Tuesday, July 22, 2014

blue / blå

blue


cerebral fluid in a pocket white matter describes a circle

:

a small (b)rain not associated looks just like

:

cells transmitting a signal to the region of dwarfs

:

long fibers of gravity communicate as we de-velop

:

higher locations near historical thought

:

82000 kilometres of female motors

:

red nuclei upwards within the hemispheres

:

claim of forgetfulness in the railroad foremanblå


hjernevæske i en lomme hvid materie laver en cirkel

:

en lille hjerne ikke forbundet ligner præcis

:

celler afgiver signaler til dværgenes region

:

lange fibre af tyngdekraft kommunikerer mens vi ud-vikles

:

højere steder nær historiske tanker

:

82000 kilometer af kvindelige motorer

:

røde kerner opad indenfor halvkuglerne

:

krav om glemsel i jernbaneformanden
Saturday, July 19, 2014

table / bord


two rows added to the borders collapsed

to rækker lagt til de nedbrudte grænserthe model allows for a field near Berlin

modellen tillader en mark nær Berlinon a drawing of a floating man dead insects

på en tegning af en svævende mand døde insekternewly formed parents refurbish the creed

formet for nylig forældre renoverer trosbekendelsenweakness in the bee is 3,995 quotations on 'a square surface'

svagheder i bien er 3.995 citater omkring 'en kvadratisk overflade'a man after God's heart examined in a single lyre

en mand efter Guds hjerte undersøgt i en enkelt lyrerecitations of ochre (yellow) appears in his sarcophagus

okkers (gul) recitationer træder frem i hans sakrofaga branch of generals resonates in the guts

en gren af generaler resonerer i indvoldene


Tuesday, July 15, 2014

contrails / jetstriber

reddened they dissolve contrails across

rødmende mens de opløses jetstriber på tværs


:


after the shelling his voice taken by death

efter bombardementet hans stemme taget af døden


:


one date or two again she asks her son who he is

én dadel eller to hun spørger igen sin søn om hvem han er


:lost in a wartime childhood (re)playing war

fortabt i en krigstids barndom legende krig (igen)


:


where prophets prayed burning sky

hvor profeter bad brændende himmel


:


the only one left she gathers food among ruins

den eneste tilbage samler hun mad blandt ruiner


:


wholy holy holy any wall becomes a crying wall

helt hullet hellig enhver mur bli'r en grædemurSaturday, July 12, 2014

G

in the mass a partial result of common time


a lump to calculate theorists


fourth language deals with creation


find a balance between secret work and nightmares


discomfort unable to return a female horse


past humans describe specialised vocabularies for two and four


knowing to measure the first major distinction


a way assigns the smaller problem to space


i massen et delvist resultat af fælles tid


en klump til at beregne teoretikere med


fjerde sprog bruges til skabelsen


find en balance mellem hemmeligt arbejde og mareridt


ubehag ude af stand til at aflevere en hun-hest


fortidige mennesker beskriver specialiserede ordforråd for to og fire


viden til at udmåle den første større forskel


en måde henviser det første mindre problem til rummet
Friday, July 11, 2014

"I love you"

The temperature and humidity has gone down a bit. I can breathe again. The guy downstairs tries to sing along to a tune I can't hear. He's drunk and heavily medicated. I catch an “I love you”. That's it.

background radiation the whisper of our ancestors........................................................................
Temperaturen og luftfugtigheden er faldet en smule. Jeg kan ånde igen. Fyren nedenunder prøver at synge med på en melodi, jeg ikke kan høre. Han er fuld og kraftigt medicineret. Jeg fanger lige et ”I love you”. Det er det.


baggrundsstråling vore forfædres hvisken
ku

always not as expected future

altid ikke som forventet fremtiden


:


it's sweat and nature works

det' sved og naturen virker


:


I; literally me in the eyes of

jeg; bogstavelig talt mig for øjnene af


:


insanely 7 billion of us in space

sindsygt 7 milliarder af os i rummet


:


criss-crossing Abraham's sky metal rage

på kryds og tværs over Abrahams himmel metalvrede


:


at the foot of the lamp insect death spot

ved foden af lampen et sted for insektdødMonday, July 7, 2014

responsorium II

going through the motions mindless morning

gennemgår rygradshandlingerne fraværende morgen


                                            I had one and lost it then found another

                                           jeg havde én og mistede den så fandt jeg en anden


that circle an arm can describe on good days

den cirkel en arm kan lave på gode dage


                                          I got up and got past

                                          jeg kom op og kom forbi


smelling myself brings me back to me and not to someone else

at lugte mig selv tager mig tilbage til mig og ikke til en anden


                                          I've been seing pictures like that again

                                          jeg har set billeder som dét igen


someone should get them inside while they're good

nogen sku' få dem indenfor mens de er gode


                                         it's eating off the wood of the stairs

                                         den spiser af trappens træ


after it's gone another in it's place

efter dens forsvinden en anden på dens plads


                                         it flutters in the edge of my eyesight

                                         det flagrer i udkanten af mit syn


by double windows it has a doubled right side

ved dobbelte vinduer har den en fordoblet højre side


                                        sleep could do that get rid of the night

                                        søvn ku' gøre dét få natten til at forsvinde

fabric / vævning

fabric

going through the motions through mindless morning matters in the absence of birdsong my brain comes up with ”Oye Como Va” and I'm sure my eardrums react to fictional congas

on tv they show the vast amounts of garbage left behind after a music festival

sultry heat
unwillingly I start a collection
of dead flies
vævning

fraværende går jeg gennem morgenens rituelle handlinger i fraværet af fuglesang kommer min hjerne op med ”Oye Como Va” og jeg er sikker på at mine trommehinder reagerer på indbildte congas

tv viser de uhyrlige mængder af affald ladt tilbage efter en musikfestiva

lummerhede
ufrivilligt starter jeg en samling
af fluer

Sunday, July 6, 2014

repitition / gentagelse


repetition


on my evening walk I pass the empty house with the hollyhocks outside and I remember I forgot the scissors I reminded myself to bring on yesterday's walk

most of the flowers have dropped anyway

sunset contrails
I catch my reflection in
Corea's Windows
gentagelse

på min aftentur går jeg forbi det tomme hus med bonderoserne udenfor og jeg kommer i tanker om at jeg har glemt den saks jeg mindede mig selv om at tage med i går

de fleste af blomsterne er alligevel faldet af

solnedgangsjetstriber
jeg fanger mit spejlbillede
i Corea's Windows

responsorium

slipping into it my sweaty meform

                               damned chorus always off tune

paralysed in a Goldilock Zone. brain

                               through a flock of geese gravity

rules for eating anything metal counts

                               the last word in use 'gun'

that yellow stain 23 steps from nowt

                               the past of an imaginary figure rotten

on Thursdays men think about fish

                               we do this keep history opensmutter ned i den min svedende migform

                                 forbandede omkvæd altid falskt

lammet i en Goldilock Zone. hjerne

                                 gennem en flok gæs tyngdekraft

regler for at spise alt af metal tæller

                                  det sidste ord i brug 'våben'

den der gule plet 23 trin fra intet

                                  en fantasifigurs fortid rådden

om torsdagen tænker mænd på fisk

                                  vi gør dette holder historien åben
Saturday, July 5, 2014

solo yotsumono

fingerprint analysis
he says he'll be going
to Luxor

in the periphery of my vision
a blue thing I mistake for a screen

crawling the double helix
an organ
for storing songs

that promise of thunder
why isn't it fulfilled?


fingeraftryksanalyse
han siger han vil tage
til Luxor

i periferien af mit synsfelt
en blå ting jeg tror er en skærm

kravlende op ad den dobbelte spiral
et organ
der kan lagre sange

det der løfte om torden
hvorfor indfries det ikke?