Tuesday, September 24, 2013

Dali Boulevard

hatching from an angel's egg a row of shadows
ud af en engels ægg en række af skygger


inserting a key in the ram's nostril I recover Bifrost
en nøgle i vædderens næsebor jeg genvinder Bifrost


building a ship from the nails of the dead I fence in winter
bygger et skib af afdødes negle jeg hegner vinteren inde


the fish in the walls thriving on dreams dying moonlight
fiskene i væggen næres af drømme døende månelystwelve hamsters in the hangman's pocket what we do for love
tolv hamstre i bøddelens lomme hvad vi gør for kærlighedena trail of fingers pointing down Dali Boulevard merging with god
ned ad Dali Boulevard et spor af fingre peger smelter sammen med gudmumbling something about a kiss white ravens eat a snake
mumlende noget om et kys hvide ravne der spiser en slangein his moment as chair the absinthe drinker hails the hails
i sit øjeblik som som stol absint-drikkeren hilser haglene

Friday, September 20, 2013

høstmåne / harvest moon

The Danish Haiku Association asked for haiku on the harvest moon. We sent emails to each other and they will be collected in a wee book.

HaikuDanmark spurgte efter haiku om høstmånen. Vi sendte emails til hinanden og de vil blive samlet i et hæfte.


single haiku

høstmånen?
jeg ta'r to ostemadder
til kaffen

harvest moon?
I eat two cheese sandwiches
with the coffee

:

under mine fødder høstmånen og en vandpyt

beneath my feet the harvest moon and a puddle

:

gør mig smal -
høstmånen kryber ned
i min seng

making myself small -
the harvest moon crawls
into my bed

:

zapper søvnløs
høstmånen og jeg kigger
på endnu en krig

zapping sleepless
the harvest moon and I watch
another war

:

som det første menneske høstmånen mellem to fingre

like the first man the harvest moon between two fingers


:

yotsumono (en slags / kinda)

høstmåne -
opvasken ta'r ikke
sig selv

det' bare en klippe
og så lidt støv ovenpå

3 tavse telefoner
ikke et ord om
Den Store Søvn

overskyet
himlen er (stadig) en hemmelighed


:

harvest moon -
the dishes won't
do themselves

it's only a rock
and then some dust on top

3 silent phones
not a word about
The Big Sleep

overcast
the sky is (still) a secret


:


høstmåne/harvest moon - sekvens/sequence

søvnløs igen
høstmånen griner kun
hvis jeg gør

ikke magi sten i rummet reflekterer fotonor

partikel eller bølge
i en parallel verden
sover jeg

ikke til at børste væk månen der hænger i spindelvævet

såsgudaosse!
høstmånen fylder
halvdelen af sofaen

ikke en lyd månelyset trasker gennem stuen

oppe igen -
jeg skriver 'månelys'
med sort blæk

legebarn høstmånen svømmer i fiskedammen

septembers måne …
jætten der æder af dagene
er tilbage

fra træ til gestalt høstmånen er en lurifaks


:

sleepless again
the harvest moon only laughs
if I do

not magic rocks in space reflect photons

wave or particle
in a parallel world
I sleep

not to brush away the moon stuck in cobweb

getouttahere!
the harvest moon
takes half the couch

not a sound the moonlight plods through the room

up again -
I write 'moonlight'
with black ink

oh you kid! the harvest moon swimming in the pond

September's moon …
the day eating giant
returns

from tree to gestalt the harvest moon is a joker

Thursday, September 19, 2013

haibun

autumn what's green gets eaten by darkness

so the folks downstairs are moving out again after only six months understandable their place is cold and damp and it's an uphill fight to keep the fungus at bay you can wash and spray and chlorinate but it's back some days later

getouttahere! the harvest moon takes up half the couch

the landlord says he never knew they're the 5th couple living there in the 5 years I've lived here and the complain has been the same every time … except for the guy who actually never really moved in

efterår det grønne bli'r spist af mørke

så folkene nedenunder flytter igen efter kun seks måneder forståeligt deres lejelighed er kold og fugtig og den er en kamp op ad bakke for at holde muggen på afstand man kan vaske og spraye og klorere men det er tilbage nogle dage senere

såsgudaosse! høstmånen tager halvdelen af sofaen

udlejeren siger at det vidste han ikke noget om de er 5te hold lejere i de 5 år jeg har boet her og klagen har altid været den sammen … bortset fra den fyr der aldrig rigtig flyttede ind

Thursday, September 12, 2013

4 haiku

wading through atumn
the blood I have is the blood
I have

vader gennem efteråret
blodet jeg har er blodet
jeg har

leftover commas the rhytm of an iron bufferfly

kommaer tilovers en jernsommerfugls rytme


p arti ally ex iled my head wanders the foot of Mount Kailash

d el vis i eks il mit hoved vanderer langs foden af Kailash Bjerget


ka the mosquito just as bothersome in Japanese

ka myggen ligeså irriterende på japansk

Sunday, September 8, 2013

on the train home / på toget hjem

crack in the clouds someone slips a golden coin through

revne i skyerne nogen lister en gylden mønt igennem

:

less than zero no, a butterfly doesn't dream

mindre end nul nej, en sommerfugl drømmer ikke

:

harvested field first a haystack then a deer then I'm past it

høsted mark først en høstak så en hjort så er jeg forbi den

:

children of Babel surrounded by quarrels in 7 tongues

Babels børn omgivet af skænderier på 7 tunger

:

going straight in circles I remind me of me

går lige ud i cirkler I minder mig om mig

:

what's this hurt? a wood lined up as an army

hvad er denne smerte? en skov opstillet som en hær

:

the same old separateness driving through void villages

den samme gamle adskillelse kører gennem tomme landsbyer

:

no one would grown like that my heart has three heads

ingen ville vokse sådan my hjerte har tre hoveder

:
micro macro in a train passing a model railway

mikro makro i et tog der passerer en modeljernbane

:

the metal in her still pulls my magnet

metallet i hende trækker stadig i min magnet

:

early autumn evening why do I go home?

tidlig efterårsaften hvorfor tager jeg hjem?

:

something red visible in the dusk I bleed

noget rødt synligt i tusmørket jeg bløder