Thursday, February 26, 2015

Daytime / Dagstid - haibun

Daytime

Coughing. Alone. Nothing new in that. A wave of flu, they say. The rebuilt hears a river that isn't there. Like it's inside the wall. Can't be. That's where your whales swim.

10 minutes to hour
the murderer will get caught
after the breakDagstid

Hoster. Alene. Intet nyt i dét. En influenzabølge, siger de. Det genopbyggede øre hører en å, der ikke er der. Som om den er inde i væggen. Umuligt. Det er dér dine hvaler svømmer

10 minutter i
morderen vil blive fanget
efter pausen

Tuesday, February 24, 2015

Rhino-mania / Næsehornsmani

imaginary Venice
we get fed up with
the rhino-mania

no, it takes more than two
cormorants to fly in a line

another film
about mankind's
last hope
I bow down
to tie my shoes

shot and all she wanted was
to go to school
imaginær Venedig
vi får nok af
næsehornsmanien

nej, der skal mere end to skarver
til at flyve i en linje

endnu en film
om menneskehedens
sidste håb
jeg bøjer mig
for at binde min sko

skudt og alt hun ville var
at gå i skole
In the Rococo period there was a craze with "odd" animals and it's said that it was impossible to find a person in Europe who hadn't seen a rhino. In the same period Canaletto painted sceneries of Venice that were half reality and half fantasy to please the European consumers. A Venice that never was.

I rokokotiden var der en mani med "mærkelige" dyr, og det siges, at det var umuligt at finde et menneske i Europa, som ikke havde set et næsehorn
. I samme periode malede Canaletto vuer af Venedig, der var halvt virkelige og halvt fri fantasi for at tilfredsstille europæiske købere. Et Venedig, der aldrig var.

Thursday, February 19, 2015

Path of Recognizance / Erkendelsens vej

Path of Recognizance

”The mind is really just a scanner and storage facility the Universe uses to become aware of itself,” says K. and look exceedingly proud of being able to say something deep.
“Yes, and now it has seen the garbage you haven't put out.”
He lights one of the Sumatran cigarillos. “They're still old. We should get some new ones. The Universe has a nose too, you know.”
“Then you go ask the Universe for money,” I say.
“You're such a bore,” he replies and texts King Midas. 


theta waves I wave back

Erkendelsens vej

”Sindet er egentlig blot en scanner og opbevaringsmekanisme, Universet bruger for at blive bevidst om sig selv,” siger K. og ser overdreven stolt ud over, at være istand til at sige noget dybsindigt.
”Ja, og nu har det set det affald, du ikke har båret ned.”
Han tænder en af de cigarillos fra Sumatra. ”De er stadig gamle. Vi skulle anskaffe os nogle nye. Universet har også en næse, at du véd det.”
”Så kan du jo henvende dig til Universet og få nogle penge,” siger jeg.
”Du er eddermaneme kedelig,” svarer han og sender en sms til Kong Midas.


thetabølger frem og tilbage til ingenting

Friday, February 13, 2015

Predictable Cocoons / Forudsigelige kokoner - haibun

Predictable Cocoons

”They're like cocoons,” K. says and points to the pile of unopened envelopes, some of them turning yellow-ish with age. 

“What's in them?”

“Haiku journals,” I reply.

“Why haven't you opened them, then? I mean, you like haiku, you write haiku. Aren't you curious?”

“Nah, I already know what's in them. The excitement kinda dwindles when you know what kind of mariposa (I try to pronounce it in Spanish) will come out of a specific kind of cocoon. It would be far more fun if it was a pterodactyl or a hookah smoking dwarf that came out, but I have given up hoping for that.”

“Maybe I can help you.” K. turns himself into a pink unicorn and does a Fred Astaire dance. “Now I just need to find my Ginger.”

this way that way the indecisive wind


Forudsigelige kokoner

”De er ligesom kokoner,” siger K. og peger på bunken af uåbnede kuverter. Nogle af dem er ved at blive en smule gullige af alder. ”Hvad er der i dem?”

”Haiku tidsskrifter,” svarer jeg.

”Hvorfor har du ikke så ikke åbnet dem? Jeg mener, du kan godt lide haiku, du skriver haiku. Er du ikke nysgerrig?”

”Næeh, jeg véd allerede, hvad der er i dem. Spændingen aftager en smule, når man ved hvilken slags mariposa (jeg forsøger at sige det på spansk), der vil komme ud af bestemte kokoner. Det ville være langt sjovere, hvis det var en pterodactyl eller en vandpiberygende dværg, der kom ud, men jeg har opgivet at håbe på dét.”

”Måske kan jeg hjælpe dig.” K. forvandler sig selv til en lyserød enhjørning og danser en Fred Astaire dans. ”Nu skal jeg bare lige finde Ginger.”den vej den anden vej den ubeslutsomme vind

Tuesday, February 10, 2015

Moons / Måner - sci-fi haibun

Moons

”Let's stay in and watch the moons”, she whispered and we hooked ourselves up to the soma dispenser using the illegal pineal gland booster. The rust eating away our home soon faded from our awareness as did the hungry kamlas circling above the red desert.

entropy
the bossa vanishes
from the nova


Måner

“Lad os blive inde og kigge på månerne”, hviskede hun, og vi koblede os på soma-apparatet og tog de ulovlige pinealkirtel-boostere i brug. Rusten, der var i gang med at æde vort hjem forsvandt snart fra vores bevidsthed ligesom de sultne kamlaer, der cirklede rundt over den røde ørken.

entropi
bossaen forsvinder
fra novaen

Saturday, February 7, 2015

white / hvidt

There are choices and then there are choices: do the dishes or watch 22 millionaires fight over a ball sewn by underpaid children in Bangladesh. Outside the snow has melted and a gazillion Styrofoam pellets has taken over the narrow street. They're white too.

should I read anything into this?
the fog rolls down
from the church
Der er valg og der er valg: vaske op eller se på, at 22 millionærer slås om en bold syet af underbetalte børn i Bangladesh. Udenfor er sneen smeltet og en fantasillion flamingokugler har overtage den smalle gade. De er også hvide.

skal jeg lægge noget i dét?
tågen ruller ned
fra kirken

Friday, February 6, 2015

winter / vinter

sheltered writing
dandelion fluff might be
the softest kigo

it's there under the new white
the old brown

fog
see, it's coming down
from the church

wow, I can breathe and eat
without an app

108 maha-mantras
that's the circumference
of this (w)hole

while the (s)now melts
fanatics chop off god's hands


beskyttet skrivning
mælkebøtte-fnuller må være
det blødeste kigo

den er under den nye hvide
den gamle brune

tåge
se, den ruller ned
fra kirken

wow, jeg kan ånde og spise
uden en app

108 maha-mantraer
det er omkredsen
af det hele hul

mens sneen smelter
hugger fanatikere guds hænder af

Thursday, February 5, 2015

another thing that looks like a rengay / en anden ting, der ligner en rengay

oh yes
there's the silence of snow
as well

gotta get out of here
I'm drowning in prettiness

one man, one cricket
when the moon rises it'll be
one beast, one (silent) cricket

stick to one and miss the rest?
you gotta be kidding me

not to hurt my tongue
I'll call it sunset

in the mouths of dead poets
that is where
they fish

ah, but la belezza, it's there
it's always there

when I dissolve
let it be to the notes
of a slow bossa

åh ja
der er også sneens
stilhed

må se at komme væk herfra
jeg drukner i pænhed

én mand, én fårekylling
når månen står op bli'r det
ét uhyre, én (stille) fårekylling

holde mig til ét og gå glip af resten?
det må være din spøg

for ikke at krølle min tunge
kalder jeg det solnedgang

i døde digteres munde
det er dér
de fisker

åh, men la belezza, den er der
den er der altid

når jeg opløses
lad det være til tonerne
af en blød bossa

Tuesday, February 3, 2015

something that looks like a rengay / noget der ligner en rengay

white in white
I catch a glimpse of Flora
in snowed up windows

strange, when you stop going backwards
you're suddenly avant-garde

in this hourglass
starlings swarm
every 7th minute

it has finally done it, the wolf
eaten the gods and sun

wouldn't you have wished
you were a fly on the wall?

really
our cells come
from a Fender Rhodes

through a door in the elephant
a rush of apsaras and tongues

on the parking lot
two ravens give a pizza
a heaven-burial

hvidt i hvidt
jeg fanger et glimt af Flora
i tilsneede vinduer

mærkeligt, du holder op med at gå baglæns
og straks er du avant-garde

i dette timeglas
sværmer stære
hvert 7nde minut

omsider har den gjort det, ulven
ædt guderne og solen

ku' du ikk' godt tænke dig at ha' været
en flue på væggen?

sandt
vore celler kommer
fra et Fender Rhodes

gennem en dør i elefanten
en strøm af apsara'er og tunger

på p-pladsen
gi'r to ravne en pizza
en himmelbegravelse

Flora Purim and her version of Corea's 'Windows' (can be found on youtube)

Fender Rhodes, the first electric piano that got hugely popular. very distinct sound

apsaras: heavenly dancers (Hindu/Vedic)

heaven-burial: the Tibetan way of dismembering a dead person and letting the birds eat him/her