Thursday, July 11, 2019

some summer haiku 2019


this is summer
           I’m partly out
           of the stone


dette er sommer
             jeg er delvist ude
             af stenen


.


I forget
          the heat’s
          an extra skin


jeg glemmer
                  varmen er
                  en ekstra hud


.

Lethe
        wish
        I
        could
        sail


Lethe
        ønsker
        jeg
        kunne
        sejle

.


dusty icon
         I have no
         third person I


støvet ikon
          jeg har ikke noget
          tredje persons jeg


.

de la Rue’s collected Magnificats
                                 the rose geranium’s first flowers


de la Rues samlede Magnificat
                                rosengeraniens første blomster


.


an outdoor restaurant full of voices

en udendørs restaurant fuld af stemmer


.

checking the state of the garlic listening to the wind

undersøger hvidløgets tilstand lyttende til vinden

.

peas too?!
this expanding
allergy


også ærter?!
denne voksende
allergi

.


slowly learning
           more you
           than I
           in this solitude


lærer langsomt
         mere du
         end jeg
         i denne ensomhed


.


opening the door in more ways than one
should The Omnipresent drop by


åbner døren i mere end én betydning
hvis Den Allestednærværende skulle komme forbi


.

yellowed with age the paper I am unwritten

gulnet af alder dét papir jeg er ubeskrevet


.


finding
and old drawing

not sure
what I was

thinkingfinder
en gammel tegning

ikke sikker på
hvad jeg

tænkte


.


frankincense
what’s
left


frankisk røgelse
det
der’ tilbage


.


shrieking
that’s the swifts

skrigende
dét er mursejlerne

.


another
morning
terror

you’re
back

on
your
kneesendnu
en
morgenvånde

du’
tilbage

knæ


.


heat and that’s all you can think about


hede og der er alt du kan tænke på


.


careful ’round that tooth
             sometimes only loosely
             present


forsigtig med den tand
              nogle gange kun løst
              til stede

.


unfocused
               ‘have mercy’
                becomes a butterfly


ufokuseret
               ’forbarm dig’
                bliver til en sommerfugl
Monday, April 1, 2019

spring ku 2019 / forårs-ku 2019


North Star
          was that tooth that loose
          yesterday?


Nordstjernen
           var den tand så løs
           i går?


.now

                for a while

there’s
the blackbird

                probably more pollen

you couldn’t
hear

                than angels


.

ah

               for en tid

dér
er solsorten

              sikkert flere pollen

du ikke
ku’ høre

              end engle


.

1959 by Grand Canyon and now not

1959 ved Grand Canyon og nu ikke

.


I talk very loud to dad and watch how my words slow down as they reach mum … if they do

checking

                 it’s that time
                 of year

the half-life
of mum’s

                 when I dream of
                 Aegean blue

imaginary
guests

                 but have to settle
                 for olives

.

Jeg taler meget højt til far og ser hvordan mine ord bliver langsommere som de når mor … hvis de når hende


checker

                det er den tid
                på året

halveringstiden
for mors

                hvor jeg tænker
                på ægæisk blå

fantasigæster

                men må nøjes
                med oliven

.

fried salmon
and Agnus Dei

strangely at home
in this 15th century mass


stegt laks
og Agnus Dei

mærkeligt hjemme
i denne 15nde århundredes messe

.

almost no snow this winter
but the discovery
of Pierre de la Rue


næsten ingen sne denne vinter
men opdagelsen
af Pierre de la Rue

.

Missa Tous les Regretz
          the first
          lacewing


Missa Tous les Regretz
          den første
          guldøje

.

turning the nameless
plant’s leafless side
towards the sun

misere nobisdrejer den navnløse
plantes bladløse side
mod solen

miserere nobis

.

NOW the blue shoes are finish
winter came
winter went


NU er de blå sko færdige
vinteren kom
vinteren gik

.

barely no honey left
daffodils
up through the soil


næsten ingen honning tilbage
påskeliljer
op gennem jorden


.


running eyes so it has come to this

løbende øjne dét er hvad det er kommet til

.

first mosquito as confused as me

første myg så forvirret som mig

.

mating alder trees
I rewrite my
”in case of death”
note

elletræer der parrer sig
jeg omskriver min
”i tilfælde af død”
note

.

Missa Tous les Regretz: Mass based on a popular song (tous les regretz; parody mass) by Pierre de la Rue (c. 1452 – 20 November 1518) in this case. Other composers like Orlando di Lasso (Lassus) also wrote masses over this song.

Thursday, September 28, 2017

Songbows / Sangbuer - ku


the white wall I cannot not any longer avoid

den hvide væg jeg ikke længere ikke kan undgå

:

you should sleep as if it’s a bridge

du sku’ sove som om det’ en bro

:

watching it turn psalms and the talking dead

ser på det vender salmer og de talende døde

:

songbows to write a face on lead curtains

sangbuer for at skrive et ansigt på blygardiner

Friday, June 30, 2017

Shakey's Grave / Shakeys grav - haibun


Shakey’s Grave

“An astrobiologist gives a talk about the ever-moving grave of Shakespeare. “At first it’s here, then it’s there. It’s in a backyard cat in Hamburg, then in a paper lamp in Hanoi. It’s in The Holy Trinity Church in Bradford-on-Avon, then it’s in a vending machine in the Vatican. It’s in the left eye of a statue of Hercules in Firenze, then in a sausage seller’s garden in Vanløse. It’s in ...” I give up and step out in the rain drenched street to begin my journey home. It’s a 1 hour walk and I can hear the bones rattle in the matchbox I have in my shirt pocket …”

“But you never wear a shirt”, says K. jealous of my interest in another deceased writer.
“In this story I do”, I say and stick out my tongue.
K. is faster than his own shadow and manages to catch my tongue in a mouse trap.
“That’ll teach you!” he says grumpily.
“Gther thererthere rher ddre!” I yell.
“Sorry, mate. I don’t speak Gtherish”, he says and starts emptying a box of cornflakes sowing them together two by two. “See! Butterflies!”

all day rain
I watch a fly
sleep

Shakeys grav

”En astrobiolog holder et foredrag om Shakespeares omkringfarende grav. Først er den her, så er den der. Den er i en baggårdskat i Hamborg, så er den i en papirlampe i Hanoi. Den er i Den Hellige Treenigheds Kirke i Bradford-on-Avon, så er den i en kaffeautomat i Vatikanet. Den er i det venstre øje på en Herkulesstatue i Firenze, så er den i den pølsemands have i Vanløse. Den er ...” Jeg giver op og træder ud på den regnvåde gade for at påbegynde min rejse hjem. Det er en gåtur på 1 time og jeg kan høre knoglerne rasle i tændstikæsken i min skjortelomme ...”

“Men du går aldrig med skjorte”, siger K., der er jaloux på grund af min interesse for en anden afdød forfatter.
“I denne her historie gør jeg altså”, siger jeg og rækker tunge ad ham.
K. er hurtigere end sin egen skygge og lykkes med at fange min tunge i en musefælde.
“Doddderrr gdidder adddrr!” råber jeg.
”Beklager, kammerat. Jeg forstår ikke gdidderisk”, siger han og begynder at tømme en æske cornflakes, som han syr sammen to og to. ”Se! Sommerfugle!”

heldagsregn
jeg ser på en flue
der sover

Tuesday, May 16, 2017

drops / dråber - haibun


In this village we turn into drops of liquid each day between 12 and 12:05. Then we solidify again. At 12:05:0001 (approximately). There no ’scheme’ as to who turns to what liquid. Some become water, some to oil (vegetable or mineral), some to wine and some to drops of what is called soft drinks: sugar saturated bubbly liquids void of any naturally occurring substances but water and in summer that’s down right unfortunate. Ever so often a fly or a wasp will sit sucking up the sugar when the solidification happens and that person will be half human half insect for the next almost 24 hours. You can loose a lot of friends in 24 hours … or less.

fitting into the rain
as naturally as into my skin
oddly white...:::...


I denne landsby forvandles vi til dråber af væske hver dag mellem 12 og 12.05. Derefter bliver vi faste igen. Klokken 12:05:0001 (cirka). Der er ingen plan over, hvem der bliver til hvad. Nogle bliver til vand, nogle til olie (vegetabilsk eller mineralsk), nogle til vin og nogle til dråber af det, der kaldes bløde drikke: sukkermættede boblende væsker blottet for naturligt forekommende substanser bortset fra vand, og om sommeren er det rent ud sagt uheldigt. Fra tid til anden vil en flue eller en hveps sætte sig og suge sukker i det øjeblik, størkningen indtræder, og så vil den person være halvt menneske og halvt insekt i det næste døgn. Man kan miste mange venner på et døgn … eller mindre.

passer ind i regnen
så naturligt som ind i min hud
mærkværdigt hvid

Saturday, April 22, 2017

My Favorite Things 2013


My Favorite Things


spiraling off incense sticks My Favorite Things Coltraneian

hvirvler fra røgelsespinde My Favorite Things Coltraneske


left one shoe in a raga in Harlem

efterlod én sko i en raga i HarlemLady Morphine in A-Minor this sleep in longing

Fru Morfin i A-mol denne søvn i længselwhat the hell's with these birds? my left head turns

hvad helvede sker der med disse fugle? mit venstre hoved drejerthe falling upwards of feet not mine and a half-smoked cigarette

fødders fald opad ikke mine og en halvrøget cigaretnot fair the song doesn't exist unless I hear it

ikke retfærdigt sangen findes ikke med mindre jeg hører denbetween the bricks a view to another dance

mellem murstenene et kig til en anden danstuck me in with a needle in your eye

put mig med en nål i dit øjedressed in flames she merges with organs

klædt i flammer bli’r hun ét med orglersingular plurality music bound by time and trouble

entalligt flerfoldighed musik bundet til tid og problemercarving a shenai from a bone once in God's thought

skærer en shenai fra en knogle engang i Guds tankeno snakes to tame the untameable a basket of rotting grapes

ingen slanger at tæmme det utæmmelige en kurv af rådnende druerhousehold fairies in ampules barely glass barely light

hjemme-feer in ampuller knap glas knap lys

Friday, April 21, 2017

Vaccum / Vakuum


His wife sucked in things. She had a vacuum inside her. Or a magnet. A black hole perhaps, though he discarded the latter two options due to his keen observations. A magnet would only attract objects containing iron and if it was a black hole the solar system would be gone as well. And it wasn’t. He’d notice that, he thought. So it must be a vacuum, he concluded and he thought he was clever.

up and down mostly down spring rain


But she sucked in things. His favourite pipe would rush off the table and into her body just like his maps of the former world orders, those pre 1945, the porcelain figurines he inherited from his grandparents (on his mother’s side), his scout’s knife (the one he nicked from his mate because he had two and made to look more used than it was by rubbing brown food colouring into the wooden handle), half the chess pieces (hand carved horn) and his best trousers, those 3 sizes too large and with holes, splotches and stains with stories to tell. Things he loved and felt comfortable with. To be fair, she also sucked up stuff of her own … and the daughter’s hamster.

standing still the birch prepares for spring

… and she didn’t seem to notice or even mind. When his Miles Davis Box Set containing 20 CDs went into her through her left armpit she just released a small burp and scratched it (the armpit not the Box Set) and kept on adding stitches to her Saint Francis Preaches to the Birds embroidery large enough to cover the front of the house and asked if there was any coffee left. Where it all went was – and still is – a mystery. She didn’t get bigger nor did she rattle when she walked but once a year, usually on Bright Sunday (and that always falls on a different date, as you might know, the maths behind fixing the day for our Saviour’s Resurrection being so complex even the Holy Ghost would scratch its head (immaterial or not)) everything she had absorbed during the year would come flying out of her again ending up in the exact spot from whence they were sucked. That’s why he put up with it.

60th spring
will my allergy go
before I do?

“What’s that, dear?” she said.
“That’s why I put up with, I said”.
“Put up with what, dear?”
“Ah, nothing, love. Should I make some more coffee?”
“You do that, dear”.


...Hans kone sugede ting op. Hun havde et vakuum indeni. Eller en magnet. Eller et sort hul måske, selvom han forkastede de to sidste muligheder qua sine skarpsindige observationer. En magnet ville kun tiltrække ting, der havde jern i sig, og hvis det var et sort hul, ville solsystemet være forsvundet. Og det var det ikke. Dét ville han have lagt mærke til, tænkte han. Så det må være et vakuum, sagde han til sig selv, og syntes han var klog.

op og ned mest ned forårsregn

Men hun sugede ting til sig. Han yndlingspibe ville rutsje af bordet og ind i hendes krop ligesom hans kort over fortidige verdensordener, dem fra før 1945, porcelænsfigurerne som han havde arvet fra sine morforældre, hans spejderkniv (dén han havde stjålet fra sin kammerat, der havde to, og som han havde ældet ved at gnide sovsekulør ind i træskæftet), halvdelen af skakbrikkerne (håndskåret horn) og hans bedste bukser, dem var var 3 numre for store og med huller og pletter og plamager, der var fulde af historier. Ting han elskede og følte sig godt tilpas i og med. Når ret skal være ret, sugede hun også sine egne ting op … og datterens hamster.

stående stille forbereder birken sig på forår

… og hun syntes ikke at lægge mærke til det eller have noget imod det. Da hans Miles Davis Boks Sæt med 20 CD’er gled ind i hendes venstre venstre armhule, bøvsede hun kun en smule og kløede den (armhulen ikke boksen) og fortsatte med at brodere på det store Sankt Frans Prædiker for Fuglene korsstingsbroderi, der var stort nok til at dække husets facade og spurgte, om der var noget kaffe tilbage. Hvor det alt sammen blev af var – og er stadig – et mysterium. Hun blev ikke større og raslede heller ikke, når hun gik, men én gang om året, sædvanligvis Påske Søndag (og den falder sjældent på den samme dato, som De véd; matematikken der ligger til grund for at fastsætte dagen, hvor vor Frelser Genopstod er så kompliceret, at selv Helligånden klør sig i nakken (immateriel eller ej)), hvor alt hun havde opsuget i løbet af året ville komme flyvende ud af hende igen og lande præcis der, hvorfra de var blevet suget væk – eller op eller hvordan, det nu var. Det var derfor, han fandt sig i det.

60nde forår
vil min allergi dø
før mig?

”Hvad sagde du, min ven?”
”Jeg sagde, det er derfor jeg finder mig i det”.
”Finder dig i hvad, skat?”
”Ingenting, min kære. Sku’ jeg lave noget mere kaffe?”
”Gør du bare det, skat”.

Tuesday, April 18, 2017

(untitled/uden titel)
phone don’t phone
isn’t it too cold to make
a dentist’s appointment?

gosh I repeat I repeat
my self and my echo

out of nowhere
trained dogs
from the invisible circus

not that reliable spring

at the center of the world wind

stretching and bending
a finger a leg a thought
I age

watching ink dry
one dopamine molecule stirs

in the desert’s waiting room
penguins build
a pyramid for shoes
ring ring ikke
er det ikke for koldt til at lave
en tandlægeaftale?

mand jeg genta’r genta’r
mig selv og mit ekko

ud af ingenting
dresserede hunde
fra det usynlige cirkus

ikke så troværdigt forår

i midten af verden vind

strækker og bøjer
en finger et ben en tanke -
jeg ældes

ser blæk tørre
eet dopaminmolekyle ryster

i ørkenens venteværelse
bygger pingvinger
en pyramide til sko

Sunday, April 16, 2017

spring 2017 / forår 2017


passing the young tree in bloom at dusk


               we are
               what light
               makes
               of us


går forbi det unge træ i blomst i tusmørke


                vi er
                hvad lyset
                gør
                os til