Tuesday, July 26, 2016

rain flames / regnflammer

moist
where the air
rubs against the floor


fugtighed
hvor luften
gnider mod gulvet


:


home-
or streetless

the rain

's the rain


hjem-
eller gadeløs

regnen

er regnen


:


to walk
in the forerunner
of rain

to stand
still

andat gå
i forløberen
for regn

at stå
stille

og


:

not a sixth sense just an unblocked nose

ikke en sjette sans blot en ublokeret næse

:


learn from it or not you'll get wet anyway

lær af den eller ikke du bli'r våd alligevel

:


far off
the rain's

a veil
of rainlangt borte
er regnen

et slør
af regn


:


fly a plane right thru it it's still rain

flyv en flyver li' igennem den den er stadig regn


:

iPerfect
for keeping your name in
the rain

iPerfekt
til at opbevare dit navn i
regnen


:


A Love Supreme
will rain in barrels stop
being rain?


A Love Supreme
vil regn i tønder holde op
med at være regn?

:

there in the cup
a slurp of fallen
cloud

         you borrow
         what's not yours
         and forgetder i koppen
en slurk af faldet
sky

        du låner
        hvad der ikke er dit
       og glemmer

:

mine mine mine
or yours - the rain
doesn't care


min min min
eller din - regnen
er ligeglad

:


leaving it behind in a puddle
the day moves past
the rain

efterlader det i en pyt
bevæger dagen sig forbi
regnen

:

here too
you can stand up straight
in the rain

        the road's already 
        where you are

også her
kan du stå oprejst
i regnen

         vejen er allerede dér
         hvor du er

:


when you go out for fags
the rain's
another skin


når du går ud efter smøger
er regnen
en ekstra hud

:


girls's screams
boys' shouts
that's the weave of sleep
when it comes

        and in dreams
        we thirst
        in the rain


pigers skrig
drenges råb
dét er søvnens vævning
når den kommer

        og i drømme
        tørster vi
        i regnen


:


after that
the rain's on fire
too

        and the skin
        we feel
        we wear


efter dét
står regnen også
i flammer

        og huden
        vi føler
        vi bærer

:


after a night's falling
it's the surface of the riddle
in the mirror

        and child
        hood
        is burning
        too


efter en nats falden
er det overfladen af gåden
i spejlet

        og barn
        dommen
        brænder
        også

:

rain
and everyone think
it's theirs

        the puddle is burning
        the mirrored
        in the riddle
        too


regn
og alle tror
det' deres

        pytten står i flammer
        den spejlede
        i gåden
        også

:

where he sat
he left
his rain
behind


hvor han sad
efterlod han
sin regn

:

the hearing of the rain
if that burns too
what is
left?


hørelsen af regnen
hvis den også brænder
hvad er der
tilbage?


Monday, July 11, 2016

Rain Talk / Regnsnak - haibun

GARFF: “Oh, it stopped.”
NOLL: “It stopped?”
GARFF: “It stopped.”
NOLL: “What stopped?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “The rain?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “It stopped?”
GARFF: “Yes.”
NOLL: “Good.”
GARFF:” I can't hear a thing, though.”
NOLL: “There's nothing to hear, but …”
GARFF: “But what?”
NOLL: “That there Sunday sound.”
GARFF: “What's the Sunday sound?”
NOLL: “Unspecified machines doing what they do in unseen places.”
GARFF: “Or in the streets.”
NOLL: “Or in the streets.”
GARFF: “Or in this house.”

NOLL (gets up, grabs an ashtray from the table and starts beating on the radiator): “STOP IT! YOU HEAR ME?! STOP IT!”
GARFF: “They can't hear you.”
NOLL: “Why not?”
GARFF: “They're out.”
NOLL: “All of them?”
GARFF: “All of them.”
NOLL: “All of them? Even those on the first, second and fourth floor? Those to the left and the right?”
GARFF: “Yep. All of them.”
NOLL: “Well, I never ...”
GARFF: “Oh, that's a blackbird, I think. They always sing when the rain has stopped.”
NOLL: “And when the day is about to begin.”
GARFF: “How do they know?”
NOLL: “Know what?”
GARFF: “That the day is about to start.”
NOLL: “I don't know. They just do.”
GARFF: “Must have a timer in them. Or ...”
NOLL: “Or what?”
GARFF: “What what?”
NOLL: “I don't know.”

(Pause. The sound of one blackbird singing. Then the sound of heavy rain.)

GARFF: “Oh, it started again.”
NOLL: “It started again?”
GARFF: “Yes.”
NOLL: “What?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “The rain?”
GARFF: “The rain.”


in the stream of 1's and 0's a 2 making it jazz


..:..:..:..GARFF: ”Nå, den holdt op.”
NOLL: ”Den holdt op?”
GARFF: ”Den holdt op”.
NOLL: ”Hvad er holdt op?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Regnen?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Den holdt op?”
GARFF: ”Ja.”
NOLL: ”Godt.”
GARFF: ”Jeg kan dog ikke høre noget som helst.”
NOLL: ”Der er ikke noget at høre, bortset fra ...”
GARFF: ”Fra hvad?”
NOLL: ”Den dér søndagslyd.”
GARFF: ”Hvad er søndagslyd?”
NOLL: ”Uspecificerede maskiner der gør, hvad de gør på steder, vi ikke kan se.”
GARFF: ”Eller på gaderne.”
NOLL: ”Eller på gaderne.”
GARFF: ”Eller her i huset.”

NOLL (rejser sig, griber et askebæger fra bordet og begynder at hamre på radiatoren): ”STOP DET! HØRER I!? STOP DET!”
GARFF: ”De ka' ikke høre dig.”
NOLL: ”Hvorfor ikke?”
GARFF: ”De er ude.”
NOLL: ”Allesammen?”
GARFF: ”Allesammen.”
NOLL: ”Allesammen? Selv dem på første, anden og fjerde sal? Både dem til højre og til venstre?”
GARFF: ”Jep. Allesammen.”
NOLL: ”Nej, nu har jeg aldrig ...”
GARFF: ”Ah, det' en solsort, tror jeg. De synger altid, når det' holdt op med at regne.”
NOLL: ”Og når dagen skal til at begynde.”
GARFF: ”Hvordan véd de det?”
NOLL: ”Véd hvad?”
GARFF: ”At dagen skal til at begynde.”
NOLL: ”Aner det ikke. Det gør de bare.”
GARFF: ”De må ha' en timer inden i. Eller ...”
NOLL: ”Eller hvad?”
GARFF: ”Hvad hvad?”
NOLL: ”Aner det ikke.”

(Pause. Lyden af en enkelt syngende solsort. Derefter lyden af kraftig regn.)

GARFF: ”Nå, så begyndte den igen.”
NOLL: ”Begyndte den igen?”
GARFF: ”Ja.”
NOLL: ”Hvadforen?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Regnen?”
GARFF: ”Regnen.”


i strømmen af 1'ere og 0'er en 2'er der gør det til jazz


Monday, July 4, 2016

Disguise / Forklædning - a dialogue - en dialog

BO: ”Hi”
KARL: ”Hi. Damn! I mean, do you recognise me?”
BO: “What are you talking about? Of course I recognise you”
KARL: “Shit! Then my disguise isn't working”
BO: “You're disguised?”
KARL: “Yes”
BO: “No”
KARL: “No? I got it wrong then”
BO: “Disguised as what?”
KARL: “I get confused, but normally I see my self as a bearded man ...”
BO: “You don't have a beard”
KARL: “No, not now. Or perhaps ...”
BO: “Either you have a beard or you haven't. Right now the situation is this: I am NOT talking to a bearded man. Clear?”
KARL: “That's not it! I mean, normally - and please do not interrupt me - normally I consider myself, as I said, as a bearded man, a man with a beard”
BO: “A man with a beard IS 'a bearded man' any day, I'd say”
KARL: “Shut up! You're interrupting me”
BO: (in a corny French accent) “Oh, my, my. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: “Don't you trés désolé me, you … box! I didn't ask you to come here. I was sitting minding my own business and then you come along thinking you have the right to do and say whatever you like”
BO: “It's a free country and a public park! I have as much right to be here as anybody!”
KARL: “Free and free … certainly depends on what you mean by 'freedom'. As far as the constitution goes, we have all the freedom we want except that kind that is necessary to unlock man's true potential to become what he truly is!”
BO: “You mean, to be a bearded man if you haven't got a beard?”
KARL: “What? Who's talking about beards? What has beards got to do with anything?”
BO: “You started it”
KARL: “No, I didn't”
BO: “Yes”
KARL: “No”

ad infinitum
the rain that fell goes up
and down again

BO: “Yes, you said something about seeing yourself as a bearded man and being in disguise”
KARL: “Ah yes. Gosh, I'm all over the place. The thing is: fundamentally I see myself as a bearded man, a man with a beard. Years ago I didn't see myself like that - and fortunately I didn't have a beard then - HUSH! (turning his head quickly, lifted finger, BO was just about to interrupt), but then I grew one and that sorta changed me. Or the way I perceive myself. Then I had to meet a certain someone and I didn't want to appear as the real me, so they could recognise me anywhere, you know, all that surveillance stuff is really giving me the creeps, so I shaved to look different, but I didn't really mean it. I mean, I shaved my face but not the real me. The inner me”
BO: “So, now you're a bearded person without a beard, right?”
KARL: “I'm a bearded person who pretends he has shaved his face but in reality, in the real real real reality, still has a beard, i.e. a bearded person”
BO: “Did it work you think?”
KARL: “Yes, but I feel naked”
BO: (Looking up and down the bearded one (without a beard)) “You're not naked”
KARL: “I'm not?” (pause) “It's just one of those days, you know, where everything seems unhinged”
BO: “Ah, you're a door now”
KARL: “Or a garden gate. What do I know?”
BO: “I'm glad you're not naked, but you most definitely don't have beard”
(Sigh)

cloud maths
one plus one equals
another one

BO: “You cannot shave the Self, can you?” (pause) “Or a door ...”

pointing it out the cloud-shaped cloud

..:..:..


BO: ”Hej”
KARL: ”Hej. Fandens! Jeg mener, kan du genkende mig?”
BO: ”Hva' snakker du om? Selvfølgelig kan jeg genkende dig”
KARL: ”Pis! Så virker min forklædning ikke”
BO: ”Er du forklædt?”
KARL: ”Ja”
BO: ”Nej”
KARL: ”Nej? Så må jeg ha' gjort det forkert”
BO: ”Forklædt som hvad?”
KARL: ”Jeg er forvirret, men normalt ser jeg mig selv som en skægget person...”
BO: ”Du har ikke skæg”
KARL: ”Nej, ikke nu. Eller måske ...”
BO: ”Enten har man et skæg eller osse har man ikke et skæg. Lige nu er situationen dén, at jeg IKKE taler til en skægget person. Er det klart?”
KARL: ”Det' ikke dét! Jeg mener, normalt - og for guds skyld la' vær' med at afbryde - normalt ser jeg mig selv, som sagt, som en skægget mand, en mand med skæg”
BO: ”En mand med skæg ER 'en skægget mand' til hver en tid, skulle jeg mene”
KARL: ”Hold mund! Du afbryder mig”
BO: (Med en skabagtig fransk accent) ”Åh jamen dog. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: ”Du ska' sgu komme her og trés désolé mig, din … æske! Hvem pokker har inviteret dig? Her sidder jeg og passer mine egne sager, og så kommer du bare dér og tror, at du kan gøre og sige lige hvad du vil!”
BO: ”Det' et frit land og en offentlig park! Jeg har lige så meget ret til at være her, som enhver anden!”
KARL: ”Frit og frit … det kommer sandelig an på, hvad du mener med 'frit'. Ifølge grundloven har vi al den frihed, vi vil ha' bortset fra den slags, der er nødvendig, for at frisætte mennesket og blotlægge dets potentiale til at blive, hvad det i sandhed er!”
BO: ”Du mener, til at blive en skægget mand selvom man ikke har et skæg”
KARL: ”Hva'? Hvem taler om skæg? Hvad har skæg med sagen at gøre?”
BO: ”Du begyndte”
KARL: ”Nej, jeg gjorde ej”
BO: ”Jo”
KARL: ”Nej”

ad infinitum
regnen der faldt går op
og ned igen

BO: ”Jo, du sagde noget om, at opfatte dig selv som en skægget person og noget om at være forklædt”
KARL: ”Nåeh ja. Mand, jeg er fuldstændig rundt på gulvet. Sagen er: helt grundlæggende opfatter jeg mig selv som en skægget mand, en mand med skæg. For år tilbage så jeg ikke mig selv sådan - og heldigvis havde jeg ikke skæg dengang - SH! (vender hovedet hurtigt mod BO og løfter pegefingeren, BO skulle lige til at afbryde), men så lod jeg skægget gro, og det forandrede mig. Eller den måde jeg så mig selv på. Så var det, at jeg skulle møde en bestemt person, og jeg ville ikke møde op som mit rigtige mig, så de ku' genkende mig overalt, du véd, al den der overvågning giver mig myrekryb, så jeg barberede mig for at se anderledes ud, men jeg mente det ikke alvorligt. Jeg mener, jeg barberede mit ansigt, men ikke min person. Mit indre jeg”
BO: ”Virkede det så, syn's du?”
KARL: ”Ja, men jeg følger mig nøgen”
BO: (Ser op og ned ad den skæggede (uden skæg)) Du er IKKE nøgen”
KARL: ”Er jeg ikke?” (pause, ser op og ned ad sig selv) ”Det' én af de dér dage. Alt synes at ryge af hængslerne”
BO: ”Åh, nu er du en dør?”
KARL: ”Eller en havelåge. Hvad véd jeg?”
BO: ”Jeg er glad for, at du ikke er nøgen, men du har helt bestemt ikke skæg”
(Suk)

sky-matematik
én plus én er lig med
endnu én

BO: ”Man kan ikke barbere Selvet, kan man?”

udpeger den den skyformede sky

yotsumono 04-07 2016

jazz festival
rain, hail and thunder
on percussion

in theory it could be nice
a sky painted by a Fender Rhodes

kings of nothing
millionaire dogs throw bones
to the burning silent

life's too short for …
the list grows
jazzfestival
regn, hagl og torden
på percussion

i teorien ku' det være godt
en himmel malet af et Fender Rhodes

konger af ingenting
millionær-hunde kaster ben
til de brændende tavse

livet er for kort til …
listen vokser