Friday, April 17, 2015

EarthRise Rolling Haiku Collaboration 2015

MyPlaceSlowlyTurningTowardsOurStar
the blackbirds
sense it too

MitStedDrejerLongsomtModVorStjerne
solsortene
sanser det osse

:

hands full of light with no effort

hænder fulde af lys uden anstregelse


:

Surya Namaskar as much as I can

Surya Namaskar så meget som jeg kan


Tuesday, April 14, 2015

mixed seq / bland sek

dusk
12 tones of blue
darken

strangely I remember
where the swallows flew

without the usual clicks and scratches
”A Whole Lotta Love”
sounds odd

lovely
lovely lovely
lovely
         (and a cup of karma-free Buddhist tea)
dressed in mourning lilies
I cry for my imaginary (and failed) love

under a red moon
dinosaurs gather to deny
their extinction

painless tooth surgery
just proves my ongoing death

in a sealed-off room
the chanting
of the Lose End Sutra

a banality: the now is just
the most presents state of the pasttusmørke
12 toner af blåt
mørkner

mærkeligt nok husker jeg
hvor svalerne fløj

uden de sædvanlige klik og ridser
lyder ”A Whole Lotta Love”
underlig

yndigt
yndigt yndigt
yndigt
           (og en kop karmafri buddhistisk te)
klædt i sørgende liljer
græder jeg over min indbildte (og ulykkelige) kærlighed

under en rød måne
samles dinosaurer for at benægte
deres uddøen

smertefri tandbehandling
beviser kun min fremadskridende død

i et forseglet værelse
en messen
af De Løse Enders Sutra

en banalitet: nuet er blot
det mest nærværende stadie af fortiden


New book / Ny bog

A collection of small bunnies /tiny haibun - free e-book
En samling af bitte små haibun - gratis e-bog

K(I) 
 
 

Sunday, April 12, 2015

Highway to Hell

20C
the 'highway to hell'
comes out a garden door

hope it isn't an omen
the first butterfly is a black one

mind-wipe
I loose my password
for The Force

frankly it sounds like the one yesteryear
that blackbird

20C
'hovedvejen til helvede'
kommer ud af en havedør

håber det ikke er et tegn
den første sommerfugl er sort

hjernerensning
jeg mister mit password
til Kraften

ærlig talt så lyder den som sidste års
den dér solsort(higway to hell, a song by AC/DC. heavyrock)

Saturday, April 11, 2015

K.'s Door / K.s dør


K.'s Door

K. found himself in front of a time door. Now he had the chance to go back in time and un-construct his successful rifle construction and a million soldiers, gangsters, militias and wackos wouldn't have a weapon any longer. He pictured their bewilderment as their guns evaporated between their hands, but if it was never constructed and produced it wouldn't be in anyone's hands or memory as there would be nothing to hold or to remember and nothing would vanish as it was never there in the first place. Time enigmas are confusing.


steadily upwards the ivy that hugs the maple


But if he didn't construct that rifle someone else probably would have. Among man's more or less endearing traits is the urge to find new ways - often called 'better ways', 'more effective ways' - of killing others and what would have happened to his Motherland if he left the construction in his head?


“Lord Jesus Christ, son of God, have mercy upon me a sinner”


went on like a loop in his mind in his grandmother's voice as he considered the options. Where did that come from? Shouldn't be there. The Party didn't like it but grandmother's voice didn't care. It was soothing. It was hope of redemption. After all his many weapon designs had made the way of killing easier and if death became the easy choice … He shook his head.


“Pray without ceasing,
Misha.
Pray.”


And then the door was gone. Now there was only that excruciating pain and the morphine relief that fortunately seemed to appease the ancestors gathered round his bed in this all too white room.


burned by the sun we live on with the ashesnotes: K. for Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, general and weapons constructor

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me a sinner”: The so-called “Jesus Prayer” a predominantly Christian Orthodox tradition. The prayer that's used for “pray without ceasing” (1 Thessalonians 5:17)

burned by the sun: title of film about Stalin's paranoiac regime 


 ...................
 

K.s dør

K. fandt sig selv foran en tidsdør. Nu havde han chancen, for at gå tilbage i tiden og u-konstruere sin succesfulde riffelkonstruktion og en million soldater, gangstere, militser og galninge ville ikke længere have et våben. Han forestillede sig deres forvirring, da deres geværer forduftede mellem deres hænder, men hvis det aldrig var konstrueret og produceret, ville det ikke være i nogens hænder eller erindring, eftersom der ikke ville være noget at holde eller erindre og ikke noget, der kunne fordufte til at begynde med. Tidsgåder er forvirrende.


støt og roligt opad efeuen der krammer ahorntræet


Men hvis han ikke have konstrueret den riffel, er det højst sandsynligt, at en anden ville have gjort det. Blandt menneskets mere eller mindre elskelige træk er trangen til at finde nye måder - ofte kaldet 'bedre måder', 'mere effektive måder' - at slå andre ihjel, og hvad ville der være sket med hans Moderland, hvis han havde ladet konstruktionen forblive i sit hoved?


”Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig en synder”


kørte som et loop i hans hoved med hans bedstemors stemme, mens han overvejede mulighederne. Hvor kom den fra? Den skulle ikke være der. Partiet brød sig ikke om det, men bedstemoderens stemme var ligeglad. Den var lindrende. Den var håb om forløsning. Når det kom til stykket, have alle hans våbenkonstruktioner gjort drab lettere, og hvis døden blev det nemme valg … Han rystede på hovedet.


”Bed uden ophør,
Misha.
Bed.


Og så var døren væk. Nu var der kun den dér forfærdelige smerte og morfinens befrielse, der heldigvis syntes at berolige forfædrene, der var samlet omkring hans seng i det alt for hvide værelse.


brændte af solen lever vi videre med askennotes: K. for Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, general og våbenkonstruktør

Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig en synder”: Den såkaldte “Jesusbøn”, en fortrinsvis kristen Ortodoks tradition. Det er den bøn, der bruges for at efterlevebed uden ophør” (1 Thess. 5:17)

brændt af solen: en film om Stalins paranoide regime

Sunday, April 5, 2015

some ku / nogle ku

in the human heart
a door through which
pollen blows

i det menneskelige hjerte
en dør som pollen
blæser gennem


:


a 'Welcome' mat outside the event horizon thickened by dried mud

en 'Velkommen' måtte udenfor begivenhedshorisonten tyk af tørret mudder


:


”wipe your feet”
the first of 117 commandments
the cormorant recites

”tør dine fødder”
det første af 117 bud
skarven reciterer


:


in small doses
knowledge is passed on
to the ice

i små doser
give viden videre
til isen


:


sometimes a hedgehog
sometimes a sigh of the wind
through the corneas


nogle gange et pindsvin
nogle gange et vindens suk
gennem hornhinderne


:


you could hover in the air in the 1950's following a scent

du ku' svæve i luften i 1950'erne når du fulgte en duft


:


you can wear all the mirrors you want

du kan være iklædt alle de spejle du vil


:


in my imagination the window's clean

i min fantasi er vinduet rent


:


between the wood and its smoke a moment of bells

mellem træet og dets røg en øjeblik af klokker


:


letting it hover there below the final frontier

lader det svæve dér under den sidste grænse


:


at the end of a long white a small red

for enden af en lang hvid en lille rød