Monday, May 27, 2013

ku

pollen count
I lay tarot cards
for an apple

pollental
jeg lægger tarot
for et æble

:
:

refrigerator tomb
4 or 5 carrots
mummified

køleskabsgrav
4 eller 5 gulerødder
mumificerede

:
:

shirsasana
the wall clock
is driven by ants

shirsasana
væguret drives
af myrer

:
:

almost summer
I add vocabulary
to my vocabulary

næsten sommer
jeg lægger ordforråd
til mit ordforråd

:
:


Sunday, May 26, 2013

ku

long before the lilacs 1 and 0

længe før syrenene 1 og 0
low pressure my Zenith undisturbed

lavtryk mit zenit uforstyrret

Tuesday, May 21, 2013

Cake / Kage

Cake

I lift up my grandson to say hello. He's been busy all day playing with his visiting cousins and enjoying the speed of his push bike. He looks at me as if I'm a stranger and points to the birthday cake. I haven't got a chance.

sultry heat
a wave rises and falls
on the spot--*--


Kage

Jeg løfter min dattersøn op for at sige hej. Han har haft travlt hele dagen med at lege med sine kusiner og fætre, der er på besøg, og med at nyde hurtigheden af sin sparkecykel. Han kigger på mig, som var jeg en fremmed og peger på lagkagen. Jeg har ikke en chance.


lummerhede
en bølge går op og ned
på stedet

Friday, May 17, 2013

25C / 25C

25C

I admit I'm a Pavlovian creature. When I heard the weatherman reporting that we have had more than 25 degrees (Celcius) I go the freezer for ice-cream. “I screama, you screama, we all screama for ice-creama”, as Tom Waits, John Lurie and Roberto Benigni yelled while banging on the prison bars in ”Down by Law”. There's only some green soda-pops from last summer left. That'll do. Then I give myself a hair-cut.


summer carnival how white can white people be?--*--

25C

Jeg indrømmer, at jeg er et Pavlovsk væsen. Da jeg hørte vejrmanden sige, at vi havde haft over 25°, går jeg ud til fryseren efter is. “I screama, you screama, we all screama for ice-creama”, som Tom Waits, John Lurie og Roberto Benigni råbte, mens de bankede på fængselstremmerne I “Down by Law”. Der er kun nogle grønne sodavandsis fra sidste sommer tilbage. Det får du. Så klipper jeg mig selv.


sommerkarneval hvor hvide kan hvide mennesker være?

Thursday, May 16, 2013

lynx / los

A new book of linked verse is in the make. In the meantime this:
pink pills
tribesmen trippin' over
trivialities

lyserøde piller
stammefolk tripper over
trivialiteter


in a hidden room
fluffy teddies mate with moths

i et skjult værelse
parrer plysbamser sig med møl


dragon's egg
around Terpsichore's pond
only narcissus grow

drageæg
omkring Terpsichores dam
vokser kun narcissus


dead on its feet
the lynx eats a cushion

dødhamrende træt
æder lossen en pude


and in this photo (no 556) the sea too

og på dette foto (nr 556) også havet

Wednesday, May 8, 2013

An eye between nomads / Et øje mellem nomader

Some of these were published in Ginyu no. 58
floating in a bubble
an eye is born
between nomads

svævende i en boble
fødes et øje
mellem nomader

-

churning the Mediterranean
The Great Grandfather
smokes cigars

kværner Middelhavet
The Store Bedstefar
ryger cigarer

-

where the sun is a myth
a haiku grows
in a dog's ear

hvor solen er en myte
vokser et haiku
i en hunds øre

-

a flute from a fly's thigh
the Maha-Mantra rises
from the milk

en fløjte af en flues lår
Maha-Mantraet stiger op
af mælken

-

ordering fish
two or three bankers play
Dungeons and Dragons

mens jeg bestiller fisk
spiller to eller tre bankfolk
Dungeons and Dragons

-

from pulp and broken cars
we build a hero
for Hermes

af pulp og ødelagte biler
bygger vi en helt
til Hermes

-

God could have been here
the bridge almost reaches
both shores

Gud kunne have været her
broen når næsten
begge bredder

-

days grow longer now
a rubber band tightens
around sunset

dagene bli'r længere
en elastik strammer
omkring solnedgang

-

playing dice with my father
the window is full
of winter fog

spiller terninger med min far
vinduet er fuldt
af vintertåge

-

beneath Michelangelo's hand
the Tweeting Pope says
LOL and <3

under Michelangelos hånd
den Tweetende Pave siger
LOL og <3

-

four months of dusk
a heart beats in
an electron

fire måneders tusmørke
et hjerte banker i
en elektron

-

in a past puddle
I retrieve my face
of mud

i en fortids pyt
henter jeg mit ansigt
af mudder

-

on a shelf for tinned prayers
spiders weave limbs
for a music room

på en hylder for dåsebønner
væver edderkopper lemmer
til et musikværelse


Sunday, May 5, 2013

scented dust: Undies

scented dust: Undies: Chains. We apparently need chains. Today is Liberation Day when we celebrate the end of the German occupation of Denmark in 1945. Usu...

Who was Kornmutter? / Hvem var Kornmutter?

a translucent child
repeats the message
turn turn turn

et gennemskinneligt barn
gentager beskeden
drej drej drej

it all begins with the spot
on the dung-beetles' back

det hele begynder med pletten
på møgbillens ryg

is the right foot 1 or 0?

er højrefoden 1 eller 0?

the fountain springs green
of algae
living of bread

springvandet springer grønt
af alger
der lever af brød

being is not a problem
if you have time enough

væren er ikke et problem
hvis du har tid nok

are streetlights prone to melancholy?

har gadelys hang til melankoli?

”Kornmutter
didn't come back
last night”

”Kornmutter
kom ikke hjem
i går”

in his notes: milk, dance
and a phobia list

i hans noter: mælk, dans
en liste over fobier

did I enjoy myself enough?

morede jeg mig nok?