Wednesday, October 31, 2012

XXXIII - solo yotsumono and orchids

there's no piper
at the gates
of November

der er ingen fløjtespiller
ved porten
til november

in a footnote: 55 dead
when Sandy hit Haiti

i en fodnote: 55 døde
da Sandy ramte Haiti

”the forever-sky?”
       (said in disbelief)
a woodlouse crosses the floor
slowly

”evig-himlen?”
 (sagt med mistro)           
en bænkebider krydser gulvet
langsomt

this Sunday I forgot
to soak the orchids

i søndags glemte jeg
at sætte orkideerne i vand

Tuesday, October 30, 2012

XXXII - solo yotzzz (it's not stopping?!?!?!)

in a lackey nation
a little girls wants
to be a zombie bride

i et lakaj-land
vil en lille pige være
en zombie brud


a quest for meaning
reduced to zeros and ones

en søgen efter mening
reduceret til nuller og ettaller


a hour repeated
the cup sticks
to the horizon

en time gentages
koppen klæber
til horisonten


nothing to conclude
from a gust of wind

intet at konkludere
fra et vindstød
Monday, October 29, 2012

XXXI - solo yotsumono


election in Dumbo land
a muddy track ends
in … mud

valg i Dumboland
et mudret spor ender
i … mudder

back in exile
I talk with an orange

tilbage i eksil
taler jeg med en appelsin

I had you once
and my tongue
remembers

jeg havde dig engang
og min tunge
husker

three girls enter
and the train smells of horse

tre piger kommer ind
og toget lugter af hest

Sunday, October 28, 2012

XXX - solo yotsumono (and tripppin' in a waltz)

ripe apples
a foreign nation's trauma
forced down my throat

modne æbler
en fremmed nations traume
tvunget ned i min hals

slowly the mirrors turn
towards midnight

langsomt drejer spejlene
mod midnat

one foot before the other
I end up agreeing
with the road

én fod foran den anden
jeg ender med at enes
med vejen

acceptance
a waltz in 4/4

accept
en vals i 4/4

Saturday, October 27, 2012

XXVIII - solo yotsumono (and becoming the walrus too)

red red trees
today I cast
a shadow

røde røde træer
i dag kastede jeg
en skygge


among fruits gravity prefers apples


blandt frugter foretrækker tyngdekraften æbler


1 is one
0 not nothing
she eats pills for the pain

1 er et
0 ikke ingenting
hun spiser piller mod smerten


301st dream and yes
I am the walrus too

301ste drøm og ja
jeg er også hvalrossen


Friday, October 26, 2012

XXVII - solo rengay (and the frog king)

first snow
an apple becomes
self sufficient

første sne
et æble bliver
selvtilstrækkeligt

”Damnation! You can't use
that word here!” lollipop

”Forbandet! Du kan ikke bruge
det ord her!” slikkepind

in the court
of the frog king
a toad is jester

i frøkongens hof
er en tudse
hofnar

is this a hair
or
a spider's leg?

er det her et hår
eller
et edderkoppeben?


beneath his parasol
the homeless reads a phone book

under sin parasol
læser den hjemløse en telefonbog


among the ruins
             (that really aren't there)
a prophet brushes
his teeth

mellem ruinerne
             (som egentlig ikke er der)              
børster en profet
tænder

Thursday, October 25, 2012

XXVI - solo yotsumono

”this pear is very old”
she says
examining the stem

”den her pære er meget gammel”
sig hun mens
hun undersøger stilken


with a little effort
the tooth becomes consciousness

med en smule anstrengelse
bli'r tanden bevidsthed


a slip of the tongue
the candidate reveals himself
as a Blue Meanie

en fortalelse
kandidaten afslører sig som
en Blue Meanie


a naked tree sways
to a Bach sonata

et nøgent træ svajer
til en Bach sonate

Wednesday, October 24, 2012

XXV - solo yotsumono (the Moebius stairs again)on the illustrated man
I climb
a Moebius stairway

på den illustrerede mand
går jeg op ad
en Moebius trappe


a homeless gathers his ghosts
under a blue umbrella

en hjemløs samler sine spøgelser
under en blå paraply


in the paper city
penguins mimicking
matchstick men

i papirbyen
efterligner pingviner
tændstikmænd


turning away from the sun
the grass is sleeping

græsset sover mens det
vender væk fra solen

Tuesday, October 23, 2012

XXIV - solo yots (exp)

black-out
in a house of power
a pig cries

black-out
i et magtens hus
skriger en gris

pvc-snakes hatching
in an island of plastic

pvc-slanger udklækkes
på en ø af plastik


buying guns because of the fear for others buying guns because of the fear for others buying (ad infinitum)

køber våben på grund af frygten for andre der køber våben på grund af frygten for andre (ad infinitum) 


in the river of haiku
there are always beavers

i haikufloden
er der altid bævere


Monday, October 22, 2012

XXIII - solo yots (and a snail that wanna be king)

polar air
while stretching an altitude
she hums

polarluft
hun nynner mens hun strækker
en breddegrad


4.30 AM
not a hint of daylight

4.30 om morgenen
ikke antydningen af dagslys


”can't keep up!”
an old snail
claims kinghood

”ka' ikk' følge med!”
en gammel snegl
kræver en kongetitel


even with black ink
I can write yellow and red

selv med sort blæk
kan jeg skrive gul og rød

Sunday, October 21, 2012

XXII - solo yotsssss


not even a nail
to fasten
the sunset

ikke engang et søm
til at fæstne
solnedgangen


½ways in a .
then the coffee's ready

½vejs inde et .
så er kaffen klar


Norwegian Wood
I remember the feel
of guitar strings

Norwegian Wood
jeg husker fornemmelsen
af guitarstrenge


it's a good day
for levitation

det er en god dag
at levitere på


Saturday, October 20, 2012

XXI - solo yotsumono

soap bubbles -
I discover the fear industry
is a blue rabbit

sæbebobler -
jeg opdager frygtindustrien
i en blå kanin


casting a shadow
isn't heretic

at kaste skygge
er ikke kættersk


it's ether … but
a mirror flies parallel
to Equator

det' æter … men
et spejl flyver parallelt
med ækvator


no, those two gulls
aren't acquainted

nej, de dér to måger
er ikke bekendte

Friday, October 19, 2012

XX - solo yotsumono

the sky (the sky)
I've got new glasses
& empty hands

himlen (himlen)
jeg har nye briller
& tomme hænder


defiantly green
a lacewing doing nada

trodsigt grøn
gør en guldøje nada


from Sahara
blood
rain

fra Sahara
blod
regn


with the new battery
the ticks away and away

med det nye batteri
tikker uret derudaf derudaf

Thursday, October 18, 2012

XIX - solo rengay

a few photons
through
a cornea (slime)

enkelte fotoner
gennem en
hornhinde (slim)

I rattle my chains
before Atlas

jeg rasler med mine kæder
foran Atlas

poor
I track the first word
back to phosphor

fattig
sporer jeg det første ord
tilbage til fosfor


from mud to candidate
a golem smiles not using
facial muscles

fra mudder til kandidat
en golem smiler uden brug
af ansigtsmuskler


they used two cameras
for the lie

de brugte to kameraer
til løgnen


when my mother was young
she too cast
shadows

da min mor var ung
kastede hun også
skygger

Wednesday, October 17, 2012

XVIII - solo yotsumono

as the tree sleep approaches
the church becomes
visible

som træsøvnen nærmer sig
bliver kirken
synlig


a gold hippo dances
where the starving should eat

en guldflodhest danser
hvor de sultende skulle spise


as my fingers freeze
my sense of being anture renatu nature
grows

mens mine fingre fryser
vokser min fornemmelse af
at være antur ranut natur


a spoonful of ghee
and the porridge is ready

en skefuld ghee
og grøden er klar
Tuesday, October 16, 2012

XVII - solo yotsumono w some recycling

birds of darkness
I live in one place and dream
of pastry

mørkets fugle
jeg bor eet sted og drømmer
om wienerbrød


a stick-on kigo
and everything's o.k.

en kigo-mærkat
og alt er o.k


across her iris
the shadow
of an Egyptian sail

henover hendes iris
skyggen
af et ægyptisk sejl


half my orchids (2)
without flowers

halvdelen af mine orkideer (2)
uden blomster

Monday, October 15, 2012

XVI - solo yots

a circadian rhythm
in sync with the drums of
4'33''

en døgnrytme
i sync med trommerne fra
4'33''


between showers
I soak underpants

mellem byger
lægger jeg underbukser i blød


grey afternoon
a sky jumper talks with
almost no accent

grå eftermiddag
en faldskærmsudspringer taler
næsten uden accent


”I did it my way”
my excuse for failing

”I did it my way”
min undskyldning for at fejle
Sunday, October 14, 2012

XV - solo yotsumono

eons of sleep
daughters of the wind
invent an exoplanet

æoner af søvn
døtre af vinden
opfinder en exoplanet


the season for two pair of socks begin again

årstiden for to par sokker begynder igenrain is herecy!
a pope of mud sits down
in an anthill

regn er kætteri!
en mudderpave sætter sig
i en myretue


everything ends with me
going out for milk

det hele slutter med mig
der skal ud efter mælk

Saturday, October 13, 2012

XIV - solo yotsumono

fences of dust
in cardboard boxes
murmurs of water

hegn af støv
i papkasser
mumlen af vand


I wanna be king
the mayfly says

jeg vil være konge
siger døgnfluen


question:
did god intend to
keep you stupid?

spørgsmål:
havde gud i sinde
at du forblev dum?


as autumn takes over
a movie with dandelions

mens efteråret ta'r over
en film med mælkebøtter
Friday, October 12, 2012

XIII solo-rengay

in the bath
the lady in red
with creaking bones

i badet
kvinden i rødt
med knirkende knogler


a solar driven butterfly tacks
between the tick-tocks

en soldrevet sommerfugl tokker
mellem tik-takkene


you were right
I won't throw out
the blinds

du havde ret
jeg smider ikke
persiennerne ud


back through the needle's eyes
one deaf
camel

tilbage genem nåleøjet
én døv
kamel


by midnight I've built a partner
from dreams and plastic

ved midnat har jeg bygget en partner
af drømme og plastik


through the speech center
a school of pickled
herring

gennem talecentret
en stime af marinerede
sildThursday, October 11, 2012

XII solo and experimental yotsumono

typical!
some people still walk
in sunshine

typisk!
nogle mennesker går stadig
rundt i solskin


that pop song - my melancholy
buttons still work

dén popsang - mine
melankoliknapper virker endnu


it's a far climb along the
s
e
r
o
t
o
n
i
n

l
a
d
d
e
r


det' en lang klatretur ad
s
e
r
o
t
o
n
i
n
s
t
i
g
e
nI ask stupid questions
will the lack of light
make gravity grow?

jeg stiller dumme spørgsmål
vil manglen på lys
får tyngdekraften til at vokse


Wednesday, October 10, 2012

XI

http://spokenword
I count 5 fingers
on each hand

http://dettalteord
jeg tæller 5 fingre
på hver hånd


by the knife clock
a tiny dribble of rain

ved knivblokken
en lille dryppen af regn


evensong & bells
something besides me
will end

aftensang & klokker
noget udover mig
vil ende


sleep gets nearer
with the speed of autumn light

søvnen nærmer sig
med efterårslysets hastighed


Tuesday, October 9, 2012

Day X / Dag X - solo yotsumono

tending to
repeat myself
I scratch my bum

tilbøjelig til
at gentage mig selv
klør jeg min røv


the North Start sticks
even in this storm

Nordstjernen sidder fast
selv i denne storm


at the laundry
I end a Beatles song with
la-la-la-lai

på vaskeriet
slutter jeg en Beatles sang med
la-la-la-lai


only brown rice left
I pray a little to the pizza god

kun brune ris tilbage
jeg be'r lidt til pizzagudenMonday, October 8, 2012

Modern Haiku 43.3 2012

These are the 3 haiku I had published in Modern Haiku 43.3 fall 2012. They were published in Danish and English

between two stars (that one and that) a god in our image?


mellem to stjerner (den dér og den) en gud i vort billede?


*


agape my brother hands me rotten apples


agape min broder rækker mig rådne æbler


*


hopefulful


håbefuldfuld


9th Day / 9nde dag - another case of intrapersonal communication

6, 6 & 23
playing dice with
Escher's sugar cubes

6, 6 & 23
spiller terninger med
Eschers sukkerknalder


even standing up
I loose sight of the bank ghost

selv når jeg står op
taber jeg bankspøgelset af syne


beneath the parliament
spin doctors experimenting
with krill

under regeringsbygningen
eksperimenterer spindoktorer
med krill


twelve cholesterol bombs
Via Crusis stops
by a hotdog stand

tolv kolesterolbomber
Via Crusis stopper
ved en pølsebod


in a dream I'm the one
with the paint

i en drøm er jeg ham
med malingen


arigatou very much
bitte, je voudrais un
orleng tzu

arigatou very much
bitte, je voudrais un
orleng tzuSunday, October 7, 2012

8th Day / 8nde dag

Dr. Robert's consultation
a baobab tree grows wings
and turn pink

Dr. Roberts konsultation
et baobab træ gror vinger
og bli'r lyserødt


from a room above Time
the scent of roses and coffee

fra et værelse over Tiden
duften af roser og kaffe


early October
Jehova's Witnesses
stay away

tidlig oktober
Jehovas Vidner
holder sig væk


I was a cat
before you - next incarnation
I'll be you

jeg var en kat
før dig - i næste inkarnation
vil jeg være dig


iacta alea est
and a tango for one

iacta alea est
og en tango for én


mixed up
I lost sight of the gnome
in the chutney

blandet op
jeg tabte dværgen af syne
i chutneyen2 haigaSaturday, October 6, 2012

7th Day / 7ende dag

blowing my nose
land and ocean
will keep

pudser næse
land og hav
vil holde


among the additives
some wheat derivate fermenting

mellem tilsætningsstofferne
gærer et hvedederivat


counting
the one cloud
that covers all

jeg tæller
dén ene sky
der dækker alt


on roller skates towards
a lost future

på rulleskøjter på vej mod
en tabt fremtid

Friday, October 5, 2012

6th Day / 6te dag - solo yotsumono

the eternal question
the thought first
or the neurotransmitter

I can do this: extend
the hopscotch grid with rain

rest and watch footie
the planet
will heal

the cold creeps in and
there are slugs in the cat food

det evige spørgsmål
tanken først
eller neurotransmitteren

jeg kan gøre dette: udvide
hinkeruden med regn

hvil og se bold
planeten
vil hele

kulden kryber ind og
der er snegle i kattemadenThursday, October 4, 2012

5th Day / 5te dag - solo-rengay (small-talking 2 myself)a gazillion cells
some make up
a nose

en fantasillion celler
nogle er
en næse


October starts
with insomnia

oktober begynder
med søvnløshed


stranger than paradis
random blackouts become
our stepping stones

mærkeligere end paradis
tilfældige blackouts bliver
vore trædestene


again today
a tuna buried
in 1000 tins

igen i dag
en tun begravet
i 1000 dåser


I place a rose
by the pendulum

jeg sætter en rose
ved pendulet


from a chair
half a circle drawn
in air

fra en stol
tegnes en halv cirkel
i luft

Wednesday, October 3, 2012

4th Day / 4de dag


payday
the yelling goes on
for longer

dreams & dreams
some things sticks some don't

a prayer rabbit
in the intersection
by the hookers

I should've come sooner
morning falls into
a rusty can

broken
she asks for glue

at the end
            (and at the beginning)
of the year
a tree


lønningsdag
råberiet bliver ved
længere

drømme & drømme
noget hænger fast andet ikke

en bønnekanin
i vejkrydset
ved luderne

jeg sku' være kommet tidligere
morgenen falder ned I
en rusten dåse

nedbrudt
spø'r hun efter lim

ved slutningen
           (og begyndelsen)
af et år
et træ

Tuesday, October 2, 2012

3rd Day / 3de dag - solo yotsumono

autumn
a spider simplifies
the world

back to zero
and the mirror cracked

and so these hands
remains
empty

it's a carnival
and I'm dancing too


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


efterår
en edderkop forenkler
verden

tilbage til nul
og spejlet revnede

og således forbliver
disse hænder
tomme

det' et karneval
og jeg danser ogsåMonday, October 1, 2012

2nd Day / 2den dag - solo rengay(ish)

handheld
a planet left to rot
turns clockwise

a parking meter eats
4 coins in no time

conundrum
these stairs go
up and down

I had no intentions that day
I came and went
and stayed

so autumn announced its coming
with a handful of leaves

a fluffy toy elephant
with music in the trunk
I'm alive

Monday morning
and the milk floats under the sun


*-*-*-*-*-*-*-*-*-


håndholdt
en planet efterladt til at råde
drejer med uret

et parkometer æder
4 mønter på ingen tid

gåde
disse trapper går
op og ned

jeg havde ingen intentioner den dag
jeg kom og gik
og blev

så annoncerede efteråret sit komme
med en håndfuld blade

en lådden legetøjselefant
med musik i snablen
jeg er levende

mandag morgen
og mælken svæver under solen