Wednesday, March 30, 2016

incense from Tibet / røgelse fra TIbet - haibun

”It's incense from Tibet”, she says and lights a stick waving it about with great speed and big gestures so it ignites from its rubbing against the air itself.
”I don't have to talk to it”, I say and speculate where the mala begins and where it ends now that the start-and-stop bead is missing.


rain falls on the just and the un-ditto alike
so where
does the birch fit in?

..:..:..


”Det er røgelse fra Tibet”, siger hun og tænder en pind ved at vifte omkring med den meget voldsomt og med store armbevægelser, så den antænder ved at gnide mod selve luften.
”Jeg har ikke brug for at tale med den”, siger jeg og spekulerer over, hvor mala'en begynder og slutter, nu hvor start-og-stop perlen mangler.


regnen falder ligeligt på den retfærdige og den u-ditto
so hvor
passer birken ind?

Friday, March 25, 2016

haiku stories / haiku historier

it's the same old story chemicals take over dusk

det' den samme gamle historie kemikalier overtager tusmørket

:

before you know it the acorn in your brain sprouts

før du ved af det spirer agernet i din hjerne

:

some of it is paper some is light horizon

noget af den er papir andet er lys horisont

:

moving my arm I demonstrate I'm a space being

bevægende min arm demonstrerer jeg at jeg er et rumvæsen

:

silent gulls they've moved the sea

stille måger de har flyttet havet

:

from an open pocket pigeons populate the void

fra en åben lomme befolker duer tomrummet

:

partly green a bronze philosopher grows a new skin

delvis grøn får en bronzefilosof ny hud

:

drizzle there's no way explaining it all to everybody

støvregn der er ingen metode der forklarer alt for alle

:

how it ends and begins an arthritic finger in the dike

som det ender og begynder en gigtplaget finger i diget

phone talk / telefonsnak

it's spreading that way to start a telephone conversation like 'it's just because ...' and then fumblestumblemuble your way towards what it was that in the first place made you call the person at the other end which is nonsense and abstract as there strictly speaking aren't any ends of a telephone connection might have been a useful allegory slash image if you were using a land line and you could imagine the conversation signal actually running along or inside or how those things work some copper wires in the ground or above under houses over roads but instead you could be like satellites bouncing about in the same city like dots in a giant pac-man game going in opposite directions and the only firmness is found in the phone you hold in your hand and the person you're talking to will first be real once your request is fulfilled or denied and

in a glimpse a picture of a dream of civilisation

“It's just because can I borrow those money or what?”
...
“Can I? I'll pay you back. You know I will”.
...
“I have signed up for extra shifts. ... No, the exam is first in 3 weeks”.
...
“O.k. Next time I get paid you'll get it back”.
...
“Thanks, mum”.

that humming behind it all frustration


::::::::::


den breder sig den måde at starte en telefonsamtale på som ”det' bare fordi at ...” og så fumletumlemumle sig vej til det der i første omgang fik dig til at ringe til personen i den anden ende hvilket er nonsens og abstrakt eftersom der strengt taget ikke er ender af en telefonforbindelse kunne have være en brugbar allegori skråstreg billede hvis du brugte en fastnettelefon og du kunne forestille dig hvordan samtalesignalet rent faktisk løb langs eller gennem eller hvordan den slags ting fungerer nogle kobberkabler i jorden eller over under huse eller over veje men istedet kunne I være som satellitter der keglede omkring i byen som prikker i et gigantisk pac-man spil på vej i hver sin retning og den eneste fasthed findes i telefonen du har i hånden og personen du taler med bliver først virkelig når dit ønske bliver efterkommet eller afvist og

i et glimt et billede af en drøm om civilisation

”Det' bare fordi kan jeg låne de penge eller hva'?”
...
”Kan jeg? Jeg skal nok betale dem tilbage. Det véd du”.
...
”Jeg har skrevet mig på til ekstra vagter. ... Nej, eksamen er første om 3 uger”.
...
”O.k. Næste gang jeg får løn, får du dem tilbage”.
...
”Tak, mor”.

den dér brummen bag det hele frustration

Friday, March 11, 2016

3 things written on the train / 3 ting skrevet på toget

reconfirming it cannot fly
a trampoline lies crashed
among the cows

beviser igen at den ikke kan flyve
en havareret trampolin
blandt køerne

:


blinded by graffiti
I enter the city
with woollen gloves

blændet af graffiti
kommer jeg ind i byen
med uldne handsker


:"The way the camera dwells on that mountain you'd expect it to move".

wholly unholy
I stare at the fundamental cold
between starsSådan som kameraet dvæler på bjerget, forventer man, at det vil flytte sig”.

helt uhellig
stirrer jeg på den fundamentale kulde
mellem stjerner