Tuesday, July 27, 2021

paired sentences/parrede sætninger

unconsciously you shut down the blueberry stream


pine fingers shape your face and take it away


.


ubevidst lukker du blåbærstrømmen ned


fyrrefingre former dit ansigt og fjerner det


.but there’s so much music you don’t want to hear


you thought of trains and boats and planes when you took the garbage out


.


men der er så meget musik du ikke vil høre


du tænkte på toge og skibe og fly da gik ud med skraldet


.


no, we don’t talk about the eclipse


your pigeons say the same as my pigeons


.


nej, vi taler ikke om solformørkelsen


dine duer siger det samme som mine duer


.


the word walnut depends on the wind


I really would like to like Scarlatti’s harpsichord sonatas


.


ordet valdnød er afhængigt af vinden


jeg ville virkelig gerne kunne lide Scarlattis cembalosonater


.I didn’t walk into a wall today


they’re lauded for putting the brooks back


.


jeg gik ikke ind i en væg i dag


de roses for at lægge bækkene tilbage


.


you can’t always tell time from hunger


’the town is bursting with tourists’, she says watering the snapdragons


.


du kan ikke altid skelne tid fra sult


‘byen er sprængfuld af turister’, siger hun mens hun vander løvemundene

Saturday, July 3, 2021

Glasses / Glass

- Now you’ve done it again, I say to myself.

- Done what? I ask me.

- Poured coffee in the water glass and water in the coffee glass.

- What’s wrong with that? A glass is a glass.

- No, I say to me, the small glass is for coffee, the big glass is for water.

- But it’ll taste the same. Glass doesn’t retain the taste from what has been in it, I argue.

- But you had a little of coffee in the coffee glass and plenty of water in the water glass. Now you only have absurdly thin coffee in both.

- Must be the heat, I say.

- What heat? I ask.

- Come out of the fridge and you can feel it.

- No thanks. I’d rather stay in here.

- Suit yourself, but mind that you don’t sit on the tomatoes.

- What tomatoes?

- Those just next to chair. Can you see them?

- Oh, those. Thought it was gazpacho.

- Idiot!

- Sorry, how was I to know they were there? I say to me.

- You put them in there yourself, you moron!

- Sorry. I’ll make some new ones.

- Make some new ones? You can’t make tomatoes.

- I can try. I have ketchup and fish paste in here. I can mix that and make small balls.

- Fish paste? We have no fish paste. We have some salmon for tonight’s dinner, I say.

- We had. I sat on that too.


...


fish-walking time

Basho and Zappa compare

snorkels


--*--


- Nu har Du gjort det igen, siger jeg til mig selv.

- Gjort hvad? spørger jeg mig.

- Hældt kaffe i vandglasset og vand i kaffeglasset.

- Hvad er der galt med det? Et glas er et glas.

- Nej, siger jeg til mig, det lille glas er til kaffe, det store glas er til vand.

- Men det vil da smage af det samme. Glas smager ikke af det, der har været i det.

- Men der var allerede en smule kaffe i kaffeglasset og meget vand i vandglasset. Nu har Du kun absurd tynd kaffe i begge.

- Det må være varmen, siger jeg.

- Hvilken varme? spørger jeg.

- Kom ud fra køleskabet, så kan Du mærke den.

- Ellers tak. Jeg vil hellere blive her.

- Som Du vil, men pas på at Du ikke sætter Dig på tomaterne.

- Hvilke tomater?

- Dem lige ved siden af stolen. Kan Du se dem?

- Åh, dem. Troede det var gazpacho.

- Idiot!

- Undskyld, men hvordan sku’ jeg vide, at de var der? spørger jeg mig.

- Du har selv sat dem der, tåbe.

- Undskyld. Jeg laver nogle nye.

- Laver nogle nye? Du kan ikke lave tomater.

- Jeg kan prøve. Jeg har ketchup og fiskepasta herinde. Jeg kan blande dem og lave små kugler.

- Fiskepasta? Vi har ikke noget fiskepasta. Vi har noget laks til aftensmaden.

- Vi havde. Jeg har også siddet på den.fiske-lufte tid

Basho og Zappa sammenligner

snorkler


Thursday, February 27, 2020

Big Screamer / Store Skriger - fairytale haiku sequence

Big Screameron a blackened field
Big Screamer gathers
a thousand tonguesflocks of homeless I’s
smash against the windows
turned inwardsclinging to the far side
of a ship small horizons pretend
not to see each other‘You're full of swans and screws’
a deaf girl tells
Big Screamerpostponing doom yet again
red berries tell the tale
of a brook’s birthstill not a tree
a boy learns to fold
shadows into planeslicking the blue off the sky
Big Screamer’s fears
become permanent.Store Skrigerpå en sortnet mark
samler Store Skriger
tusind tungerflokke af hjemløse jeg’er
smadrer mod vinduerne
der vender indadhver især klyngende sig
til bagsiden af et skib
lader små horisonter som om
de ikke ser hinanden’Du er fuld af svaner og skruer’
siger en døv pige
til Store Skrigerudsættende dommedag endnu en gang
fortæller røde bær historien
om en bæks fødselstadig ikke et træ
lærer en dreng at folde
skygger til flyvereslikkende det blå af himlen
bliver Store Skrigers frygt
permanent

Wednesday, February 26, 2020

Norna's Moths / Nornas natsværmere


Norna’s Moths

in her pain-hut
Norna ties hope-berries
to a moth

someone covered
the path with mirrors
refusing you

on borrowed feet
light sneaks into a swan
in a bottle in a lake

at dusk a mud-ladder
for your ambitions
to climb

we’ll hide in the white room
as fruit flies, she says
to her mango self

by the end of this Yuga
Norna takes off in her flying cup
drawn by moths
Nornas Natsværmere

i sin smertehytte
binder Norna håbebær
til en natsværmer

nogen dækkede
stien med spejle
der afviser dig

på lånte fødder
sniger lyset sig ind i en svane
i en flaske i en sø

i skumringen en mudderstige
dine ambitioner
hæve sig ved

vi gemmer os i det hvide værelse
som bananfluer, siger hun
til sit mangoselv

ved slutningen af denne Yuga
ta’r Norna af sted i sin flyvende kop
trukket af natsværmere

Sunday, February 23, 2020

I Infection / Jeg-infektion

I Infection

a temporary machine
gives us names
we don’t understand

pockets of singing beetles
enough to penetrate
your skin of milk

in their jars
the clairvoyant children see
nothing but teeth

she came through the wall
joggling interstellar
plums

on a carpet of maggots
a conference on how to avoid
I infection

sleep, gentle nail,
in your wall of compacted
speeches
Jeg-infektion

en midlertidig maskine
gi’r os navne
vi ikke forstår

lommer med syngende biller
nok til at gennembore
din hud af mælk

i sine krukker
ser de clairvoyante børn
ikke andet end tænder

hun kom gennem væggen
jonglerende med interstellare
blommer

på et tæppe af maddiker
en konference om at undgå
jeg-infektion

sov, venlige søm,
i din væg af sammenpressede
taler

Mr. Nose and Sorrow / Hr. Næse og Sorg

in a candyfloss gondola
Mr. Nose hatches the egg
of Sorrow

a lead bird walks
the ocean bed looking
for a door up

in an eternal midnight
we scream for chairs n tables
and silver cutlery

“you could hide in it”
Mr. Nose directs Sorrow to
an unopened ear

“but it’s full of unrained rain”
says Sorrow and puts on
the sky for a hat

pregnant with blue thunder
the oak opens its bell
and Sorrow falls asleep
i en candyflossgondol
udklækker Hr. Næse
Sorgs æg

en blyfugl vandrer
på havets bund kiggende
efter en dør op

i en evig midnat
råber vi efter stole og borde
og sølvbestik

”du ku’ gemme dig i det”
Hr. Næse viser Sorg vej
til et uåbnet øre

”men det er fuldt af uregnet regn”
siger Sorg og ta’r himlen på
som hat

gravid med blå torden
åbner egen sin mave
og Sorg falder i søvn

Thursday, July 11, 2019

some summer haiku 2019


this is summer
           I’m partly out
           of the stone


dette er sommer
             jeg er delvist ude
             af stenen


.


I forget
          the heat’s
          an extra skin


jeg glemmer
                  varmen er
                  en ekstra hud


.

Lethe
        wish
        I
        could
        sail


Lethe
        ønsker
        jeg
        kunne
        sejle

.


dusty icon
         I have no
         third person I


støvet ikon
          jeg har ikke noget
          tredje persons jeg


.

de la Rue’s collected Magnificats
                                 the rose geranium’s first flowers


de la Rues samlede Magnificat
                                rosengeraniens første blomster


.


an outdoor restaurant full of voices

en udendørs restaurant fuld af stemmer


.

checking the state of the garlic listening to the wind

undersøger hvidløgets tilstand lyttende til vinden

.

peas too?!
this expanding
allergy


også ærter?!
denne voksende
allergi

.


slowly learning
           more you
           than I
           in this solitude


lærer langsomt
         mere du
         end jeg
         i denne ensomhed


.


opening the door in more ways than one
should The Omnipresent drop by


åbner døren i mere end én betydning
hvis Den Allestednærværende skulle komme forbi


.

yellowed with age the paper I am unwritten

gulnet af alder dét papir jeg er ubeskrevet


.


finding
and old drawing

not sure
what I was

thinkingfinder
en gammel tegning

ikke sikker på
hvad jeg

tænkte


.


frankincense
what’s
left


frankisk røgelse
det
der’ tilbage


.


shrieking
that’s the swifts

skrigende
dét er mursejlerne

.


another
morning
terror

you’re
back

on
your
kneesendnu
en
morgenvånde

du’
tilbage

knæ


.


heat and that’s all you can think about


hede og der er alt du kan tænke på


.


careful ’round that tooth
             sometimes only loosely
             present


forsigtig med den tand
              nogle gange kun løst
              til stede

.


unfocused
               ‘have mercy’
                becomes a butterfly


ufokuseret
               ’forbarm dig’
                bliver til en sommerfugl
Monday, April 1, 2019

spring ku 2019 / forårs-ku 2019


North Star
          was that tooth that loose
          yesterday?


Nordstjernen
           var den tand så løs
           i går?


.now

                for a while

there’s
the blackbird

                probably more pollen

you couldn’t
hear

                than angels


.

ah

               for en tid

dér
er solsorten

              sikkert flere pollen

du ikke
ku’ høre

              end engle


.

1959 by Grand Canyon and now not

1959 ved Grand Canyon og nu ikke

.


I talk very loud to dad and watch how my words slow down as they reach mum … if they do

checking

                 it’s that time
                 of year

the half-life
of mum’s

                 when I dream of
                 Aegean blue

imaginary
guests

                 but have to settle
                 for olives

.

Jeg taler meget højt til far og ser hvordan mine ord bliver langsommere som de når mor … hvis de når hende


checker

                det er den tid
                på året

halveringstiden
for mors

                hvor jeg tænker
                på ægæisk blå

fantasigæster

                men må nøjes
                med oliven

.

fried salmon
and Agnus Dei

strangely at home
in this 15th century mass


stegt laks
og Agnus Dei

mærkeligt hjemme
i denne 15nde århundredes messe

.

almost no snow this winter
but the discovery
of Pierre de la Rue


næsten ingen sne denne vinter
men opdagelsen
af Pierre de la Rue

.

Missa Tous les Regretz
          the first
          lacewing


Missa Tous les Regretz
          den første
          guldøje

.

turning the nameless
plant’s leafless side
towards the sun

misere nobisdrejer den navnløse
plantes bladløse side
mod solen

miserere nobis

.

NOW the blue shoes are finish
winter came
winter went


NU er de blå sko færdige
vinteren kom
vinteren gik

.

barely no honey left
daffodils
up through the soil


næsten ingen honning tilbage
påskeliljer
op gennem jorden


.


running eyes so it has come to this

løbende øjne dét er hvad det er kommet til

.

first mosquito as confused as me

første myg så forvirret som mig

.

mating alder trees
I rewrite my
”in case of death”
note

elletræer der parrer sig
jeg omskriver min
”i tilfælde af død”
note

.

Missa Tous les Regretz: Mass based on a popular song (tous les regretz; parody mass) by Pierre de la Rue (c. 1452 – 20 November 1518) in this case. Other composers like Orlando di Lasso (Lassus) also wrote masses over this song.

Thursday, September 28, 2017

Songbows / Sangbuer - ku


the white wall I cannot not any longer avoid

den hvide væg jeg ikke længere ikke kan undgå

:

you should sleep as if it’s a bridge

du sku’ sove som om det’ en bro

:

watching it turn psalms and the talking dead

ser på det vender salmer og de talende døde

:

songbows to write a face on lead curtains

sangbuer for at skrive et ansigt på blygardiner