Tuesday, July 30, 2013

solo yotsumono

drought
a farmer's recital
of 'dust to dust'

tørke
en landmands recitation
af 'støv til støv'


some thing can be done
by a bossa-nova only

nogle ting kan kun gøres
af en bossa-nova


peeling off dead skin
a tiny death-god
whistles

piller død hud af
en bitte dødsgud
fløjter


now I'm alone not knowing
if I am

nu er jeg alene uden at vide
om jeg er

Friday, July 26, 2013

New book / Ny bog

"Paper Bell Lesson / Papirklokkebelæringerne" is now available in print at / ny også på tryk

CreateSpace eStore: 
https://www.createspace.com/4317382 

In a week's time it'll be available at Amazon too
Om en uges tid vil den også være tilgængelig på Amazon


Free read/download
Gratis læsning/download
ScribdIssuu (flip book)

Wednesday, July 24, 2013

sirens / sirener - haibun


heatwave

And then there are sirens. Something very unusual around here but it's summer, the season where the area's population triples or more. The areas with summer cottages are larger than those with regular houses. It's either a drowning accident, an elderly person having heatstroke - we've quite a few retirement homes around this village - or something has caught fire. It hasn't rained for weeks on end.

in an endless
crime show

The church “rings the sun down”, as we say in Denmark. Apparently the watered out Lutheran state church has decided that the sun goes up at 8 AM and down again at 6 PM. No matter if it actually does. In Denmark. Talk about being out of sync with the times. You would have thought they'd learn something from Holy Benedict who adjusted the reading of the hours to the factual position of the sun in the sky. But no. He was probably poured out with all the saints when the king and his noblemen decided for a new faith and got rid of the bathing waterif they bathed back then.

they celebrate
Christmas

Now it's cool enough to go to the shops. But first an extra espresso.


--*--hedebølge

Og så er der sirener. Noget, der er temmelig usædvanligt heromkring, men det er sommer og sæsonen, hvor befolkningstallet tredobles eller mere. De store sommerhusområder rummer langt flere mennesker end de normale bebyggelser gør. Enten er det en drukneulykke, en ældre person, der har fået hedeslag - vi har ret mange alderdoms/plejehjem i området - eller noget tørt er blevet antændt. Det har ikke regnet i ugevis.

i en endeløs
krimiserie

Kirken ringer solen ned. Tilsyneladende har den udvandede Lutheranske Folkekirke besluttet sig for, at solen går op klokken 8 og går ned klokken 18. Uanset om den faktisk gør det. I Danmark. Tal lige om at være ude af trit med tiden. Man skulle mene, at den havde lært noget af Hellige Benedikt, som tilpassede læsningen af Timerne til solens faktiske position på himlen. Men nej. Han blev sikkert hældt ud med alle helgenerne, da kongen og hans adelsmænd besluttede sig for en ny tro og smed badevandet ud … hvis de da overhovedet gik i bad.

fejrer de jul

Nu er det køligt nok til at gå ud og købe ind. Men først en ekstra espresso.

Tuesday, July 23, 2013

do we really need the moon? / har vi virkelig brug for månen?

Do We Really Need the Moon?

At 3.47 - that's digital clock for ya - the first bird started singing. I was a wake to witness it. I could easily blame my insomnia on the full moon blasting its light in through my windows, the late coffee, the heat, not getting up until 1.30 PM ... on anything, really. Or nothing. But even a skewed rhythm is a rhythm. You just have find a tune that fits.

surfing the channels
I find a program
'Do We Really Need the Moon?'
Har vi virkelig brug for månen?

Klokken 3.47 - det' lige det med digitale ure - begyndte den første fugl at synge. Jeg var vidne til det, for jeg var vågen. Jeg kunne sagtens skyde skylden for min søvnløshed på fuldmånen, der ligefrem kastede sit lys ind gennem vinduer, den alt for sene kaffe, varmen, at jeg ikke stod op før 13.30 … jeg kunne beskylde hvad som helst. Eller ingenting. Men selv en skæv rytme er en rytme. Man skal bare finde en melodunte, der passer til den.


på kanalrundfart -
jeg finder et program
'Har vi virkelig brug for månen?'
Sunday, July 21, 2013

night train / nattog


from nothing a couple of shakes [seeing god on the train] […] the on/off existence of villages. flash. can I where your dog / a face lit by a phone [hush] your scent. a lonely-chair. the absence of sky at night |talk don't talk remind me don't remind me. hold (embrace/stop)| fructose. a flock of dolphins at the all night gas station. rain pass don't pass me by. this tree has leaves in summer [slept too long the day is broken] up my nostrils almond oil and your juices add me to the list of emigrants | your piece of the ground 25 dog-ends a crushed snail | a fable about the young Earth and a dream of innocence some Chinese or whatever has woven the fabric we sit on [press “stop” and mind your luggage] down pressed down. a note with “sor ..” just readable
ud af ingenting et par rystelser [ser gud på toget] […] til-og-fra eksistensen af landsbyer. lyn. kan jeg i stedet for din hun / et ansigt belyst af en telefon [shh] din duft. en alene-stol. fraværet af himmel om natten | tal tal ikke husk mig på minde mig ikke om. hold (omfavnelse/stop) | fruktose. en flok delfiner på døgntanken. regn gå forbi lad være at gå forbi. det her træ har blade om sommeren [sov for lange dagen er ødelagt] up i mine næsebor mandelolie og dine safter føj mig til listen over emigranter | dit stykke af jorden 25 skodder og en mast snegl | en fabel om den unge Jord og en drøm om uskyld nogle kinesere eller hvad ved jeg har vævet det stof vi sidder på [tryk ”stop” og hold øje med din bagage] ned presset ned. en note med ”undsk...” akkurat læsbar

Friday, July 19, 2013

3 ku more (not a wave) / 3 ku mere (ikke en bølge)

heat the reddish water of soaked azuki beans and a sleeping moth

hede det rødlige vand af azukibønner i blød og en sovende natsværmer

:

obsessed with brevity the long flight of grass pollen

besat af korthed den lange flyvetur for græspollen

:

by chemistry a tolerable day

gennem kemi en tålelig dag

Thursday, July 18, 2013

3 ku

theoretical mountain the pants hung out to dry hang

teoretisk bjerg bukserne hængt ud til tørre hænger

:

the tinnitus my tinnitus leaves behind

tinnitusen min tinnitus efterlader

:

blue dragonfly occasionally a goldsmith

blå guldsmed lejlighedsvis en dragefluenote: dragonfly=guldsmed in Danish, guld=gold, smith=smed.

Saturday, July 13, 2013

Enlightenment / Oplysning


the real Mccoy enlightenment anno -73
den rigtige Mccoy oplysning anno -73

in his hands creation is a messy business
i hans hænder er skabelsen en rodebutik

could it be true that cacophony came first?
kan det være sandt at kakofonien kom først?

all this turmoil during the first of all moments
al denne uro i det første af alle øjeblikke

paradox creation spurs applause
paradoks skabelsen afstedkommer applaus

if the piano is earth the sax is wind
hvis klaveret er jorden er saxen vind

shakti the ever rolling drums
shakti de altid rullende trommer

the era of aspirations I hoover up a dead spider
aspirationernes æra jeg støvsuger en død edderkop op

daddy-long-legs who was the first to catch you?
stankelben hvem var den første der fangede dig?

upheaval from naught to a gazillion in a flash
omvæltning fra intet til en fantasillion på et øjeblik

count them all the times you weren't seen by god
tæl dem alle de gange du ikke blev set af gud

out of breath the ocean within me deepens
stakåndet havet i mig bliver dybere

Monday, July 8, 2013

ku (dialogue?)

a feather-like sensation in the left chamber
we did something with semen onceen fjer-agtig fornemmelse i venstre kammer
vi gjorde noget med sæd engang

Sunday, July 7, 2013

7


on the eighth day time is gone

på den ottende dag er tiden væk

:

vacation
seven scarabs let seven planets
roll

ferie
syv skarabæer lader syv planeter
rulle

:

from seven fingers seven ladybirds to ask for nice weather

fra syv fingre syv mariehøns for at be' om godt vejr

:

guarding the riddle seven crows in a circle

vogtende gåden syv krager i en rundkreds

:

seven clicks of the tongue the sun sets

syv klik med tungen solen går ned

:

seven steps up and down on Jacob's ladder

syv trin op og ned  på Jakobs stige

:

cut open the melon seven fairies sing

skær melonen op syv feer synger

:

seven knots for light I am or

syv knuder til lys jeg er ellerNew book / Ny bog

 

My book of bilingual linked hariku: ”notes 10 11 -12 / noter 10 11 -12” has been published by Yet To Be Named Free Press.

”Here, at its best, is Bjerg's unique ability to jump effortlessly from mythology to everyday life. A book of haiku that modestly tips its cap to traditional Japanese literature, while remaining authentically Danish throughout.  It is the perfect companion for the imagist stranded on a desert island. ”

Brendan Slater, writer and publisher

--*--

Min bog med lænket haiku i to sprog: "notes 10 11 -12 / notes 10 11 -12" er blevet udgivet på Yet To Be Named Free Press.

"Her på sit bedste, er Bjergs unikke evne til at springe ubesværet fra mytologi til hverdag. En bog med haiku, der beskedent tipper sin kasket til traditionel japansk litteratur, men er ellers autentisk dansk. Det er den perfekte ledsager for en imaginist strandet på en øde ø. "


Brendan Slater, writer and publisher


http://www.yettobenamedfreepress.org/2013/07/notes-10-11-12-johannes-s-h-bjerg.htmlMy own Intro:The poems in this book may have the outer appearance of the haikai linked forms “rengay” and “yotsumono” but they don't necessarily follow the “internal” rules of said forms and they are written by one person and not by several. I merely took the structure of these as a skeleton on which to hang these somewhat diary-like notes written during the months of October and November 2012. Reading them again I see the dynamism of outer reality in dialogue with my inner ditto - my mind processing impressions from various sources scattered across time. Said in another way: it's just me sitting in a couch in Kali Yuga jotting away ...

--*--

Digtene i denne bog fremstår måske som de lænkede haikia former ”rengay” og ”yotsumono” i den måde, de fremtræder på, men de følger nødvendigvis ikke de ”indre” regler, som ligger i disse, og de er skrevet af én person og ikke af flere. Jeg brugte blot strukturerne som et skelet, som disse dagbogs-agtige noter fra oktober og november 2012 kunne hænge på. Når jeg læser dem igen, kan jeg se dynamikken i min bevidsthed mellem den ydre virkelighed og den indre ditto - min bevidsthed, der behandler indtryk fra forskellige kilder spredt ud over tiden. Sagt på en anden måde: det er blot mig, der sidder i min sofa i Kali Yuga og skribler …

Monday, July 1, 2013

Small Signs / Små tegn


small signs
a cross in the margin
for every wank
små tegn
et kryds i margenen
hver gang han rev den af
wrapped over their faces
the other faces
trukket over deres ansigter
de andre ansigter
wonder
would the swallow sing
if it could?
tænker
ville svalen synge
hvis den ku'?
from an ocean of milk
a book of flesh is born
fra et hav af mælk
fødes en kødbog
no matter
how fast I walk my mind
gets slower
uanset
hvor hurtigt jeg går bliver
mit sind langsommere
”a meeting of cells?
lemme check my calendar”
”et møde mellem celler?
la' mig se i min kalender”
post midsummer
days take off
their shorts
post midsommer
dage ta'r deres
shorts af
the year I was born
a man on tv saw a yeti
det år jeg blev født
så en mand på tv en yeti
a sudden urge
for green tea - I recall
psalm 51
en pludselig trang
til grøn te - jeg kommer i tanker om salme 51
straight out the kerosene bottle
a crypto-zoologist
direkte fra pertroleumsflasken
en kryptozoolog
extensions
a (cozy) religion at the end
of a daydream
extrensions
en (hygge-)religion for enden
af en dagdrøm
in every hallway I visit
mirrors are empty
i alle entreer jeg besøger
er spejlene tomme