Monday, September 28, 2015

blood moon / blodmåne

unbearably white the moon turns red

ubærlig hvid bliver månen rød

:

blood moon another trick of the light

blodmåne endnu et trick med lys

:

blood moon nothing will end here

blodmåne intet vil ende her

:

blood moon the colour of the Mediterranean

blodmåne i Middelhavets farve


:

rising to piss a moon gone

står op for at pisse en måne der er vækFriday, September 18, 2015

Video haibun


red berries
suddenly I recall
the rosary of pain

røde bær
pludselig kan jeg huske
smertens rosenkrans

Tuesday, September 8, 2015

two new books in print / to nye bøger på tryk

Two new books in print 
(the e-versions are still free at
http://january-stones.blogspot.dk/p/books.html) 
 
 
”K. I” - tiny haibun (Danish and English)

https://www.createspace.com/5720868  
 
 
”Beatitudes / Saligprisninger” - tanka, gogyohka

https://www.createspace.com/5720951 

Both will soon be available at Amazon

Thursday, September 3, 2015

Moses and Bear / Moses og bjørn

of course
the stoneware bear

next to

the wooden
Moses
selvfølgelig
stentøjsbjørnen

ved siden af

Moses
af træ


:


the original
installation disks

covered
in dust
de originale
installationsdiske

dækket
af støv


:


dead flies

around
the feet

of Mosesdøde fluer

omkring
fødderne

på Moses


:


they're
hidden

Moses'
feetde er
skjulte

Moses'
fødder


:


it's going nowhere

the stoneware
bear
den går ingen steder

stentøjs
bjørnen


:


moving
an orchid

to another
room

without
bear
flytter
en orkide

til et andet
værelse

uden
bjørn


:


a quick
nap

Dexter mixes

with owls
in Romaniaen hurtig
lur

Dexter
blander sig

med ugler
i Rumænien


:


sit up

notice
the mantra

did I remember
carrots?sid op

læg mærke
til mantraet

huskede jeg
gulerødder?


:


dead flies

who
invites
them?døde fluer

hvem
inviterer
dem?

Wednesday, September 2, 2015

Love! / Elsk!

The ploticians stopped talking about the war in Syria. Now they aim to fight the refugees.


”love thy neighbour as thyself”...Plotikerne holdt op med at tale om krigen I Syrien. Nu har de som mål at bekæmpe flygtningene.

”elsk din næste som dig selv”

The Origin of Rain / Regnens oprindelse - haibun

matins

The world rises into view and form through the morning fog. That's (apparently) the ritual; how days (or just the same day repeated) are stacked one on top the other until they reach … what? He looks at the musical sheets he filled with notes and notes on how to play them the night before, she sits at her table making noises with the pen against paper in her usual rage. She's fighting for many. He's fighting on his own and coughs up a little blood. This damned fog.

ora pro nobis

Where the monk kept his memento mori skull a wobbly tower of his and her scribbles threatens to fall over. A hooded shadow walks through the room and through him. He's sure she doesn't see it. It's for him. Outside the orange and almond trees have taken shape but it's not the season for blooms or fruit. Everything is held back as a possibility.

should do it

Then his piano starts raining.
...*...matutin

Verden kommer til syne og finder sin form gennem morgentågen. Sådan (tilsyneladende) er ritualet; hvordan dage (eller blot den samme dag gentaget) stables oven på hinanden, indtil de når … hvad? Han kigger på nodearkene, som han fyldte med noder og noter om, hvordan de skal spilles natten før, hun sidder ved sit bord og laver lyde med pennen mod papiret med sin sædvanlige vrede. Hun kæmper for mange. Han kæmper for sig selv og hoster en smule blod op. Denne forbandede tåge.

ora pro nobis

Dér, hvor munken opbevarede sit memento-mori-kranie, truer et faldefærdigt tårn af deres skriverier med at vælte. En kutteklædt skygge går gennem rummet og gennem ham. Han er sikker på, at hun ikke ser den. Den er kommet for hans skyld. Udenfor har appelsin- og mandeltræerne taget form, men det er ikke årstiden for blomster eller frugt. Alt her er holdt tilbage som en mulighed.

sku' ku gøre det

Så begynder det at regne fra hans klaver.

Tuesday, September 1, 2015

Breath / Ånde (K. haibun)

Breath

A fly lands on my hand. I blow it away and it drops dead on Cesar Vallejo's Collected Poems.
“Ah, I see you're learning”, grins K. and bares his greenish-yellow-black teeth; those he has left.
“It's a coincidence”, I say and blow into my cupped hand trying to smell my own breath. “His 20-days-of-life-clock ran out just as I blew”.
“Yea, yea, yea”. It's creepy how his laughter seems to come from a deep mineshaft ...

washing floors
what I left of footprints
I take back
Ånde

En flue lander på min hånd. Jeg puster den væk, og den falder død om på Cesar Vallejos Samlede Digte.
”Ah, jeg kan se, at du er ved at komme efter det”, griner K. og blotter sine grønligt-gule-sorte tænder; dem han har tilbage.
”Det er ren og skær tilfældighed”, siger jeg og puster ind i min hulede hånd for at prøve, at dufte til min egen ånde. ”Hans 20-dages-livsur løb ud, lige da jeg pustede”.
”Ja, ja, ja”. Det' uhyggeligt, sådan som hans latter synes at komme fra en dyb mineskakt.

gulvvask
hvad jeg efterlod af fodspor
tager jeg tilbage igen