Tuesday, May 31, 2011

haikusudden weight -
my red bucket unaffected
by the thunder


en pudselig tyngde -
min røde spand uberørt
af tordenvejret

Monday, May 30, 2011

haikuharbour sponge-cake visit with the Atlantic


havn sandkagebesøg hos Atlanten


haikufluffy dandelions -
if this land had mountains
they'd have cute names


lådne mælkebøtter
hvis vi havde bjerge
havde de søde navne

Thursday, May 26, 2011

(gendai) haikumy face multiplied
in a cigar
I overturn a dictator


mit ansigt mangedoblet
i en cigar
jeg vælter en diktator

Wednesday, May 25, 2011

monostichhow a boy emptied the ocean fingerless


hvordan en dreng tømte havet uden fingre

Tuesday, May 24, 2011

(man and apples)empty snakeskin -
what is it with
man and apples?


tomt slangeskin -
hvad er det der
med mennesker og æbler?

haikuwhite and purple -
the scent of lilacs
is a ladder too


hvid og lilla -
syrenernes duft
er også en stige

Monday, May 23, 2011

around EasterPalm Sunday
I ride my bike
to town


Palme Søndag
jeg rider på min cykel
til byen

*

Palm Sunday
a red dingy upside-down
in the garden


Palme Søndag -
en rød dippedut omvendt
i haven

*

Palm Sunday
after service the priest puts on
his cowboy-gear


Palme Søndag
efter gudstjenesten tager præsten
sit cowboy-dress på

The Patriarch / Patriarken

yellow eternities
I know nought about
box folding machines

gule evigheder
jeg ved intet om
kassefoldemaskiner

*

crossing out
parts of creation - the Patriarch
with the red pen

med en rød pen
krydser Patriarken dele
af skabelsen over

*

counting holes in water
the zealous Patriarch
by the Red Sea

tæller huller i vandet -
den nidkære Patriark
ved Det Røde Hav

*

30 dust bunnies
on a used shoelace
a ladder for any soul

30 nullermænd
på et brugt snørebånd
en stige for enhver sjæl

*

throwing sticks
for St. Christopher the Patriarch
gets a tennis elbow

kaster pinde
for St. Kristoffer – Patriarken
får tennisalbue

*

badminton
on The Holy Mountain - a novelty
long prayed for

badminton
på Det Hellige Bjerg – en nyhed
som er bedt for længe

*

dead and smiling
the elder left his shoes
under the bed

død og smilende
staretsen lod skoene stå
under sengen

*

lifting up his sticharion
the Patriarch cools his feet
in the sea of unchange

han løfter op i sticharion
Patriarken køler sine fødder
i uforanderlighedens hav

*

raging against
tight trousers the Patriarch
calms down on frankincense

efter at have raset
over stramme bukser falder Patriarken
til ro på røgelse

*

a sermon for birds
the Patriarch tells them about
the sin of flying

en prædiken for fugle -
Patriarken fortæller dem om
flyvningens synd

*

egg whites and ropes
the fallen world raised
an antstep

æggehvide og reb
den faldne verden løftes
et myreskridt

*

swimming in myron
the Patriarch doing a lightyear
of backcrawl

svømmer i myron
Patriarken tager et lysårs
rygcrawl

*

dreaming of deserts
the Patriarch turns on the AC
in spite of Lent

en drøm om ørkener
Patriarken tænder for air-condition
på trods af fasten

*

the Virgins Garden -
on a stroll the Patriach sees
his adolescent fantasies

Jomfruens Have -
på en gåtur ser Patriarken
sine pubertets-fantasier

*

1200 prostrations -
the Patriarch is tempted
by soft carpets


1200 prostrationer -
Patriarken fristes
af bløde tæpper

*

measuring the sky
the Patriarch makes sketches
for a cherub playground


mens han opmåler himlen
tegner Patriarken skitser
til kerubernes legeplads

*

kissing an icon -
the Patriarch suddenly yearns for
sage sprinkled omelet


kysser en ikon -
Patriarken får pludselig trang til
omelet med salvie

*

over bridges
under bridges – the Patriarch
practising loops


over broer
under broer – Patriarken
øver sig på loops

*

fly hunting
the Patriarch's elastic
komboskini


fluejagt
Patriarkens elastiske
komboskini

*

rooting up
laughter where he finds it
the Patriarch with a migraine


fjerner latter
hvor end han finder den
Patriarken med migræne

*

after vesper
the Patriarch and his gartner
weed out questions


efter vesper -
Patriarken og hans gartner
luger spørgsmål ud

*

Jim Jarmusch
in a sit-com – the Patriarch finally sees
the end of all things


Jim Jarmusch
i en sit-com – endelig ser Patriarken
altings endeligt

*

watching butterflies -
the Patriarch mends
his paper wings


kigger på sommerfugle -
Patriarken reparerer
sine papirvinger

*

in his beard
birds and dry skinned lizards -
the Patriarch has friends


i skægget
fugle og firben med tør hud -
Patriarken har venner

*

a little Armstrong
and Gershwin sneeks in -
the humming Patriark


en smule Armstrong
og Gershwin sniger sig ind -
den nynnende Patriark

*

headcold -
the non-Japanese Patriarch blows
his nose in a kigo


forkølet -
den ikke-japanske Patriark pudser
næse i et kigo

*

orchard inspection -
the Patriarch excommunicate
every first apple


inspektion af frugthaven -
Patriarken ekskommunikerer
det første æble

---
(updated June 15, 2011)