A RULE

»You don't shoot a flower seller«
»Take this I'll get your jacket sent to a cleaner«

Hasta la vista, Baby
my short conversation
with a Spanish orange


EN REGEL

»Man skyder ikke blomstersælgere«
»Tag denne her Jeg får send din jakke til vask«

Hasta la vista, Baby
min korte samtale
med en spansk appelsin


:::


VISITORS

»When I get visitors that idiot has already drunk it all«
»Meet me at the bistro at 9«

lowering my expectations frostGÆSTER

»Når jeg får gæster, har den idiot allerede drukket det hele«
»Mød mig på bistroen kl 9«

nedjusterer mine forventninger frost


:::


EYES

»What are you thinking of?«
»Your eyes have changed their colour«
»Just hand me the papers!«

tripping and falling
de clamavis
profundisØJNE

»Hvad tænker Du på?«
»Dine øjne har skiftet farve«
»Bare giv mig papirerne«

snublende og faldende
de clamavis
profundus

Tuesday, January 3, 2017

tiny haibun / små haibun


DUST

»It's not fair.«
»He obviously liked to party.«
»Yea, just look at the dust.«

January rain
now, that's a good name
for itSTØV

»Det' ikke retfærdigt.«
»Han ku' tydeligvis lide at feste.«
»Ja, se bare støvet.«

januarregn
se, dét er et godt navn
for det


:::PLAYING

»Are you dead?«
»...«
»It's a miracle you kept it a secret.«

flip a coin, a year,
it doesn't
changeLEGER

»Er Du død?«
»...«
»Det' et under, at du har kunnet holde det hemmeligt.«

flip en mønt, et år,
det bli'r ikke
anderledes


:::


ORIENTATION

Next to the moon there's another thing shining. It fits into the puddle too.

dinner time
alone in the kitchen
with this kale
ORIENTERING

Ved siden af månen er der en anden skinnende ting. Den er der også plads til i pytten.

spisetid
alene i køkkenet
med grønkålen

antonioni, l'eclisse, vitti

Monday, January 2, 2017

Tiny haibun / Små bitte haibun


SCREAM

»One day I'll start screaming and never stop.«
»Dee-dah-dee-dah-dee-dum.«

second sunset
this one
you can actually see

:


SKRIG

»En dag vil jeg begynde at skrige og aldrig holde op.«
»Di-da-di-da-di-dum.«

anden solnedgang
denne her
kan man faktisk se:::CERTAINTY

»We both know who we're talking about.«
»The past is a different country.«

soaking an orchid -
             the house is full
             of tinnitus

:


VISHED

»Vi véd begge, hvem vi taler om.«
»Fortiden er et andet land.«

sætter en orkide i blød -
                            huset er fuldt
                            af tinnitus

Adhesive / Klæbestof - tiny haibun


ADHESIVE

Next to the Bible there's a roll of adhesive tape. It probably doesn't mean anything.

second day Kyrie eleison ceaselesslyKLÆBESTOF

Ved siden af Biblen er der en rulle klisterbånd. Det betyder sikker ikke noget.

anden dag Kyrie eleison uden ophør

Sunday, January 1, 2017

tiny haibun on fragments from Die Hard and Robin Hood


DILEMMA

»It's a dilemma.«
»You have my number.«

Jan 1st
the lizard brain
survived
DILEMMA

»Det' et dilemma.«
»Du har mit nummer.«

1ste jan
krybdyrhjernen
overlevede


:::


POMONA

»Where does he live?«
»Ramona.«
»Pomona?«
»Pomona?«

midnight espresso
I'll probably miss
the first dream
POMONA

»Hvor bor han?«
»Ramona.«
»Pomona?«
»Pomona?«

midnatsespresso
jeg går nok glip af
den første drøm


:::


MISSING

»I've missed you.«
»I know exactly what's your idea of what our marriage should be.«

night train
someone's hangover hanging
in the airSAVNET

»Jeg har savnet dig.«
»Jeg véd præcis, hvordan du forestiller dig vort ægteskab.«

nattog
en andens tømmermænd hænger
i luften


:::

COMMAND

»Her uncle is the King of France.«
»Get down!«

The Science of Memory ...
now where did I put
that?ORDER

»Hendes onkel er Frankrigs konge.«
»Læg dig!«

Hukommelsens Videnskab ...
hvor lagde jeg
nu den?


:::


FOURTH OPTION

»I'll take the fourth option.«
»There's only three.
»Hep! Hep! Hoop!«

cold fingers
I undress
an orangeFJERDE VALG

»Jeg tager den fjerde mulighed.«
»Der er kun tre.«
»Hep! Hep! Huup!«

kolde fingre
jeg klæder en appelsin
af