Wednesday, May 8, 2013

An eye between nomads / Et øje mellem nomader

Some of these were published in Ginyu no. 58
floating in a bubble
an eye is born
between nomads

svævende i en boble
fødes et øje
mellem nomader

-

churning the Mediterranean
The Great Grandfather
smokes cigars

kværner Middelhavet
The Store Bedstefar
ryger cigarer

-

where the sun is a myth
a haiku grows
in a dog's ear

hvor solen er en myte
vokser et haiku
i en hunds øre

-

a flute from a fly's thigh
the Maha-Mantra rises
from the milk

en fløjte af en flues lår
Maha-Mantraet stiger op
af mælken

-

ordering fish
two or three bankers play
Dungeons and Dragons

mens jeg bestiller fisk
spiller to eller tre bankfolk
Dungeons and Dragons

-

from pulp and broken cars
we build a hero
for Hermes

af pulp og ødelagte biler
bygger vi en helt
til Hermes

-

God could have been here
the bridge almost reaches
both shores

Gud kunne have været her
broen når næsten
begge bredder

-

days grow longer now
a rubber band tightens
around sunset

dagene bli'r længere
en elastik strammer
omkring solnedgang

-

playing dice with my father
the window is full
of winter fog

spiller terninger med min far
vinduet er fuldt
af vintertåge

-

beneath Michelangelo's hand
the Tweeting Pope says
LOL and <3

under Michelangelos hånd
den Tweetende Pave siger
LOL og <3

-

four months of dusk
a heart beats in
an electron

fire måneders tusmørke
et hjerte banker i
en elektron

-

in a past puddle
I retrieve my face
of mud

i en fortids pyt
henter jeg mit ansigt
af mudder

-

on a shelf for tinned prayers
spiders weave limbs
for a music room

på en hylder for dåsebønner
væver edderkopper lemmer
til et musikværelse


No comments:

Post a Comment