Friday, December 19, 2014

Choral Prelude in F-Minor / Koralforspil i F-Mol

some scribbles while watching Tarkovky films
Choral Prelude in F-Minor by Bach is in the soundtrack for "Solaris"

nogle skriblerier mens jeg så Tarkovsky film
Koralforspil i F-Mol af Bach bruges i soundtracket til "Solaris"

during this march the horizon was slanted a bit to the left

under denne march hældede horisonten en smule til venstre

:

Some years ago she had this idea that if she ate a car her sinus troubles would go away. She is now on her third Toyota and it hasn't worked. She still has a running nose. Nevertheless she keeps advicing other people to eat a car if they've caught a cold.

For nogle år siden fik hun den idé, at hvis hun spiste en bil, ville problemerne med hendes bihuler gå væk. Hun er nu på sin tredje Toyota, og det har ikke virket. Hun har stadig en næse, der løber. Ikke desto mindre fortsætter hun med at råde folk, til at spise en bil, hvis de har fået sig en forkølelse.

:

fire water earth and what the censors doesn't catch

ilde vand jord og det censorerne ikke fanger

:

it's always like that: the Father is behind the trees

det er altid sådan: Faderen er bag træerne

:

ascension and what you can do with balloons

opstigen og hvad man kan gøre med balloner

:

when the child was a child it swam like a dog

da barnet var et barn svømmede det som hund

:

When she became a memory she sat on the fence and smoked. She kept looking for the husband who never came back from the war. A dead bird is thrown into the air on a late summer's day. The path crossing the meadow makes a turn by a young tree; a doctor passed there once.

Da hun blev et minde, sad hun på hegnet og og røg. Hun blev ved at spejde efter manden, der aldrig kom tilbage fra krigen. På en sensommerdag kastes en død fugl op i luften. Stien, der krydser engen drejer ved et ungt træ; en læge gik engang forbi dér.


:

Erbarme Dich ah there's Bach again

Erbarme Dich ah der er Bach igen

:

if it burns does it go to god's place?

hvis det brænder tager det så til guds sted?

:

yes we bend like sea grass

ja vi bøjer os som søgræs

:

after the war summers were endless

efter krigen var somrene endeløse

:

yes it bleeds my manifestation of guilt

ja den bløder min manifestation af skyld

:

even in an imaginary future (what future isn't) Chorale Prelude in F-Minor

selv i en imaginær fremtid (hvilken fremtid er ikke det) Koralforspil i F-Mol

:

when guilt has a face tenderness

når skyld har et ansigt ømhed

:

pulling guests out of us when we sleep the thinking ocean

trækker gæster ud af os når vi sover det tænkende hav


Friday, December 12, 2014

haiku

turning a piece of paper
oceans rise
and become restless

vender et stykke papir
have rejser sig
og bli'r rastløse


:


South of the border
darkness oozes from closets
too

også syd for grænsen
siver mørket fra
skabe


:


in central Europe
a pillar of howls
from ancient wolves

i det centrale Europa
en søjle af hyl
fra ældgamle ulve


:


buried in my skin
a piece of a 300 years
old tree laughs

begravet i min hud
et stykke af et 300 år
gammelt træ griner


:


sometimes a mountain
sometimes a peeled orange
on Oppenheimer's altar

nogle gange et bjerg
nogle gange en skrællet appelsin
på Oppenheimers alter


:


a giant's breath
taking on a life of its own
and crying

en kæmpes åndedrag
antager liv for sig selv
og græder


Tuesday, December 9, 2014

Tuesday / Tirsdag

scribbles from an almost light-drained brain

skriblerier fra et næsten lysdrænet hjerne

sucking in a few slow photons the black in her gaze

opsuger et par langsomme fotoner det sorte i hendes blik

:

cannot tell one from the other winter clouds

kan ikke skelne den ene fra den anden vinterskyer

:

sleepless anywhere

søvnløs hvor som helst

:

not a sign of elevated consciousness just a mild nausea

ikke et tegn på ophøjet bevidsthed kun en mild kvalme

:

formidable the wind that took my hat

formidabel vinden der tog min hat

:

from
the NorthWest
it hurries
past me

the
wind


fra
nordvest
skynder
den sig
forbi mig

vinden


:

took my hat off
in the pharmacy
no wind

tog min hat af
på apoteket
ingen vind

:

a packet of pills
no three they will
subdue it

the pain


en pakke piller
nej tre de vil
kue den

smerten

:

it's chemistry and I work so-so

det' kemi og jeg virker sådan-da

:

so-so
like-like almost
exactly

sådan-da
som-som næsten
præcist

:

messes

with
ur
eyes
n
words

painroder

med
dine
øjne
å
ord

smerten

:


'twas in my pocket wind

den var i min lomme vinden

Friday, December 5, 2014

New Shell / Ny skal - sci-fi haibun


New Shell

He's moved on to another shell. Or as you would say it in old tongue: he got himself a new body. A brand new one. A double-sexed one. They're not illegal anymore, but the female part mustn’t have a womb. That's only for the fleshies, the breeders, those isolated all-natural females they keep on The Island of Life, or the Milky Way as it's wittingly called.

slow music
everyone's locked inside
their own party

He's still the same old Shree, though, and can down a pint of Ablian Guma without blinking. The new shell allows him to be Shreela when heshe works the red light planets serving the interplanetary haulers. He's made a lot of money that way. Haulers like flexibility.

night after night
the dream program
tells us to swarm


Ny skal

Han er flyttet over i en anden skal. Eller som man ville sige på gammelt tungemål:han har fået en y krop. En sprit ny én. En dobbeltkønnet én. De er ikke længere ulovlige, men den kvindelige del må ikke have en livmoder. Det er kun for kødderne, avlerne, de isolerede helt naturlige kvinder, de holder på Livets Ø eller Mælkevejen, som den så vittigt kaldes.

langsom musik
alle er fanget inde i
deres egen fest

Han er dog stadig den samme gamle Shree og kan bunde en flaske abliansk Guma uden at blinke. Med den nye skal kan han være Shreela når hanhun arbejder på luderplaneterne, hvor han servicerer interplanetariske transportere. Han har lavet en masse penge på den måde. Transportere kan godt lide fleksibilitet.

nat efter nat
siger drømmeprogrammet
vi skal sværme

Thursday, December 4, 2014

Static Butterflies - Statiske sommerfugle - sci-fi haibun

Static Butterflies


Better cut the external vision. When the static butterflies, as we call them, enter your circuits your vision processor normally gets attacked and your e-brain is tricked to see stuff that isn't really there. Some of these flutterers are Trojan Horses, carry virus or illegal messages. It's how the freedom fighters in The Salamander System got organized and gained the support of all residents in that area to claim independence from the rule of Novo Djoser IV, the Phieber.

ageing halted
one light-minute after another
in the sleepod

To stabilize and clean my system I listen to Diva Plavalaguna*. Not that the Psyche-Office recommends that - she is after all a descendant of the Blue The and as such carry the germ, or seed if you like, of the Revolutionary Undefined - but it works fine for me. The method recommended by The Office makes me feel blank as a stone.

trekking on Mt. Meru
here, there, everywhere
at once
Statiske Sommerfugle

Må heller afbryde det eksterne syn. Når de statiske sommerfugle, som vi kalder dem, kommer ind i dine kredsløb, er det almindeligt, at din synsprocessor bliver angrebet og din e-hjerne bliver trikcket til at se ting, der egentlig ikke er der. Nogle af disse flaksere er Trojanske Heste, bærer virus eller illegale meddelelser. Det var sådan, frihedskæmperne Salamandersystemet organiserede sig og vandt sig støtte fra alle beboerne i det område til at tiltvinge sig uafhængighed fra Novo Djoser IV, Fieberens styre.

bremset aldring
eet lysminut efter et andet
i sovekapslen

For at stabilisere og rense mit system lytter jeg til Diva Plavalaguna*. Ikke, at Psyke-Kontoret anbefaler det - hun er trods alt efterkommer af den Blå Dét, og som sådan bærer hun i sig smitten, eller frøet om man vil, fra Det Revolutionære Uvisse - men det funker for mig. Metoden, som anbefales af Kontoret, får mig til at føle mig blank som en sten.

trekker på Meru Bjerget
her, der og alle steder
på een gang