Saturday, December 28, 2013

December rain / decemberregn

ku written on the funeral of my ex-brother in law
ku skrevet i anledning af min ex-svogers begravelse


December rain a path of flowers to say goodbye

decemberregn en sti af blomster for at sige farvel


into the eternal summer he set sails before us

ind i den evige sommer satte han sejl før os andre


”blooming like a rose garden” my handkerchief full of thorns

”blomstre som en rosengård” mit lommetørklæde fuld af torne


little by little finding its place in my eyes his coffin

lidt efter lidt finder den sin plads i mine øjne hans kiste


bowed heads notoriuosly unfathomable death

bøjede hoveder notorisk ufattelige død


the only thing certain like a stone in the shoe

den eneste sikre ting som en sten i skoen
blooming like rose garden” (Blomstre som en rosengård): a Danish hymn

Monday, December 23, 2013

sowing swallows / jeg sår svaler - solo yotsumono

winter solstice -
I sow a bucket
of swallows

under the oak tree
the DNA of a watch

on Wednesdays only
dancers pushing angels
off the pin head

right across the Pacific
radioactive blue finns


vintersolhverv -
jeg sår
en spand svaler

under egetræet
et urs DNA

kun på onsdage
dansere der skubber engle
af nålehovedet

tværs over Stillehavet
radioaktive blå finner

Sunday, December 22, 2013

6th birth / 6te fødsel - solo rengay

in a vending machine
I choose a purple sunset
for lunch

the Milky Way mirrored
in my left heart chamber

it might be an illness
this growing a turtle head
on my knee

raga Megh Malhar
the rain inside
the rain

at winter solstice we carve a shenai
from an altar of spoons

yule tide
by my sixth birth
I was a pausei en købeautomat
vælger jeg en lilla solnedgang
til frokost

Mælkevejen spejlet i
mit venstre hjertekammer

det kunne være en sygdom
det skildpaddehovede der vokser
på mit knæ

raga Megh Malhar
regnen inde
i regnen

ved vintersolhverv snitter vi en shenai
af et alter af skeer

juletid
ved min sjette fødsel
var jeg en pause

Friday, December 20, 2013

the blue path / den blå sti - solo yotsumono

Yotsumono on the passing of my ex-brother-in-law
Yotsumono i anledning af min ex-svogers dødfirst light
off he went to walk
the blue path

lingering in the seahorse
his face, his many stories

it's true
you can leave a whole
in the world

for a moment it seems eternal
this day without light
første lys
han tog afsted for at gå
ad den blå sti

dvælende i søheste
hans ansigt, de mange historier

det' sandt
man kan efterlade et hul
i verden

et øjeblik synes den evig
denne dag uden lys

Wednesday, December 18, 2013

more seventeeners / flere syttener

star that's the lonely bit the whole is a bread shared with shadows sighing

stjerne det' den ensomme del helheden et brød delt med skygger


:


a butterfly between flowers this wild mind among fucked up neurons

som en sommerfugl mellem blomster dette sind blandt skodneuroner


:


close to winter equinox there is no day in Tuesday just mumblings

tæt på vintersolhverv der er ingen dag i tirsdag kun mumlen


:


tunnel vision and no choir of angels but a used barometer

tunnelsyn og intet englekor men et godt brugt barometer


:


yes it's the moon and then what? there's 5 photons for every cm3 of earth air

ja, det' månen og hvad så? der er 5 fotoner for hver cm3 luft


:

flayed and drowned she's the messenger of light and faith the coffee's getting cold

flået og druknet er hun lysets og troens røst kaffen er kold


:


this one I know about to leave for good into the great unknown light

een jeg kender på vej væk for altid ind i det ukendte lys


:


before this powerless too and lonely like stars yet I/you/we must

magtesløs foran dette og ensom som stjerner jeg/du/vi måTuesday, December 17, 2013

17 syllables x 4 / 17 stavelser x 4 (one-line ku)

above the xmas tree a wreath of stars with odd names and a sexless moon

over juletræet et vred stjerner med sære navne og en kønsløs kold måne


:


burning my lips on a fag I recall it's granddad's birthday again

brænder mine læber på en smøg husker det' farfars fødselsdag


:


popularizing space science a bear is eaten by a big dog

populariserer rumvidenskab en bjørn spist af en stor hund


:


as my bunion turns East a flock of jackdaws leave the golf course talking

mens min knyst vender mod øst forlader en flok råger golfbanen

Monday, December 16, 2013

haibun

ultimately made from stars I wash the dishes slowly

and then you (I) discover a new pain in a place old as yourself and you start to watch the C-threat movie roll in a place between your eyes and your brain but remind yourself that no one in your family has ever died from it but kept on living as well as they knew how until their heart or their head gave in to the pressure of life and you light another cigarette in a moment on Earth where probably a lot of other folks have more ground shaking experiences

even as we stay silent rain

and you notice from the sound the cars' tires make in contact with the asphalt that December is quite warm warmer than on the phoney Christmas films with third rate American actors playing santas that really don't want to be santas but straight up stupid guys wasting their days away discussing base-ball and drinking beer while expressing their emotions in polishing cars and you ascribe that sort cultural sewage to some kind of mind in the world wanting to remain stupid which is o.k. in small doses even you wouldn't mind a bit of one-track simple mindedness as long as you could switch it off again

Hallelujah the blisters I've got from living pop
ultimativt lavet af stjerner vasker op jeg langsomt

og så opdager du (jeg) en ny smerte på et sted så gammelt som dig selv og du begynder at se C-trussel filmen rulle et sted mellem dine øjne og din hjerne men minder dig selv om at ingen i din slægt er døde af dét men blev ved med at leve så godt de kunne indtil deres hjerter eller hoveder gav efter for presset livet udsatte dem for og du tænder endnu en cigaret i et øjeblik på Jorden hvor en masse andre mennesker sikkert har mere rystende oplevelser

selv mens vi tier regnen

og du lægger mærke til ved den lyd bilernes dæk laver mod asfalten at december er ganske varm varmere end på de falske jule-film med tredjerangs amerikanske skuespillere der spiller julemænd der egentlig ikke vil være julemænd men hellere men ganske almindelige fyre der taler om fodbold og drikker øl mens de udtrykker deres følelser ved at pudse biler og du tilskriver den type af kulturelt spildevand til en vis sindstilstand i verden der ønsker at forblive dum hvilket er o.k. i mindre doser selv ville du ikke have noget imod en simpel og ensporet tankegang når blot du kunne slukke for den igen

Hallelujah vablerne jeg fik af livet brister

Thursday, December 12, 2013

17 syllables in one line / 17 stavelser i een linje

mist as long as I can see and frankly it's not worth writing about

tåge så langt jeg kan se ærligt talt ikk' noget at skrive om


:


burning with the onset of frost fire I hid in the flash of quasars

brænder mens frosten begynder ild jeg gemt i glimtet fra kvasarer


:


by first examination a child of long vanished stars and people

ved første syn et barn af længst forsvundne stjerner og mennesker

Saturday, December 7, 2013

17 syllables / 17 stavelser

There's a ghost of elephant in the room, one long dead but still some hold it to be alive. They were told once it existed as something as stable as gravity but it died as the imaginary being it was and no one told them. The 17 syllable ghost. I invited it to dance with me. 
pouring coffee was there ever a winter's snow in St. Mary Mead

hælder kaffe op var det nogensinde vinter i St. Mary Mead

*

dark voiced instruments that's how a cosy Saturday's murder comes

instrumenter med mørke stemmer sådan starter lørdagens mord


*


by the beef counter (I just got paid) the comfort of London Calling

ved køddisken (har lige fået løn) tryghed ved London Calling


*

as Bing to my parents Clash to me and Suicide by Farfisa

som Bing for mine forældre Clash for mig Suicides Farfisa