Tuesday, July 26, 2016

rain flames / regnflammer

moist
where the air
rubs against the floor


fugtighed
hvor luften
gnider mod gulvet


:


home-
or streetless

the rain

's the rain


hjem-
eller gadeløs

regnen

er regnen


:


to walk
in the forerunner
of rain

to stand
still

andat gå
i forløberen
for regn

at stå
stille

og


:

not a sixth sense just an unblocked nose

ikke en sjette sans blot en ublokeret næse

:


learn from it or not you'll get wet anyway

lær af den eller ikke du bli'r våd alligevel

:


far off
the rain's

a veil
of rainlangt borte
er regnen

et slør
af regn


:


fly a plane right thru it it's still rain

flyv en flyver li' igennem den den er stadig regn


:

iPerfect
for keeping your name in
the rain

iPerfekt
til at opbevare dit navn i
regnen


:


A Love Supreme
will rain in barrels stop
being rain?


A Love Supreme
vil regn i tønder holde op
med at være regn?

:

there in the cup
a slurp of fallen
cloud

         you borrow
         what's not yours
         and forgetder i koppen
en slurk af faldet
sky

        du låner
        hvad der ikke er dit
       og glemmer

:

mine mine mine
or yours - the rain
doesn't care


min min min
eller din - regnen
er ligeglad

:


leaving it behind in a puddle
the day moves past
the rain

efterlader det i en pyt
bevæger dagen sig forbi
regnen

:

here too
you can stand up straight
in the rain

        the road's already 
        where you are

også her
kan du stå oprejst
i regnen

         vejen er allerede dér
         hvor du er

:


when you go out for fags
the rain's
another skin


når du går ud efter smøger
er regnen
en ekstra hud

:


girls's screams
boys' shouts
that's the weave of sleep
when it comes

        and in dreams
        we thirst
        in the rain


pigers skrig
drenges råb
dét er søvnens vævning
når den kommer

        og i drømme
        tørster vi
        i regnen


:


after that
the rain's on fire
too

        and the skin
        we feel
        we wear


efter dét
står regnen også
i flammer

        og huden
        vi føler
        vi bærer

:


after a night's falling
it's the surface of the riddle
in the mirror

        and child
        hood
        is burning
        too


efter en nats falden
er det overfladen af gåden
i spejlet

        og barn
        dommen
        brænder
        også

:

rain
and everyone think
it's theirs

        the puddle is burning
        the mirrored
        in the riddle
        too


regn
og alle tror
det' deres

        pytten står i flammer
        den spejlede
        i gåden
        også

:

where he sat
he left
his rain
behind


hvor han sad
efterlod han
sin regn

:

the hearing of the rain
if that burns too
what is
left?


hørelsen af regnen
hvis den også brænder
hvad er der
tilbage?


No comments:

Post a Comment