Thursday, February 27, 2020

Big Screamer / Store Skriger - fairytale haiku sequence

Big Screameron a blackened field
Big Screamer gathers
a thousand tonguesflocks of homeless I’s
smash against the windows
turned inwardsclinging to the far side
of a ship small horizons pretend
not to see each other‘Your full of swans and screws’
a deaf girl tells
Big Screamerpostponing doom yet again
red berries tell the tale
of a brook’s birthstill not a tree
a boy learns to fold
shadows into planeslicking the blue off the sky
Big Screamer’s fears
become permanent.Store Skrigerpå en sortnet mark
samler Store Skriger
tusind tungerflokke af hjemløse jeg’er
smadrer mod vinduerne
der vender indadhver især klyngende sig
til bagsiden af et skib
lader små horisonter som om
de ikke ser hinanden’Du er fuld af svaner og skruer’
siger en døv pige
til Store Skrigerudsættende dommedag endnu en gang
fortæller røde bær historien
om en bæks fødselstadig ikke et træ
lærer en dreng at folde
skygger til flyvereslikkende det blå af himlen
bliver Store Skrigers frygt
permanent

Wednesday, February 26, 2020

Norna's Moths / Nornas natsværmere


Norna’s Moths

in her pain-hut
Norna ties hope-berries
to a moth

someone covered
the path with mirrors
refusing you

on borrowed feet
light sneaks into a swan
in a bottle in a lake

at dusk a mud-ladder
for your ambitions
to climb

we’ll hide in the white room
as fruit flies, she says
to her mango self

by the end of this Yuga
Norna takes off in her flying cup
drawn by moths
Nornas Natsværmere

i sin smertehytte
binder Norna håbebær
til en natsværmer

nogen dækkede
stien med spejle
der afviser dig

på lånte fødder
sniger lyset sig ind i en svane
i en flaske i en sø

i skumringen en mudderstige
dine ambitioner
hæve sig ved

vi gemmer os i det hvide værelse
som bananfluer, siger hun
til sit mangoselv

ved slutningen af denne Yuga
ta’r Norna af sted i sin flyvende kop
trukket af natsværmere

Sunday, February 23, 2020

I Infection / Jeg-infektion

I Infection

a temporary machine
gives us names
we don’t understand

pockets of singing beetles
enough to penetrate
your skin of milk

in their jars
the clairvoyant children see
nothing but teeth

she came through the wall
joggling interstellar
plums

on a carpet of maggots
a conference on how to avoid
I infection

sleep, gentle nail,
in your wall of compacted
speeches
Jeg-infektion

en midlertidig maskine
gi’r os navne
vi ikke forstår

lommer med syngende biller
nok til at gennembore
din hud af mælk

i sine krukker
ser de clairvoyante børn
ikke andet end tænder

hun kom gennem væggen
jonglerende med interstellare
blommer

på et tæppe af maddiker
en konference om at undgå
jeg-infektion

sov, venlige søm,
i din væg af sammenpressede
taler

Mr. Nose and Sorrow / Hr. Næse og Sorg

in a candyfloss gondola
Mr. Nose hatches the egg
of Sorrow

a lead bird walks
the ocean bed looking
for a door up

in an eternal midnight
we scream for chairs n tables
and silver cutlery

“you could hide in it”
Mr. Nose directs Sorrow to
an unopened ear

“but it’s full of unrained rain”
says Sorrow and puts on
the sky for a hat

pregnant with blue thunder
the oak opens its bell
and Sorrow falls asleep
i en candyflossgondol
udklækker Hr. Næse
Sorgs æg

en blyfugl vandrer
på havets bund kiggende
efter en dør op

i en evig midnat
råber vi efter stole og borde
og sølvbestik

”du ku’ gemme dig i det”
Hr. Næse viser Sorg vej
til et uåbnet øre

”men det er fuldt af uregnet regn”
siger Sorg og ta’r himlen på
som hat

gravid med blå torden
åbner egen sin mave
og Sorg falder i søvn

Thursday, July 11, 2019

some summer haiku 2019


this is summer
           I’m partly out
           of the stone


dette er sommer
             jeg er delvist ude
             af stenen


.


I forget
          the heat’s
          an extra skin


jeg glemmer
                  varmen er
                  en ekstra hud


.

Lethe
        wish
        I
        could
        sail


Lethe
        ønsker
        jeg
        kunne
        sejle

.


dusty icon
         I have no
         third person I


støvet ikon
          jeg har ikke noget
          tredje persons jeg


.

de la Rue’s collected Magnificats
                                 the rose geranium’s first flowers


de la Rues samlede Magnificat
                                rosengeraniens første blomster


.


an outdoor restaurant full of voices

en udendørs restaurant fuld af stemmer


.

checking the state of the garlic listening to the wind

undersøger hvidløgets tilstand lyttende til vinden

.

peas too?!
this expanding
allergy


også ærter?!
denne voksende
allergi

.


slowly learning
           more you
           than I
           in this solitude


lærer langsomt
         mere du
         end jeg
         i denne ensomhed


.


opening the door in more ways than one
should The Omnipresent drop by


åbner døren i mere end én betydning
hvis Den Allestednærværende skulle komme forbi


.

yellowed with age the paper I am unwritten

gulnet af alder dét papir jeg er ubeskrevet


.


finding
and old drawing

not sure
what I was

thinkingfinder
en gammel tegning

ikke sikker på
hvad jeg

tænkte


.


frankincense
what’s
left


frankisk røgelse
det
der’ tilbage


.


shrieking
that’s the swifts

skrigende
dét er mursejlerne

.


another
morning
terror

you’re
back

on
your
kneesendnu
en
morgenvånde

du’
tilbage

knæ


.


heat and that’s all you can think about


hede og der er alt du kan tænke på


.


careful ’round that tooth
             sometimes only loosely
             present


forsigtig med den tand
              nogle gange kun løst
              til stede

.


unfocused
               ‘have mercy’
                becomes a butterfly


ufokuseret
               ’forbarm dig’
                bliver til en sommerfugl
Monday, April 1, 2019

spring ku 2019 / forårs-ku 2019


North Star
          was that tooth that loose
          yesterday?


Nordstjernen
           var den tand så løs
           i går?


.now

                for a while

there’s
the blackbird

                probably more pollen

you couldn’t
hear

                than angels


.

ah

               for en tid

dér
er solsorten

              sikkert flere pollen

du ikke
ku’ høre

              end engle


.

1959 by Grand Canyon and now not

1959 ved Grand Canyon og nu ikke

.


I talk very loud to dad and watch how my words slow down as they reach mum … if they do

checking

                 it’s that time
                 of year

the half-life
of mum’s

                 when I dream of
                 Aegean blue

imaginary
guests

                 but have to settle
                 for olives

.

Jeg taler meget højt til far og ser hvordan mine ord bliver langsommere som de når mor … hvis de når hende


checker

                det er den tid
                på året

halveringstiden
for mors

                hvor jeg tænker
                på ægæisk blå

fantasigæster

                men må nøjes
                med oliven

.

fried salmon
and Agnus Dei

strangely at home
in this 15th century mass


stegt laks
og Agnus Dei

mærkeligt hjemme
i denne 15nde århundredes messe

.

almost no snow this winter
but the discovery
of Pierre de la Rue


næsten ingen sne denne vinter
men opdagelsen
af Pierre de la Rue

.

Missa Tous les Regretz
          the first
          lacewing


Missa Tous les Regretz
          den første
          guldøje

.

turning the nameless
plant’s leafless side
towards the sun

misere nobisdrejer den navnløse
plantes bladløse side
mod solen

miserere nobis

.

NOW the blue shoes are finish
winter came
winter went


NU er de blå sko færdige
vinteren kom
vinteren gik

.

barely no honey left
daffodils
up through the soil


næsten ingen honning tilbage
påskeliljer
op gennem jorden


.


running eyes so it has come to this

løbende øjne dét er hvad det er kommet til

.

first mosquito as confused as me

første myg så forvirret som mig

.

mating alder trees
I rewrite my
”in case of death”
note

elletræer der parrer sig
jeg omskriver min
”i tilfælde af død”
note

.

Missa Tous les Regretz: Mass based on a popular song (tous les regretz; parody mass) by Pierre de la Rue (c. 1452 – 20 November 1518) in this case. Other composers like Orlando di Lasso (Lassus) also wrote masses over this song.

Thursday, September 28, 2017

Songbows / Sangbuer - ku


the white wall I cannot not any longer avoid

den hvide væg jeg ikke længere ikke kan undgå

:

you should sleep as if it’s a bridge

du sku’ sove som om det’ en bro

:

watching it turn psalms and the talking dead

ser på det vender salmer og de talende døde

:

songbows to write a face on lead curtains

sangbuer for at skrive et ansigt på blygardiner

Friday, June 30, 2017

Shakey's Grave / Shakeys grav - haibun


Shakey’s Grave

“An astrobiologist gives a talk about the ever-moving grave of Shakespeare. “At first it’s here, then it’s there. It’s in a backyard cat in Hamburg, then in a paper lamp in Hanoi. It’s in The Holy Trinity Church in Bradford-on-Avon, then it’s in a vending machine in the Vatican. It’s in the left eye of a statue of Hercules in Firenze, then in a sausage seller’s garden in Vanløse. It’s in ...” I give up and step out in the rain drenched street to begin my journey home. It’s a 1 hour walk and I can hear the bones rattle in the matchbox I have in my shirt pocket …”

“But you never wear a shirt”, says K. jealous of my interest in another deceased writer.
“In this story I do”, I say and stick out my tongue.
K. is faster than his own shadow and manages to catch my tongue in a mouse trap.
“That’ll teach you!” he says grumpily.
“Gther thererthere rher ddre!” I yell.
“Sorry, mate. I don’t speak Gtherish”, he says and starts emptying a box of cornflakes sowing them together two by two. “See! Butterflies!”

all day rain
I watch a fly
sleep

Shakeys grav

”En astrobiolog holder et foredrag om Shakespeares omkringfarende grav. Først er den her, så er den der. Den er i en baggårdskat i Hamborg, så er den i en papirlampe i Hanoi. Den er i Den Hellige Treenigheds Kirke i Bradford-on-Avon, så er den i en kaffeautomat i Vatikanet. Den er i det venstre øje på en Herkulesstatue i Firenze, så er den i den pølsemands have i Vanløse. Den er ...” Jeg giver op og træder ud på den regnvåde gade for at påbegynde min rejse hjem. Det er en gåtur på 1 time og jeg kan høre knoglerne rasle i tændstikæsken i min skjortelomme ...”

“Men du går aldrig med skjorte”, siger K., der er jaloux på grund af min interesse for en anden afdød forfatter.
“I denne her historie gør jeg altså”, siger jeg og rækker tunge ad ham.
K. er hurtigere end sin egen skygge og lykkes med at fange min tunge i en musefælde.
“Doddderrr gdidder adddrr!” råber jeg.
”Beklager, kammerat. Jeg forstår ikke gdidderisk”, siger han og begynder at tømme en æske cornflakes, som han syr sammen to og to. ”Se! Sommerfugle!”

heldagsregn
jeg ser på en flue
der sover

Tuesday, May 16, 2017

drops / dråber - haibun


In this village we turn into drops of liquid each day between 12 and 12:05. Then we solidify again. At 12:05:0001 (approximately). There no ’scheme’ as to who turns to what liquid. Some become water, some to oil (vegetable or mineral), some to wine and some to drops of what is called soft drinks: sugar saturated bubbly liquids void of any naturally occurring substances but water and in summer that’s down right unfortunate. Ever so often a fly or a wasp will sit sucking up the sugar when the solidification happens and that person will be half human half insect for the next almost 24 hours. You can loose a lot of friends in 24 hours … or less.

fitting into the rain
as naturally as into my skin
oddly white...:::...


I denne landsby forvandles vi til dråber af væske hver dag mellem 12 og 12.05. Derefter bliver vi faste igen. Klokken 12:05:0001 (cirka). Der er ingen plan over, hvem der bliver til hvad. Nogle bliver til vand, nogle til olie (vegetabilsk eller mineralsk), nogle til vin og nogle til dråber af det, der kaldes bløde drikke: sukkermættede boblende væsker blottet for naturligt forekommende substanser bortset fra vand, og om sommeren er det rent ud sagt uheldigt. Fra tid til anden vil en flue eller en hveps sætte sig og suge sukker i det øjeblik, størkningen indtræder, og så vil den person være halvt menneske og halvt insekt i det næste døgn. Man kan miste mange venner på et døgn … eller mindre.

passer ind i regnen
så naturligt som ind i min hud
mærkværdigt hvid