Sunday, January 31, 2016

yotsumono

broken compass
without emigration these pants
would be empty

in the meticulously designed quarter
meticulously designed people

unimagined
the moon
above the prison

I add sugar to my espresso
and a new war begins


ødelagt kompas
uden emigration ville disse bukser
være tomme

i en omhyggeligt designet bydel
omhyggeligt designede mennesker

u-indbildt
månen
over fængslet

jeg putter sukker i min espresso
og ny krig begynder


Friday, January 22, 2016

6 haiku


calculated by he pull of gravity
the birth and death
of a pizza

beregnet ved tyngdekraftens træk
en pizzas
fødsel og død

:

finding its name by pointing
we call the rock
Nail

finder navnet ved at pege -
vi kalder klippen
Negl

:

4 and ½ billion years later
the browning
of a banana

4 og en ½ milliard år senere
en banan
der bli'r brun

:

on a drawing of a planet
(yet unseen)
the name Daddy

på en tegning af en planet
(stadig uset)
navnet Farmand

:

when I die
my shadow will cling
to a waterfall

når jeg dør
vil min skygge klynge sig til
et vandfald

:

at the bottom of the ocean
a tiny bone
listening

på bunden af havet
en lille knogle
der lytter

3 haiku


a blue stone a red and a grey
slowly the hyacinth
gives up

en blå sten en rød og en grå
langsomt
giver hyacinten op

::

dustfall -
a conversation with an apple
turns monotonous

støvfald -
en samtale med et æble
bli'r ensformig

::

day moon -
left alone
it'll do nothing

dagmåne -
ladt alene
gør den ingenting

Sunday, January 17, 2016

January / januar - mixed sequence

surprisingly
mercy isn't mentioned
in the law text

that mass of shadow
isn't it a blackbird?

into the white
following footprints
not mine

                          the 'realer than real' colours
                          of early cinemascope
                          how well they fit
                          Bardot
                          and Saint Tropez

January
by moving a chair
the world changes

a day of silence? not really
it was full of Haydn's string quartets

hoar frost
a name becomes part
of the dictionary

...

overraskende nok
er medmenneskelighed ikke nævnt
i lovteksten

den dér klump af skygge
er det ikke en solsort?

ind i det hvide
følger jeg fodspor
der ikke er mine

                 de der 'virkeligere end virkelig' farver
                 i tidlig cinemascope
                 hvor passer de fint
                 til Bardot
                 og Saint Tropez

januar
ved at flytte en stol
forandres verden

en dag i stilhed? ikke helt
den var fyldt af Haydns strygekvartetter

hård frost
et navn bliver del
af ordbogen

Tuesday, January 12, 2016

the man who wasn't there / manden der ikke var der

again not there
the man who sold
the world

mixing with ordinary folks
the clouds touching ground

'I'
the first mistake
in poetry

when the man
who wasn't there
had left the room
everyone left was marked
with a black star

deep in the shadows
the ominous twinkle
of diamond dogs

paralysed there's only
the gift of sound and vision

heroes?
no, just making our way
from dawn to duskigen er han er ikke
manden
der solgte verden

blandt almindelige mennesker
skyerne der rører jorden

'jeg'
den første fejl
i digtning

da manden
der ikke var der
havde forladt værelset
var alle tilbageværende
mærket med en sort stjerne

dybt inde i skyggerne
det ildevarslende glimt
af diamant-hunde

lammet er der kun
synets og hørelsens gave

helte?
nej, vi klarer os blot igennem
fra daggry til aften

Monday, January 11, 2016

Trapeze / Trapez


Trapeze / Trapez
(mash-up of Bowie's Heroes and Wenders' Wings of Desires)quite funky that there rebel rebel on the stakes and wheels
temmelig funky den dér rebel rebel på hjul og stejleone door creaks this much life in concrete
én dør knirker så meget liv i betonempty last bus a drunkard sings Internationale
tom sidste bus en dranker synger Internationale


accept it! the talk will dissolve you
acceptér det! snakken vil opløse diga tyrant dies to assume another form light refracts in a rose
en tyran dør for at antage en anden for lys spaltes i en rose


take me to the river what was that first verse?
før mig til floden hvordan var det dér første vers?along the pavement people rocking back and forth with glue bottles
langs fortovet folk der rokker frem og tilbage med limflasker


a second night now you want something
nat nummer to nu vil du mig nogetwrapped in silver foil we recite poetry rats run in the walls
pakket ind i sølvfolie reciterer vi poesi rotter løber i væggenescream all you want the dogs wear diamond collars
skrig alt du vil hundene har diamanthalsbåndwe could fly the wall is painted with silly men
vi kunne flyve væggen er malet med fjollede mændthere was an angel falling the guitarist smokes a lot
der var en faldende engel guitaristen ryger megetthe singer goes into cramps I have a secret borne in Arabia
sangeren går i kramper jeg har en hemmelighed født i Arabienon the streets of Kreuzberg der Eisenmann nennt sich Joe
på Kreuzbergs gader der Eisenmann nennt sich Joesomeone lives in the elevator on the other side no lights
en eller anden bor i elevatoren på den anden side ingen lyswhen he dreams of her she's a swan but the cirkus left early
når han drømmer om hende er hun en svane cirkusset forsvandt tidligteventually he'll serve her pizza time will go now
før eller siden vil han servere pizza for hende nu vil tiden gåwhen the child was a child he didn't know he was a child*
da barnet var et barn vidste han ikke at han var et barn*


.. * Lied Vom Kindsein – Peter Handke, Wings of Desire, Wim Wenders, 1987

published at A Hundred Gourds 

2012 

Sunday, January 10, 2016

yotsumonoVeni, Creator Spiritus ...
22 millionaires
chase a ball

the sympony of the thousands
just a few millimetres thick

infirma nostri corporis
yet the clouds
touch the ground

rainsnowsleet
and yet ... and

Veni, Creaor Spiritus ...
22 millionærer
jager en bold

de tusindes symfoni
kun få millimeter tyk

infirma nostri corporis
og dog rører
skyerne jorden

regnsneslud
og dog ... og
the Latin phrases are from Mahler's 8th symphony, "Symphony of the Thousands" 

Update in the Living Haiku Anthology database

For what it's worth, my page in the Living Haiku Anthology's database (the world's largest I'm told; a wonderful task undertaken by Don Baird and Hansha Teki) has been updated with what I have had published in various journals in 2014 and -15. As I rarely submit anything to haiku journals  these days the entries aren't that many, but do take a look if you're interested:

Click here

Thursday, January 7, 2016

haiku

first dream
two onions
make each other cry

første drøm
to løg
får hinanden til at græde

:


snow in the forecast
I dissect
a clementine

sne i vejrudsigten
jeg dissekerer
en clementin

:


first reading
a local version of the universe
(blind drunk)
fills the café


første læning
en lokal version af universet
(hamrende beruset)
fylder cafeen


:


with wind around me I reject the concept of fish

med vind omkring mig forkaster jeg ideen om fisk


:


Nostradamus' cherry jam ...
there's a scratch
in 'One Love'


Nostradamus's kirsebærsyltetøj ...
der er en ridse i
'One Love'

Tuesday, January 5, 2016

PILLow

clear 'morning'
an airplane flies inside the space
of my surrealistic pillow

PILLow?
ah, now I get it. :-D

before I cleaned my glasses
ships got lost between the pens
and the ashtray

like clouds
Malleus Maleficarum
takes on different shapes
like counter terrorist acts
or immigrant laws

shaking my head
the world falls back
out of joint

the swine inside the pig
sets the agenda

just show me one example
of guns
leading to (absolute) freedomklar 'morgen'
et fly flyver rund i rummet
i min surrealistiske pude

PILLow?
ha, nu forstår jeg :-D

før jeg rensede mine briller
forsvandt skibe mellem pennene
og askebægeret

som skyer
antager Malleus Maleficarum
forskellige former
så som anti-terror-
og flygtningelove

ryster mit hovede
og verden falder tilbage
til ude af led

svinet inde i grisen
sætter dagsordenen

vis mig bare eet eksempel på
at våben
leder til (absolut) frihed

Monday, January 4, 2016

yotsumono

New Year
in the 'first' world they think about
what not to eat

wow, that's something!
a wide blue sky!

4 days later
my shadow
comes back

temporary border control
misery gets pushed back South


Nytår
i den 'første' verden tænker de over
hvad de ikke skal spise

wow, det er da noget!
en høj blå himmel!

4 dage senere
kommer min skygge
tilbage

midlertidig grænsekontrol
elendigheden skubbes tilbage mod syd