Sunday, August 31, 2014

regn / rain

(a preliminary sight)
(et foreløbigt syn) 

it's raining

u watch
a show
about

space dustdet regner

du ser
et program
om

rumstøv:


every
bored
Sunday

in this

onealle
kedsommelige
søndage

i denne

ene:                                    whose was that face in the dream?
                                                      u check the floor
                                                      for water                                   hvis var det der ansigt i drømmen?
                                                       du tjekker gulvet
                                                       for vand:not
here

with
the others

cloud
burstikke
her

hos
de andre

skybrud:put
on
socks

listen

to
the raintag
sokker

lyt

til
regnen:iso
lated

40,000
years

they
must
have
a word

for
rain
iso
lerede

40.000
år

de
ha'
et ord

for regn


:


low
pres
sure

it
sucks
up

tv
sig
nals
lav
tryk

det
op
su
ger

tv
sig
naler


:


                                   that many variations on B's 5th?
                                                     ur head
                                                     is a trumpet                                   så mange variationer af B's 5te?
                                                     dit hoved
                                                     er en trompet


:another
nation's
history

that's
rain

tooen anden
nations
historie

det'
også

regn:                                       leaf by leaf
                                                    autumn                                       blad for blad
                                                   efterår:on the solar panels
                   of the blue
                   tooth keyboard

                   rain                   på solcellerne
                          på blue
                          tooth keyboardet

                          regn


:

it works without rain
the solar driven
keyboard


det virker uden regn
det soldrevne
keyboard


:don't
mind
'em

they
just
want
pain

to be
pretty
tag
dig
ikke
af dem

de
vil
blot
ha'
smerte

til
at være
noget
pænt:                              that there nauseating prettiness
                                               let
                                               'em

 

                             den dér kvalmende sødladenhed
                                                 la'
                                                 dem:u
don't
have
to
look
for
it

(but u do)

raindu
behøver
ikke
at
kigge
efter
den

(men du gør det alli'vel)

regnen


:


it's in ur thoughts
              anyway
              the rainden er i dit hoved
              alligevel
              regnen:


wipe the screen
ur alone
again


rens skærmen
du' alene
igen


:


be
come
1

with
it

and
fall


bliv
1

med
den

og
fald


:

misc. / forsk.

it's missing
it's not there and
it weighs a lot


det mangler
det er her ikke og
det vejer en masse:there it is
         that sound
         of gone


der er den
          den lyd
          af væk


:


gotta be an ornithologist to get his poems buteo buteo


skal være ornitolog for at forstå hans digte buteo buteo


:


for the summer holiday
            give 'er
            an Uzi


til sommerferien
       gi' hend'
       en Uzi


Tuesday, August 26, 2014

hymn / hymne

hymnn 

another damned thing to face first light

the claws of the creator that keep u suspended neurons

false messengers blocking the hallway of the seahorse

from these walls ur unutterable name oozes

in any fanciful language shit smells

u'll be a human anointed with phrases I'll be phlegm

morning terror u once were whole

t's not under the bed t's in u


hymne

endnu en forbandet ting at se i øjnene første lys

skaberens klør der holder dig svævende neuroner

falske budbringer blokerer søhestens trappehal

fra disse vægge siver dit uudsigelige navn

på ethvert kunstfærdigt sprog lort lugter

du ka' være et menneske salvet med sætninger jeg vil være slim

morgenvånde engang var du hel

det' ikk' under sengen det' i digFriday, August 15, 2014

Vivaldi: Concert for mandolin

pizzicato the light that drops on the floor

walking fingers how the girls play

a rare redhead by the altar he's not pure enough

riches as short lived as mandolin notes

born from catgut the tempest through Canal Grande

it's the same dust falls slowly in San Marco

you'd hold it there till you stop heaven

see the feet of the rain carries you off


pizzicato lyset der falder på gulvet

fingre der går som pigerne spiller

en sjælden rødhåret ved alteret han er ikke ren nok

rigdomme så kortlivede som mandolintoner

født af kattetarme stormen gennem Canal Grande

det' det samme støvet falder langsomt i San Marco

du vil holde den der til du holder op himlen

se regnens fødder bærer dig væk

Tuesday, August 12, 2014

sonate da chiesa

sonate da chiesa Corelli's angel protrudes from dust


you see and you don't the dome of strings


nothing lighter than this D-major-needle below thunder


the paint as flaky as yesterday the virgin in blue


step soundless into the gold of prayer


play it the rim of the ripple after the first stone


that which keeps me afloat a flageolet on a g-string


a filigree weave that voice after god's
sonate da chiesa Corellis engel fremtræder af støvet


du ser og ser ikke kuplen af strenge


intet lettere end dette D-dur-nålen under torden


malingen så afskallet som i går jomfruen i blåt


træd lydløs ind i en bøn af guld


spil kanten af ringen efter den første sten


det som holder mig svævende en flageolet på en g-streng


et vævet filigran den stemme efter guds


....

written to Arc(h)angelo Corelli's Sonate da Chiesa. Here is one of them https://www.youtube.com/watch?v=FuW-HCwEH4Y

Sunday, August 10, 2014

blue / blå

high summer
it will end between
today and tomorrow

swaying in Bertha's tired breath heat's end

”blue” ”carrot” ”Batman”
my grandson
phones me

sleepless no the moon doesn't care

højsommer
den vil slutte mellem
i dag og i morgen

svajende i Bertha trætte åndedrag varmens endeligt

”blå” ”gulerod” ”Batman”
min dattersøn
ringer til mig

søvnløs ja månen er ligeglad

Saturday, August 9, 2014

silence / stilhed - a snapshot / et snapshot

day
of
silen
ce

one
butter
fly

fills
my roomen
dag
i
tavs
hed

én
sommer
fugl

fylder
stuen


:


                  not in the butterfly
                                  either
                                  silence                  heller ikke
                            i sommerfuglen
                         stilhed


:


si
lence

as it
beg
ins

be
tween
syn
apses
stil
hed

som
den
beg
ynder

mellem
syn
apser


:


folded

a sheet
of paper

finishes

silence
foldet
ender

et ark
papir

stilheden


:


it's
a fly

not

silencedet'
en flue

ikke

stilhed


:


three
phones

in
the house

all
silenttre
telefoner

i
huset

alle
tavse


:


my door
faces North

and there's
a lot

of thatmin dør
vender mod
nord

og der er
meget

af det


:


                     morning terror
                                    so much
                                    for silence                     morgenvånde
                                  så meget
                                  for stilhed


:depicted

deep
space

is
hummingafbilledet

brummer

det dybe
rum


:


you pick
your
nose

and
the waiting
room

falls
silentdu piller
din
næse

og
vente
værelset

bli'r
stille


:


don't
worry

it's
everywhere

silencedu skal
ikke bekymre
bekymret

den er
over det hele

stilheden


:Friday, August 8, 2014

tourist / turist

tourist
 

10 things to avoid the wrong birds will leave


upon it when where when as when


living kingdom of differences polluted


I have lived and gone home dark / dangerous


bored with common sense enter a monkey


walking anywhere in buckets at least a good map


jam and relax broken policemen shop signs


uncomfortable visit the streets of scamturist


10 ting at undgå de forkerte fugle vil tage af sted


ovenpå det når hvor hvornår som hvornår


forskellighedens levende kongerige forurenet


jeg har levet og er gået hjem mørk / farlig


kedsomhed ved snusfornuft gå ind i en abe


at gå nogen som helst steder i spande i det mindste et godt kort


jam og slap af knækkede politibetjente køber skilte


ubehageligt til mode besøg fupnumrenes gade

Monday, August 4, 2014

morning / morgen

slipping and sliding into the lit part of Earth


snubler og glider ind i den oplyste del af Jorden

Friday, August 1, 2014

civilisation


civilisation (or the geography of an ocean)


hardly untouched Great Pacific Garbage Patch


bathroom graffiti to the lovely submission


underlying dates based upon social trains


cultivated 23 metres above 4000 BC sprouting fossils


civilisation believed to have originated as a date


discipline! what is needed is a building of thoughts


related and abstract the mental states will fail


divided into cores they do not answercivilisation (eller et havs geografi)


næppe uberørt Stillehavets Store Affalds Ø


badeværelsesgrafitti til den yndige underkastelse


underliggende datoer baseret på sociale tog


opdyrket 23 meter over 4000 f.Kr. spirende fossiler


civilisationen menes at være opstået som en dadel


disciplin! det der er brug for er en bygning af tanker


relaterede og abstrakte de mentale tilstande vil fejle


opdelt i kerner svarer de ikke