Friday, January 31, 2014

Vitamins / Vitaminer - haibun

Vitamins

”What do they look like?”

”What does what look like?”

”Vitamins, what do they look like?”

”I don't know.”

”How can we then be sure that they're in the pills we eat?”


midwinter
we learn to live
with the invisibles


Vitaminer
 

”Hvordan ser de ud?”

”Hvordan ser hvad ud?”

”Vitaminer, hvordan ser de ud?”

”Det ved jeg ikke.”

”Hvordan kan vi så vide, at de er i de piller, vi spiser?”


midvinter
vi lærer at leve
med de usynlige

Friday, January 24, 2014

List / Liste - haibun

List:

”OM, OM, OM” and later: ”OM shanti, shanti, shanti”

”Just on the amount. No, you can fold a plane with it” (smile)

”OM, OM, OM” and later: ”OM shanti, shanti, shanti”

dry cold
I spoke 27 words
today

18.45
the train to nowhere
on time

muscle aches
Eurasia drifts
the breadth of a hair

raga Multani
the road goes on
without meListe:

”OM, OM, OM” og senere: ”OM shanti, shanti, shanti”

”Bare på beløbet. Nej, du kan folde en flyver af den” (smil)

”OM, OM, OM” og senere: ”OM shanti, shanti, shanti”

tør kulde
jeg sagde 25 ord
i dag

18.45
toget il intetsteds
til tiden

muskel smerter
Eurasia driver
en hårsbredde

raga Multani
vejen går videre
uden mig

Saturday, January 11, 2014

Winter Dawn / Vintergry

Vinter Dawn / Vintergry


if I scratch it will it scratch? winter dawn

hvis jeg kradser det vil det ridses? vintergry

:

mostly restless in the right leg sleepless

mest rastløs i det højre ben søvnløs

:

marble eyes staring into themselves and dawn

marmorøjne stirrer ind i sig selv og daggry

:

too  e x h a u s t e d   to pray the vague winter dawn

for  u d m a t t e t  til at bede det vage vintergry

:

forget Proxima Centauri someone should lit the sun

glem Proxima Centauri nogen skulle tænde solen

:

even burning dogs across a desert we share

selv brændende hunde over en ørken deler vi


:

awakening in the nose the inherited bits of Pangaea

vågner i næsen de nedarvede dele af Panganea

:

winter dawn a superstring guitar resorts to a 3 chord blues

vintergry en superstrengsguitar falder tilbage på en 3 akkorders blues

:

not up not in bed winter dawn

ikke oppe ikke i seng vintergry

:

speechless with no one to talk to winter dawn

målløs med ingen at tale med vintergry

:

locked in dust winter dawn

lukket inde i støv vintergry

:

barely making a gull visible winter dawn

gør knap nok en måge synlig vintergry

:

warm colours of tigers in India on a winter dawn tv

varme farver på tigere i Indien på et vintergry-fjernsyn

:

in bed again and Sama Veda to melt into a winter dawn

i seng igen og Sama Veda at smelte ind i et vintergryFriday, January 10, 2014

3 ku

where I remember the Seine was the Seine on a photo

hvor jeg husker Seinen var Seinen på et foto

:

cutting it out of fog and still believing

skærer det ud af tåge og tror stadig

:

into the lower parts water and stairs

ned i de nedre dele vand og trapper

Sunday, January 5, 2014

Niels, Albert and the rose / Niels, Albert og rosen

rising from Bohr's pipe
the sound
that is a rose

in Fælledparken
Albert watches a black swan

evasive
the point where the water column
tips over

50 years later the park echoes
with guitar solos

taking a short-cut
a rebel leaves his slippers
in the quantum field

a snail on the Yantra
means rain in the hourglassstiger op fra Bohrs pibe
lyden
der er en rose

i Fælledparken
kigger Albert på en sort svane

flygtigt
punket hvor vandsøjlen
tipper over

50 år senere genlyder parken
af guitar soli

efter en genvej
efterlader en rebel sine sutter
i kvantefeltet

en snegl på Yantra'et
betyder regn i timeglasset

--
Fælledparken is the park adjacent to The Niels Bohr Institute.

Saturday, January 4, 2014

Vehicles / Fartøjer

Vehicles


It was the summer of wondrous metal vehicles. Beatles travelled to Pepper Land in a yellow submarine and some Americans went to walk on the moon (and of course half ways claiming it for themselves by planting a flag on it) crammed inside a tin can. I got car sick almost every day of the vacation; each time we went for a drive along the river Neckar in and around Heidelberg. And it was hot. The best thing I knew was visiting old castles and feel the sweet shadows that had lingered for centuries and the earthy smell of time standing still.

moon dust
we're all connected
by electric guitars
Fartøjer

Det var den sommer, der handlede om forunderlige metalfartøjer. Beatles rejste til Pepper Land i en gul undervandsbåd og nogle amerikanere tog afsted for at gå på månen (og selvfølgelig for halvvejs at kræve den for sig selv, ved at plante et flag på den) godt stuvet sammen i en tindåse. Jeg blev køresyg næsten hver eneste dag af den ferie; hver gang vi kørte langs floden Neckar i og omkring Heidelberg. Og det var hedt. Det bedste jeg vidste var, at besøge gamle borge og slotte og mærke de behagelige skygger, der havde været der i århundreder og den jordagtige duft af tid, der står stille.

månestøv
vi er alle forbundne
af elektriske guitarer
Thursday, January 2, 2014

4 x 17

plus 9 minutes I've hardly seen it the light from the sun or the self

plus 9 minutter jeg har knap nok set lyset fra sol eller selv


:


internal elevators named after a prayer I look at dust

indre elevatorer opkaldt efter en bøn jeg ser på støv


:


no snow in sight but woken up by a flock of jabbering jackdaws

ingen sne i sigte men vækket af en flok sladrende fugle


:more than 5 decades on I have darkness and second hand books to show

5 årtier og lidt til mørke og brugte bøger at vise frem